Όροι χρήσης της Tie Solution GmbH

Όροι Πώλησης και Παράδοσης της Tie Solution GmbH Έκδοση Μάρτιος 2023

Άρθρο 1 Ισχύς

(1) Όλες οι παραδόσεις, υπηρεσίες και προσφορές της Tie Solution GmbH (εφεξής αναφέρονται ως «πωλητής») γίνονται αποκλειστικά βάσει αυτών των Γενικών Όρων Παράδοσης (εφεξής ονομάζονται AGB). Αυτοί αποτελούν μέρος όλων των συμβάσεων που ο πωλητής συνάπτει με τους συμβαλλομένους του (εφεξής αναφέρονται επίσης ως «πελάτης») για τις παραδόσεις ή τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ισχύουν επίσης για όλες τις μελλοντικές παραδόσεις, υπηρεσίες ή προσφορές προς τον πελάτη, ακόμη και αν δεν συμφωνηθούν ξανά ξεχωριστά.

(2) Οι όροι επιχειρηματικής συνεργασίας του πελάτη ή τρίτων δεν ισχύουν, ακόμη και αν ο πωλητής δεν αντιτίθεται ξεχωριστά στην εφαρμογή τους σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ακόμη και αν ο πωλητής αναφέρεται σε ένα γράμμα που περιέχει όρους επιχειρηματικής συνεργασίας του πελάτη ή τρίτων ή αναφέρεται σε αυτούς, αυτό δεν συνιστά συμφωνία με την ισχύ των εν λόγω όρων επιχειρηματικής συνεργασίας.

§ 2 Προσφορά και σύναψη συμβολαίου

(1) Όλες οι προσφορές του πωλητή είναι δεσμευτικές και ανεπιστρεπτί σε περίπτωση που δεν έχουν ρητά σημειωθεί ως δεσμευτικές ή δεν περιλαμβάνουν συγκεκριμένη προθεσμία αποδοχής. Ο πωλητής μπορεί να αποδεχτεί παραγγελίες εντός 2 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής αυτών από τον πελάτη.

(2) Αποκλειστικά και κυρίως για τις νομικές σχέσεις μεταξύ πωλητή και πελάτη ισχύει η γραπτή σύμβαση αγοραπωλησίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Γενικών Όρων Παράδοσης. Αυτή περιλαμβάνει όλες τις συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι προφορικές υποσχέσεις του πωλητή πριν από τη σύναψη αυτής της σύμβασης δεν έχουν νομική δέσμευση και οι προφορικές συμφωνίες των συμβαλλομένων μερών αντικαθίστανται από τη γραπτή σύμβαση, εκτός αν ρητά προκύπτει ότι έχουν νομική ισχύ.

(3) Για την ισχύ τροποποιήσεων και προσθηκών στις συμφωνηθείσες συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Γενικών Όρων Παράδοσης, απαιτείται η γραπτή μορφή. Εκτός από τους διευθυντές ή τους προκατόχους, οι υπάλληλοι του πωλητή δεν έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν προφορικές συμφωνίες που αποκλίνουν από αυτές. Για τη διατήρηση της γραπτής μορφής, αρκεί η τηλεπικοινωνιακή μετάδοση, ιδίως μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον μεταδίδεται αντίγραφο της υπογεγραμμένης δήλωσης.

(4) Οι πληροφορίες που δίνονται από τον πωλητή σχετικά με το αντικείμενο της παράδοσης ή της υπηρεσίας (όπως βάρη, διαστάσεις, χρηστικές αξίες, αντοχή, ανοχές και τεχνικά δεδομένα), καθώς και οι απεικονίσεις του (όπως σχέδια και εικόνες) είναι περίπου αναφερτικές, εκτός αν η χρησιμότητά τους για το συμβατικά προβλεπόμενο σκοπό απαιτεί ακριβή αντιστοιχία. Δεν αποτελούν εγγυημένα χαρακτηριστικά ποιότητας, αλλά περιγραφές ή επισημάνσεις της παράδοσης ή της υπηρεσίας. Εμπορικές αποκλίσεις και αποκλίσεις που προκύπτουν από νομικούς κανονισμούς ή τεχνικές βελτιώσεις είναι αποδεκτές, εφόσον δεν επηρεάζουν τη χρησιμότητά τους για το συμβατικά προβλεπόμενο σκοπό.

(5) Ο πωλητής διατηρεί την ιδιοκτησία ή τα πνευματικά δικαιώματα σε όλες τις προσφορές και τις εκτιμήσεις που υποβάλλει καθώς και στα σχέδια, τις εικόνες, τους υπολογισμούς, τα φυλλάδια, τους καταλόγους, τα μοντέλα και άλλα έγγραφα και εργαλεία που παρέχονται στον πελάτη. Ο πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα αντικείμενα χωρίς την έκφραση συγκατάθεσης του πωλητή, ούτε να τα αποκαλύψει σε τρίτους, να τα χρησιμοποιήσει ο ίδιος ή μέσω τρίτων ή να τα αναπαράγει. Στην περίπτωση που δεν χρειάζονται πλέον για την κανονική λειτουργία της επιχείρησης ή αν οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγούν στη σύναψη συμβολαίου, ο πελάτης πρέπει να τα επιστρέψει πλήρως στον πωλητή και να καταστρέψει τυχόν αντίγραφα που έχει κάνει. Εξαιρούνται οι ηλεκτρονικές αποθηκεύσεις δεδομένων που παρέχονται για σκοπούς συνήθους ασφάλειας δεδομένων.

§ 3 Τιμές και Πληρωμή

(1) Οι τιμές ισχύουν για την εμβέλεια των υπηρεσιών και των παραδόσεων που αναφέρονται στις επιβεβαιώσεις παραγγελιών. Επιπλέον ή ειδικές υπηρεσίες χρεώνονται ξεχωριστά. Οι τιμές είναι σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν συσκευασία, νόμιμο ΦΠΑ, τελωνείο και άλλους δημόσιους φόρους και τέλη για εξαγωγές.

(2) Στην περίπτωση που οι συμφωνηθείσες τιμές βασίζονται στις τιμοκαταλογογραφήσεις του πωλητή και η παράδοση πρέπει να γίνει μετά από τέσσερις μήνες από τη σύναψη της σύμβασης, ισχύουν οι τιμοκαταλογογραφήσεις του πωλητή που ισχύουν κατά την παράδοση (μείον ένα συμφωνηθέν ποσοστό ή σταθερή έκπτωση).

(3) Οι ποσοστά τιμολόγησης πρέπει να εξοφλούνται εντός δέκα ημερών χωρίς καμία έκπτωση, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό γραπτώς. Καθοριστική για την ημερομηνία πληρωμής είναι η ημερομηνία παραλαβής από τον πωλητή. Η πληρωμή με επιταγή αποκλείεται, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση. Οι ειδικές παραγγελίες απαιτούν προπληρωμή A-Konto του 60%, με το υπόλοιπο να εξοφλείται εντός δέκα ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων χωρίς έκπτωση. Οι ειδικές προσφορές και/ή τα αποθέματα πρέπει να εξοφλούνται εντός δέκα ημερών καθαρά μετρητοίς. Εάν ο παραγγελθείς δεν προβεί στην πληρωμή κατά την ημερομηνία που προβλέπεται, τα εκκρεμή ποσά θα επιβαρυνθούν με επιτόκιο 9 % ετησίως από την ημέρα που προβλέπεται η πληρωμή· η απαίτηση υψηλότερων επιτοκίων και περαιτέρω ζημιών σε περίπτωση καθυστέρησης παραμένει ανέπαφη.

(3α) Σε νέους πελάτες, ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παραδίδει με αντικαταβολή ή προκαταβολή μέχρι τη διαπίστωση λειτουργικών επαγγελματικών σχέσεων.

(4) Η αντιστάθμιση με αντικειμενικές απαιτήσεις του πελάτη ή η κατάσχεση πληρωμών λόγω τέτοιων απαιτήσεων επιτρέπεται μόνο εάν οι αντικειμενικές απαιτήσεις δεν αμφισβητούνται ή έχουν καταστεί ασφαλείς από νομική απόφαση.

(5) Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε εκκρεμείς παραδόσεις ή υπηρεσίες μόνο με προκαταβολή ή εγγύηση πληρωμής, εάν του γίνουν γνωστές συνθήκες μετά τη σύναψη της σύμβασης που είναι κατάλληλες να μειώσουν σημαντικά την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και να απειλήσουν την πληρωμή των ανοιχτών απαιτήσεων του πωλητή από τον πελάτη στο πλαίσιο της σχετικής συμβατικής σχέσης (συμπεριλαμβανομένων άλλων μεμονωμένων παραγγελιών για τις οποίες ισχύει ο ίδιος συμβατικός πλαίσιος).

§ 4 Παράδοση, Χρόνος Παράδοσης και Επιστροφή

(1) Οι παραδόσεις γίνονται από το εργοστάσιο.

(2) Οι προθεσμίες και οι ημερομηνίες που υπόσχεται ο πωλητής για παραδόσεις και υπηρεσίες ισχύουν πάντα μόνο περίπου, εκτός αν έχει υποσχεθεί ή συμφωνηθεί ρητά μια σταθερή προθεσμία ή μια σταθερή ημερομηνία. Εκτός αν υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες, μια προθεσμία 18 ημερών θεωρείται εύλογη. Εάν έχει συμφωνηθεί αποστολή, οι προθεσμίες και οι ημερομηνίες παράδοσης αναφέρονται στη στιγμή της παράδοσης στον μεταφορέα, τον φορτωτή ή σε άλλο τρίτο που είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά.

(3) Ο πωλητής μπορεί - χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματά του από την καθυστέρηση του πελάτη - να ζητήσει από τον πελάτη μια παράταση των προθεσμιών παράδοσης και παροχής υπηρεσιών ή μια αναβολή των προθεσμιών παράδοσης και παροχής υπηρεσιών για την περίοδο κατά την οποία ο πελάτης δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις απέναντι στον πωλητή.

(4) Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία παράδοσης ή την καθυστέρηση παράδοσης, σε όσον αφορά τα γεγονότα που δεν ήταν προβλέψιμα κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης και προκλήθηκαν από ανωτέρα βία ή άλλα μη προβλέψιμα γεγονότα (π.χ. διακοπές λειτουργίας, δυσκολίες στην προμήθεια υλικών ή ενέργειας, καθυστερήσεις στη μεταφορά, απεργίες, νόμιμες αποκλεισμοί, έλλειψη εργατικού δυναμικού, ενέργειας ή πρώτων υλών, δυσκολίες στην προμήθεια απαραίτητων διοικητικών αδειών, διοικητικά μέτρα ή η μη παράδοση, μη σωστή ή μη έγκαιρη παράδοση από τους προμηθευτές) και για τα οποία ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη. Σε περίπτωση που τέτοια γεγονότα δυσκολεύουν σημαντικά ή καθιστούν αδύνατη την παράδοση ή την παροχή και η εμπόδιση δεν είναι προσωρινής διάρκειας, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση. Σε περίπτωση προσωρινής εμποδιστικής διάρκειας, οι προθεσμίες παράδοσης ή παροχής επεκτείνονται ή αναβάλλονται για τη διάρκεια της εμποδιστικής περιόδου συν έναν εύλογο χρόνο εκκίνησης. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση δεν είναι αποδεκτή για τον πελάτη, μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση με άμεση γραπτή δήλωση προς τον πωλητή.

(5) Ο πωλητής έχει δικαίωμα μόνο σε μερικές παραδόσεις, εάν

• Η μερική παράδοση είναι χρήσιμη για τον πελάτη στο πλαίσιο του συμβατικού σκοπού της παραγγελίας,

• η παράδοση του υπόλοιπου παραγγελθέντος είναι εξασφαλισμένη και

• δεν προκαλεί στον πελάτη σημαντικό επιπλέον κόπο ή επιπλέον κόστος (εκτός αν ο πωλητής συμφωνεί να αναλάβει αυτό το κόστος).

(6) Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας παράδοσης ή παροχής υπηρεσιών από τον πωλητή, για οποιονδήποτε λόγο, η ευθύνη του πωλητή περιορίζεται στην αποζημίωση ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 8 αυτών των Γενικών Όρων Παράδοσης (ΓΟΠ αναφέρονται).

(7) Στην περίπτωση ατομικής κατασκευής, επιτρέπεται μια παραγγελία με περισσότερα ή λιγότερα αντικείμενα έως +/- 10%, καθώς είναι αναπόφευκτο λόγω τεχνικών αιτιών.

(8) Τα ατομικά κατασκευασμένα αντικείμενα εξαιρούνται από την ανταλλαγή.

(9) Τα ζητούμενα δείγματα χρεώνονται με την τιμή τους συν τα έξοδα αποστολής.

(10) Σε περίπτωση συμφωνημένης επιστροφής ή ανταλλαγής αποθηκευμένων εμπορευμάτων, παρέχεται πίστωση ύψους της αξίας των εμπορευμάτων μείον τα έξοδα χειρισμού 25%. Δεν πιστώνονται τα έξοδα αποστολής. Δεν γίνονται δεκτές αντικαταβολές. Σημειώστε ότι οι τιμές χρωμάτων που αναφέρουμε στο Pantone είναι μόνο για πληροφόρηση και οι αποκλίσεις δεν αποτελούν λόγο επιστροφής των εμπορευμάτων.

(11) Για το πρώτο σχέδιο (designs) των άρθρων μας χρεώνουμε μια συνολική αμοιβή ανάμεσα σε 50,- έως 200,- ευρώ ανά σχέδιο, βάσει της αντίστοιχης εργασίας που απαιτείται. Για περαιτέρω αλλαγές σε αυτό το σχέδιο, χρεώνουμε επίσης ανάλογα με την απαιτούμενη εργασία. Αυτά τα έξοδα επιστρέφονται είτε εν μέρει είτε πλήρως σε περίπτωση ανάθεσης της παραγγελίας.

(12) Τα έξοδα για τα δείγματα εκτύπωσης αναφέρονται στην προσφορά ανάλογα με την προσπάθεια και τον τρόπο παραγωγής.

§ 5 Διατελέστης, Απορρίπτης, Κατασκεύης, Επιβασίας

(1) Ο τόπος εκπλήρωσης για όλες τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση είναι ο D-35578 Wetzlar, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

(2) Ο τρόπος αποστολής και η συσκευασία υπόκεινται στην κατάλληλη κρίση του πωλητή. Τα έξοδα συσκευασίας επιβαρύνουν τον πωλητή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη.

(3) Ο κίνδυνος περνάει στον πελάτη τουλάχιστον με την παράδοση του αντικειμένου παράδοσης (με την έναρξη της διαδικασίας φόρτωσης) στον μεταφορέα, τον φορτωτή ή σε άλλον τρίτο που προορίζεται για την εκτέλεση της αποστολής από τον πελάτη. Αυτό ισχύει ακόμα και αν υπάρχουν μερικές παραδόσεις ή αν ο πωλητής έχει αναλάβει άλλες υπηρεσίες (π.χ. αποστολή). Εάν η αποστολή ή η παράδοση καθυστερήσει λόγω κάποιας αιτίας που οφείλεται στον πελάτη, ο κίνδυνος περνάει στον πελάτη από την ημέρα που το αντικείμενο παράδοσης είναι έτοιμο για αποστολή και ο πωλητής το έχει ενημερώσει.

(4) Οι εξόδοι αποθήκευσης μετά τη μετάβαση του κινδύνου επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση αποθήκευσης από τον πωλητή, οι εξόδοι αποθήκευσης ανέρχονται σε 0,25% του ποσού του τιμολογίου των αντικειμένων που αποθηκεύονται ανά παρελθούσα εβδομάδα. Επιφυλάσσεται το δικαίωμα και η απόδειξη περαιτέρω ή μειωμένων εξόδων αποθήκευσης.

(5) Η αποστολή ασφαλίζεται από τον πωλητή μόνο κατόπιν ρητής επιθυμίας του πελάτη και με τα έξοδα του για κλοπή, θραύση, μεταφορά, πυρκαγιά και ζημιές από νερό ή άλλους ασφαλίσιμους κινδύνους.

§ 6 Εγγύηση, Ελαττώματα

(1) Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος από την παράδοση. Αυτή η περίοδος δεν ισχύει για απαιτήσεις αποζημίωσης του πελάτη για ζημιές που προκύπτουν από την παραβίαση της ζωής, του σώματος ή της υγείας ή από πρόθεση ή σοβαρή αμέλεια του πωλητή ή των συνεργατών του, οι οποίες παραγράφονται αντίστοιχα σύμφωνα με τους νόμους.

(2) Τα παραδοθέντα αντικείμενα πρέπει να ελεγχθούν αμέσως μετά την παράδοσή τους στον πελάτη ή στον τρίτο που έχει ορίσει, με προσοχή. Η υποχρέωση ελέγχου και διαμαρτυρίας αφορά ειδικότερα το γεγονός ότι το παραδοθέν εμπόρευμα είναι ταυτόσημο με το παραγγελθέν εμπόρευμα όσον αφορά τις εμπορικές αποκλίσεις σε είδος, ποιότητα, μέτρα, εφαρμογή, χρώμα και ποσότητα. Αυτό πρέπει να διασφαλίζεται αναγκαίως με δειγματοληψία.

(3) Τα παρεχόμενα αντικείμενα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από τον αγοραστή όσον αφορά τα εμφανή ελαττώματα ή άλλα ελαττώματα που θα ήταν εμφανή μετά από άμεση και προσεκτική έρευνα, εάν ο πωλητής δεν λάβει γραπτή παρατήρηση για ελαττώματα εντός επτά εργάσιμων ημερών από την παράδοση. Όσον αφορά άλλα ελαττώματα, τα παρεχόμενα αντικείμενα θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από τον αγοραστή, εάν ο πωλητής δεν λάβει παρατήρηση για ελαττώματα εντός επτά εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που εμφανίστηκε το ελάττωμα. Εάν το ελάττωμα ήταν εμφανές για τον πελάτη κατά την κανονική χρήση ήδη σε προηγούμενη στιγμή, τότε αυτή η προηγούμενη στιγμή είναι καθοριστική για την έναρξη της προθεσμίας παρατήρησης. Κατόπιν αιτήματος του πωλητή, ένα αμφισβητούμενο αντικείμενο πρέπει να επιστραφεί στον πωλητή χωρίς χρέωση μεταφορικών. Σε περίπτωση δικαιολογημένης παρατήρησης για ελάττωμα, ο πωλητής αποζημιώνει τα έξοδα της πιο οικονομικής διαδρομής αποστολής. Αυτό δεν ισχύει εάν τα έξοδα αυξηθούν επειδή το αντικείμενο παράδοσης βρίσκεται σε άλλη τοποθεσία από την προοριζόμενη χρήση.

(4) Σε περίπτωση ελαττωματικών αντικειμένων που παραδίδονται, ο πωλητής έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα να προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, επιλέγοντας την κατάλληλη λύση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας, δηλαδή αδυναμίας, ακαταλληλότητας, αρνησικυρίας ή ακατάλληλης καθυστέρησης της επισκευής ή αντικατάστασης, ο πελάτης μπορεί να αποσυρθεί από τη σύμβαση ή να μειώσει εύλογα την αξία της αγοράς.

(5) Εάν ένα ελάττωμα οφείλεται στην ευθύνη του πωλητή, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 8.

(6) Η εγγύηση ακυρώνεται εάν ο πελάτης τροποποιήσει το αντικείμενο παράδοσης χωρίς τη συγκατάθεση του πωλητή ή αν το αντικείμενο τροποποιηθεί από τρίτους και η επιδιόρθωση των ελαττωμάτων γίνεται αδύνατη ή απαγορευτική. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την τροποποίηση για την επιδιόρθωση των ελαττωμάτων.

(7) Η παράδοση μεταχειρισμένων αντικειμένων που συμφωνείται με τον πελάτη σε κάθε περίπτωση γίνεται χωρίς καμία εγγύηση για ελαττώματα.

§ 7 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

(1) Στο μέτρο που ο πελάτης καθορίζει οδηγίες για τη χρήση στοιχείων σχεδίασης που υπόκεινται σε εμπορικά δικαιώματα ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων (π.χ. λογότυπα), είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν απαιτήσεις τρίτων που προκύπτουν από αυτό.

(2) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα ενημερώσει άμεσα γραπτώς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, αν υποβληθούν απαιτήσεις για παραβίαση τέτοιων δικαιωμάτων εναντίον του.

(3) Εάν ο πωλητής διατίθεται σε αξίωση από τρίτους για παραβίαση εμπορικών δικαιωμάτων ή πνευματικών δικαιωμάτων λόγω των οδηγιών της παρ. 1, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να τον απαλλάξει από όλα τα έξοδα που απαιτούνται για την άμυνα των αξιώσεων. Ο πωλητής μπορεί να ζητήσει έναν εύλογο προκαταβολικό από τον πελάτη για αυτό. Κατόπιν αιτήματος του πωλητή, είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει σε μια δικαστική διαμάχη στην πλευρά του πωλητή και να τον υποστηρίξει όσο καλύτερα μπορεί.

(4) Ο πωλητής μπορεί να ζητήσει την παρουσίαση αποδείξεων για την εξουσιοδότηση χρήσης στοιχείων σχεδίασης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Άρθρο 8 Ευθύνη για αποζημίωση λόγω ενοχής

(1) Η ευθύνη του πωλητή για αποζημίωση, ανεξάρτητα από το νομικό θεμέλιο, ιδίως για αδυναμία, καθυστέρηση, ελαττωματική ή λανθασμένη παράδοση, παραβίαση συμβολαίου, παραβίαση υποχρεώσεων κατά τη διαπραγμάτευση συμβολαίου και παράνομη πράξη, είναι περιορισμένη σύμφωνα με το άρθρο 8 αυτό, όσον αφορά την ενοχή.

(2) Ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απλής αμέλειας των οργάνων του, των νομικών εκπροσώπων, των υπαλλήλων ή άλλων αντιπροσώπων εκπλήρωσης, εκτός αν πρόκειται για παραβίαση σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων. Σημαντικές συμβατικές υποχρεώσεις είναι η υποχρέωση για έγκαιρη παράδοση του αντικειμένου παράδοσης, η απουσία νομικών ελαττωμάτων και τα ελαττώματα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηστικότητά του, καθώς και οι υποχρεώσεις συμβουλευτικής, προστασίας και φροντίδας που έχουν ως στόχο τη συμβατική χρήση του αντικειμένου παράδοσης από τον πελάτη ή την προστασία της ζωής ή της υγείας του προσωπικού του πελάτη ή την προστασία της ιδιοκτησίας του από σημαντικές ζημιές.

(3) Στο μέτρο που ο πωλητής ευθύνεται βάσει του § 8 (2) για αποζημίωση ζημιών, αυτή η ευθύνη περιορίζεται σε ζημιές που ο πωλητής είχε προβλέψει ως πιθανό αποτέλεσμα μιας παραβίασης συμβολαίου κατά τη σύναψη του συμβολαίου ή που θα έπρεπε να είχε προβλέψει με την εφαρμογή της συνήθους προσοχής. Επιπλέον, έμμεσες ζημιές και συνεπακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από ελαττώματα του αντικειμένου παράδοσης αποζημιώνονται μόνο στο μέτρο που αυτού του είδους ζημιές αναμένονται να συμβούν κατά την κανονική χρήση του αντικειμένου παράδοσης.

(4) Στην περίπτωση ευθύνης για απλή αμέλεια, η υποχρέωση αποζημίωσης του πωλητή για ζημιές στην περιουσία και τις συνακόλουθες οικονομικές ζημιές περιορίζεται σε ένα ποσό ίσο με 25 % της αξίας της παραγγελίας. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης δεν ισχύει εάν ο πελάτης αναφέρει ένα υψηλότερο ποσό δυνητικών οικονομικών ζημιών κατά την ανάθεση της παραγγελίας και έγκαιρα πριν από την έναρξη της παραγωγής.

(5) Οι παραπάνω αποποίηση ευθυνών και περιορισμοί ισχύουν εξίσου προς όφελος των όργανων, των νόμιμων εκπροσώπων, των υπαλλήλων και των άλλων αντιπροσώπων εκπλήρωσης του πωλητή.

(6) Στο μέτρο που ο πωλητής παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία και αυτές οι πληροφορίες ή συμβουλές δεν ανήκουν στο επιβαλλόμενο από αυτόν συμβατικά συμφωνηθέν επίπεδο υπηρεσιών, αυτό γίνεται δωρεάν και με αποκλεισμό οποιασδήποτε ευθύνης.

(7) Οι περιορισμοί της παρούσας παραγράφου 8 δεν ισχύουν για την ευθύνη του πωλητή και των νόμιμων εκπροσώπων, των υπαλλήλων ή άλλων αντιπροσώπων εκπλήρωσης λόγω εκουσίου και σοβαρού αμελούς συμπεριφοράς, για εγγυημένα χαρακτηριστικά ποιότητας, για παραβίαση της ζωής, του σώματος ή της υγείας ή βάσει του νόμου περί προϊόντων.

§ 9 Δικαίωμα κατοχύρωσης

(1) Η παραδοθείσα εμπορευματική αξία παραμένει ιδιοκτησία του πωλητή μέχρι την πλήρη καταβολή της τιμής αγοράς, αλλά ο πελάτης έχει το δικαίωμα να την πωλήσει στα πλαίσια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

(2) Κάθε υποθήκη ή παραχώρηση ασφαλείας της εμπορεύματος προς όφελος τρίτων εξαιρείται πριν από τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας χωρίς τη συγκατάθεση του πωλητή. Η κατάσχεση του εμπορεύματος από τρίτους πρέπει να αναφέρεται άμεσα.

§ 10 Τελικές διατάξεις

(1) Εάν ο πελάτης είναι εμπορικός, νομικό πρόσωπο του δημόσιου δικαίου ή ειδικό δημόσιο κεφάλαιο ή δεν έχει γενική δικαιοδοσία στη Φεντεραλική Δημοκρατία της Γερμανίας, η δικαιοδοσία για οποιεσδήποτε διαφορές που προκύπτουν από την επαγγελματική σχέση μεταξύ του πωλητή και του πελάτη είναι επιλογή του πωλητή D-35578 Wetzlar ή η έδρα του πελάτη. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, η αποκλειστική δικαιοδοσία για αγωγές κατά του πωλητή είναι D-35578 Wetzlar. Υποχρεωτικές νομικές διατάξεις για αποκλειστικές δικαιοδοσίες δεν επηρεάζονται από αυτήν τη ρύθμιση.

(2) Οι σχέσεις μεταξύ του πωλητή και του πελάτη υπόκεινται αποκλειστικά στο δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Πώληση Διεθνούς Εμπορεύματος της 11ης Απριλίου 1980 (CISG) δεν ισχύει.

(3) Σε όσον αφορά τη συμφωνία ή αυτούς τους Γενικούς Όρους Παράδοσης (ΓΟΠ), εάν υπάρχουν κενά στις ρυθμίσεις, ισχύουν ως συμπλήρωση αυτών των κενών οι νομικά ισχύουσες ρυθμίσεις που θα είχαν συμφωνηθεί από τις συμβαλλόμενες πλευρές, με βάση τους οικονομικούς στόχους της συμφωνίας και τον σκοπό αυτών των Γενικών Όρων Παράδοσης, εάν γνώριζαν το κενό στις ρυθμίσεις.

Σημειώσεις:

Ο πελάτης λαμβάνει γνώση ότι ο πωλητής αποθηκεύει δεδομένα από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία Δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία δεδομένων και διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους (π.χ. ασφαλιστικές εταιρείες), όπου αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης.

Οι πελάτες που παρέχουν υφαντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένοι νομικά να επισημαίνουν με μόνιμο, ευανάγνωστο, ορατό και προσβάσιμο τρόπο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, ιδίως με τις προβλεπόμενες ονομασίες στη γερμανική γλώσσα.