Opći uvjeti poslovanja (AGB) tvrtke Tie Solution GmbH.

Prodajni i isporučni uvjeti Tie Solution GmbH-a, stanje ožujak 2023

§ 1 Primjena

(1) Sve isporuke, usluge i ponude Tie Solution GmbH (u daljnjem tekstu „prodavatelj“) vrše se isključivo na temelju ovih Općih uvjeta isporuke (u daljnjem tekstu „UVI“). Oni su sastavni dio svih ugovora koje prodavatelj sklapa sa svojim ugovornim partnerima (u daljnjem tekstu „naručitelj“) o isporukama ili uslugama koje nudi. Oni vrijede i za sve buduće isporuke, usluge ili ponude naručitelju, čak i ako se ne dogovore posebno.

(2) Uvjeti poslovanja naručitelja ili trećih strana se ne primjenjuju, čak i ako prodavatelj ne osporava njihovu primjenu u pojedinačnom slučaju. Čak i ako prodavatelj spominje pismo koje sadrži uvjete poslovanja naručitelja ili treće strane ili se na njih poziva, to ne znači suglasnost s primjenom tih uvjeta poslovanja.

§ 2 Ponuda i sklapanje ugovora

(1) Sva ponuda prodavca je neobavezujuća, osim ako nije izričito označena kao obvezujuća ili ne sadrži određeni rok za prihvaćanje. Prodavac može prihvatiti narudžbe u roku od 2 tjedna nakon što ih je primio od naručitelja.

(2) Jedino mjerodavni za pravne odnose između prodavca i naručitelja je pismeni ugovor o kupnji, uključujući ove Opće uvjete isporuke. On sadrži sve dogovore između ugovornih strana o predmetu ugovora u potpunosti. Usmene izjave prodavca prije sklapanja ovog ugovora nemaju pravnu obvezu, a usmene dogovore ugovorne strane zamjenjuje pismeni ugovor, osim ako se iz njih izričito ne proizlazi da su obvezujući.

(3) Dopune i izmjene dogovorenih sporazuma, uključujući ove Opće uvjete isporuke, za njihovu valjanost zahtijevaju pisanu formu. Osoblje prodavatelja, osim direktora ili prokurista, nije ovlašteno sklapati usmene sporazume koji odstupaju od toga. Za očuvanje pisane forme dovoljna je telekomunikacijska prijenos, posebno putem telefaksa ili e-pošte, pod uvjetom da se prenese kopija potpisane izjave.

(4) Informacije prodavca o predmetu isporuke ili usluge (npr. težina, dimenzije, upotrebne vrednosti, nosivost, tolerancije i tehnički podaci), kao i naši prikazi istog (npr. crteži i slike) su samo približne, osim ako upotrebljivost za ugovorenu svrhu zahteva tačno podudaranje. One nisu garantovana svojstva, već opisi ili obeležja isporuke ili usluge. Trgovačke razlike i razlike koje proizilaze iz zakonskih propisa ili predstavljaju tehnička poboljšanja su dozvoljene, pod uslovom da ne utiču na upotrebljivost za ugovorenu svrhu.

(5) Prodavac zadržava vlasništvo ili autorska prava na svim ponudama i procjenama troškova koje je dao, kao i crtežima, slikama, izračunima, prospektima, katalozima, modelima i drugim dokumentima i pomagalima koje je stavio na raspolaganje naručitelju. Naručitelj ne smije ove predmete činiti dostupnima trećim osobama, otkrivati ih, koristiti ih sam ili putem trećih osoba ili ih umnožavati bez izričite suglasnosti prodavatelja. Na zahtjev prodavatelja, naručitelj mora ove predmete u potpunosti vratiti i uništiti eventualno izrađene kopije ako ih više ne treba u redovnom poslovanju ili ako pregovori ne dovedu do zaključenja ugovora. Izuzetak su elektronski pohranjeni podaci koji su na raspolaganju uobičajenoj sigurnosnoj kopiji podataka.

§ 3 Cijene i plaćanje

(1) Cijene vrijede za opseg usluga i isporuke naveden u potvrdama narudžbe. Dodatne ili posebne usluge se naplaćuju posebno. Cijene su izražene u EUR od mjesta isporuke, uz dodatak pakiranja, zakonskog PDV-a, carine za izvozne isporuke, te naknada i drugih javnih davanja.

(2) Ukoliko su dogovorene cijene zasnovane na cjenovnicima prodavca i isporuka se treba obaviti više od četiri mjeseca nakon zaključenja ugovora, važe cjenovnici prodavca koji vrijede u vrijeme isporuke (uz dogovoreni postotak ili fiksni popust).

(3) Iznosi računa trebaju biti plaćeni u roku od deset dana bez ikakvog umanjenja, osim ako nije drugačije dogovoreno pismeno. Za datum plaćanja mjerodavan je primitak kod prodavatelja. Plaćanje čekom je isključeno, osim ako se posebno dogovori u pojedinačnom slučaju. Posebne izrade zahtijevaju plaćanje unaprijed u iznosu od 60%, a preostali iznos treba biti plaćen u roku od 10 dana od primitka robe bez popusta. Posebne ponude i/ili skladišna roba plaćaju se u roku od 10 dana neto gotovinom. Ako naručitelj ne plati na vrijeme, iznos koji je dospijeo za plaćanje bit će kamatno opterećen s 9 % godišnje; ostvarivanje većih kamata i daljnje štete u slučaju kašnjenja ostaje nepromijenjeno.

(3a) Prodavac zadržava pravo da isporučuje putem pouzeća ili unaprijed plaćanja do utvrđivanja funkcionalnih poslovnih odnosa kod novih kupaca.

(4) Obračunavanje s protuzahtjevima naručitelja ili zadržavanje plaćanja zbog takvih zahtjeva dopušteno je samo ako su protuzahtjevi nesporni ili pravomoćno utvrđeni.

(5) Prodavac je ovlašten da izvrši ili pruži još neizvršene isporuke ili usluge samo uz prethodnu uplatu ili osiguranje, ako mu nakon zaključenja ugovora postanu poznate okolnosti koje značajno smanjuju kreditnu sposobnost naručitelja i koje ugrožavaju plaćanje otvorenih potraživanja prodavca od naručitelja iz odgovarajućeg ugovornog odnosa (uključujući druge pojedinačne narudžbe za koje isti okvirni ugovor vrijedi).

§ 4 Isporuka, rok isporuke i povrat

(1) Isporuke se vrše od tvornice.

(2) Rokovi i termini koje prodavatelj navodi za isporuke i usluge uvijek se smatraju samo približnima, osim ako nije izričito dogovoreno fiksno vrijeme ili rok. Ako nema posebnih okolnosti, rok od 18 dana smatra se primjerenim. Ako je dogovoreno slanje, rokovi i termini isporuke odnose se na vrijeme predaje prijevozniku, špediteru ili drugom trećem licu zaduženom za prijevoz.

(3) Prodavac može, bez obzira na svoja prava zbog kašnjenja naručitelja, zahtijevati od naručitelja produljenje rokova isporuke i izvršenja ili odgodu rokova isporuke i izvršenja za vrijeme u kojem naručitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze prema prodavcu.

(4) Prodavac ne odgovara za nemogućnost isporuke ili kašnjenje isporuke, u mjeri u kojoj su uzrokovani višom silom ili drugim nepredvidivim događajima u vrijeme zaključenja ugovora (npr. poremećaji u radu svih vrsta, poteškoće u nabavi materijala ili energije, kašnjenje u transportu, štrajkovi, zakoniti lockout, nedostatak radne snage, energije ili sirovina, poteškoće u dobivanju potrebnih dozvola od strane vlasti, vladine mjere ili nedostava, neispravna ili nepravovremena isporuka od strane dobavljača) koje prodavatelj nije mogao predvidjeti. Ukoliko takvi događaji značajno otežavaju ili onemogućavaju isporuku ili izvršenje, a ometanje nije samo privremene prirode, prodavatelj ima pravo odustati od ugovora. U slučaju privremenih prepreka, rokovi za isporuku ili izvršenje se produžuju ili se datumi isporuke ili izvršenja pomjeraju za vrijeme trajanja prepreke plus razumni rok za pokretanje. Ukoliko kupcu nije prihvatljivo preuzeti isporuku ili izvršenje zbog kašnjenja, može se povući iz ugovora putem neposredne pisane izjave prodavatelju.

(5) Prodavac je ovlašten izvršiti djelomične isporuke samo ako:

• djelomična isporuka može biti upotrijebljena od strane naručitelja u okviru ugovorenog namjenskog korištenja,

• isporuka preostale naručene robe je osigurana i

• naručitelju ne nastaje značajan dodatni napor ili dodatni troškovi (osim ako se prodavac izjasni da će preuzeti ove troškove).

(6) Ako prodavac kasni sa isporukom ili uslugom ili mu je isporuka ili usluga, iz bilo kojeg razloga, nemoguća, odgovornost prodavca za naknadu štete ograničena je u skladu sa § 8 ovih Opštih uslova isporuke (nazvanih AGB).

(7) Kod individualne izrade dozvoljena je viša/manja isporuka od +/- 10%, jer je neizbježna iz tehničkih razloga.

(8) Individualno izrađena roba je u osnovi isključena iz zamjene.

(9) Zahtijevani uzorci se naplaćuju po pojedinačnoj cijeni plus troškovi dostave.

(10) Kod dogovorenog vraćanja ili zamjene robe iz skladišta, dobija se kreditna nota u visini vrijednosti robe umanjena za troškove rukovanja 25%. Troškovi dostave se ne vraćaju. Neprijavljeni paketi se u principu ne primaju. Imajte na umu da su Pantone vrijednosti koje navodimo samo orijentacija i odstupanja nisu razlog za vraćanje robe.

(11) Za prvi nacrt (dizajn) naših artikala naplaćujemo paušal između 50,- i maksimalno 200,- € po dizajnu, na osnovu utrošenog vremena. Za daljnje izmjene na ovom nacrtu također naplaćujemo prema utrošenom vremenu. Ovi troškovi će biti djelomično ili u potpunosti refundirani u slučaju dodjele narudžbe.

(12) Troškovi uzoraka za tisak se navode u ponudi ovisno o složenosti i načinu proizvodnje.

§ 5 Mjesto izvršenja, dostava, pakiranje, prijelaz opasnosti, preuzimanje

(1) Mjesto izvršenja svih obveza iz ugovornog odnosa je D-35578 Wetzlar, osim ako nije drugačije određeno.

(2) Način otpreme i pakiranje su pod nadležnošću prodavatelja. Troškove pakiranja snosi prodavatelj, osim ako nije drugačije dogovoreno. Troškove prijevoza snosi naručitelj.

(3) Rizik prelazi na naručioca najkasnije prilikom predaje robe za isporuku (pri čemu je početak procesa utovara odlučujući) špediteru, prevozniku ili drugom trećem licu određenom za izvršenje slanja. Ovo se odnosi i u slučaju djelomičnih isporuka ili ako je prodavac preuzeo druge usluge (npr. slanje). Ako se slanje ili predaja odgađaju zbog okolnosti koje su uzrokovane od strane naručioca, rizik prelazi na naručioca od dana kada je roba spremna za slanje i kada je prodavac to obavijestio naručioca.

(4) Troškove skladištenja nakon prijenosa rizika snosi naručitelj. Ako prodavatelj obavlja skladištenje, troškovi skladištenja iznose 0,25% iznosa računa za pohranjene isporučene predmete po proteklim tjednima. Zadržava se pravo ostvarivanja i dokazivanja dodatnih ili manjih troškova skladištenja.

(5) Pošiljka se osigurava od krađe, loma, prijevoza, požara i vodene štete ili drugih osigurivih rizika samo na izričiti zahtjev naručitelja i na njegov trošak.

§ 6 Jamstvo, nedostaci robe

(1) Rok garancije iznosi jednu godinu od isporuke. Ovaj rok se ne primjenjuje na zahtjeve naručitelja za naknadu štete zbog povrede života, tijela ili zdravlja ili zbog namjernog ili grubo nemarnog kršenja obveza prodavca ili njegovih pomoćnika u izvršenju, koji zastarijevaju prema zakonskim propisima.

(2) Isporučeni predmeti odmah nakon isporuke moraju biti pažljivo pregledani od strane naručioca ili od strane određene treće osobe. Obaveza pregleda i reklamacije posebno se odnosi na to da isporučena roba odgovara uobičajenim tolerancijama u pogledu vrste, kvaliteta, dimenzija, prilagođenosti, boje i količine, te da je identična naručenoj robi. Ako je potrebno, ovo treba osigurati putem uzorka.

(3) Isporučeni predmeti se smatraju odobrenim od strane kupca u pogledu očiglednih nedostataka ili drugih nedostataka koji bi bili vidljivi prilikom odmah, pažljivog pregleda, ako prodavcu ne stigne pismena primedba na nedostatak u roku od sedam radnih dana od isporuke. U pogledu drugih nedostataka, isporučeni predmeti se smatraju odobrenim od strane kupca ako primedba na nedostatak ne stigne prodavcu u roku od sedam radnih dana od trenutka kada se nedostatak pojavio; ako je nedostatak bio vidljiv za naručioca u normalnoj upotrebi već u ranijem trenutku, taj raniji trenutak je merodavan za početak roka za primedbu. Na zahtev prodavca, reklamirani isporučeni predmet se vraća prodavcu bez troškova prevoza. U slučaju osnovane primedbe na nedostatak, prodavac nadoknađuje troškove najjeftinijeg načina slanja; ovo ne važi ako se troškovi povećavaju jer se isporučeni predmet nalazi na drugom mestu od mesta namene.

(4) U slučaju nedostataka isporučenih predmeta, prodavac je obavezan i ovlašten da prvo odabere popravku ili zamjenu, nakon što donese odluku u razumnom roku. U slučaju neuspjeha, tj. nemogućnosti, neprihvatljivosti, odbijanja ili neprimjerenog kašnjenja popravke ili zamjene, naručitelj može odustati od ugovora ili primjereno smanjiti kupoprodajnu cijenu.

(5) Ako nedostatak proizlazi iz krivice prodavca, naručitelj može zahtijevati naknadu štete pod uvjetima utvrđenim u § 8.

(6) Garancija prestaje ako naručilac bez saglasnosti prodavca izmeni isporučeni predmet ili ga izmeni treća strana, čime se otežava ili onemogućava otklanjanje nedostataka. U svakom slučaju, naručilac snosi dodatne troškove otklanjanja nedostataka koji nastanu zbog izmena.

(7) Isporuka korišćenih predmeta koja je dogovorena sa naručiocem u pojedinačnom slučaju vrši se isključivo bez garancije za materijalne nedostatke.

§ 7 Zaštitna prava

(1) Ukoliko naručitelj postavi zahtjeve za korištenje industrijskih prava ili autorskih prava trećih strana koji su dio dizajnerskih elemenata (npr. logotipi), on je sam odgovoran za zahtjeve trećih strana koji proizlaze iz toga.

(2) Svaka ugovorna strana će odmah pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu ako se protiv nje podnesu zahtjevi zbog kršenja takvih prava.

(3) Ako prodavac bude tužen od strane trećih lica zbog kršenja industrijskih prava ili autorskih prava u skladu sa stavom 1, naručilac je dužan da ga oslobodi svih troškova koji su potrebni za odbranu zahtjeva. Prodavac može za to zahtijevati razumnu avansnu uplatu od naručioca. Na zahtjev prodavca, naručilac je dužan da se pridruži sudskom postupku na strani prodavca i da ga podrži najbolje što može.

(4) Prodavac može zahtijevati dostavljanje dokaza o ovlaštenju za korištenje elemenata dizajna prema stavku 1.

§ 8 Odgovornost za naknadu štete zbog krivice

(1) Odgovornost prodavca za naknadu štete, bez obzira na pravni temelj, posebno zbog nemogućnosti, kašnjenja, neispravne ili pogrešne isporuke, kršenja ugovora, kršenja obveza tijekom pregovora o ugovoru i nezakonitog djelovanja, ograničena je u skladu s ovim § 8, ako se u svakom slučaju radi o krivici.

(2) Prodavac ne odgovara u slučaju obične nepažnje svojih organa, zakonskih zastupnika, zaposlenih ili drugih izvršitelja, osim ako se ne radi o povredi bitnih ugovornih obaveza. Bitne ugovorne obaveze su obveza pravovremenog isporučivanja predmeta isporuke, njegova sloboda od pravnih nedostataka i takvih stvarnih nedostataka koji značajno utječu na njegovu upotrebljivost, kao i obveze savjetovanja, zaštite i brige koje bi trebale omogućiti naručitelju ugovornu upotrebu predmeta isporuke ili zaštitu života ili zdravlja osoblja naručitelja ili zaštitu njegove imovine od značajne štete.

(3) Ukoliko prodavac prema § 8 (2) u osnovi odgovara za naknadu štete, ta odgovornost je ograničena na štetu koju je prodavac mogao predvidjeti kao moguću posljedicu kršenja ugovora prilikom sklapanja ugovora ili koju bi morao predvidjeti primjenom uobičajene pažnje. Posredna šteta i posljedična šteta koja proizlazi iz nedostataka isporučene robe nadalje su nadoknadive samo u mjeri u kojoj se takva šteta tipično očekuje kod namjenske uporabe isporučene robe.

(4) U slučaju odgovornosti za jednostavnu nepažnju, obveza prodavca za štetu na imovini i iz toga proizašlu daljnju štetu ograničena je na iznos od 25 % vrijednosti narudžbe. Ovo ograničenje odgovornosti ne vrijedi ako naručitelj prilikom narudžbe i prije početka proizvodnje navede veću vrijednost moguće štete na imovini.

(5) Navedene isključenja odgovornosti i ograničenja primjenjuju se u istoj mjeri i u korist organa, zakonskih zastupnika, zaposlenika i drugih izvršitelja prodavatelja.

(6) Ukoliko prodavac pruža tehničke informacije ili savjetuje i ove informacije ili savjetovanje ne spadaju u opseg usluga koje je dužan pružiti ugovorom, to se čini besplatno i uz isključenje svake odgovornosti.

(7) Ograničenja iz ovog § 8 ne primjenjuju se na odgovornost prodavatelja i njegovih zakonskih zastupnika, zaposlenika ili drugih izvršitelja zbog namjernog i grubo nemarnog ponašanja, zbog jamčenih svojstava, zbog povrede života, tijela ili zdravlja ili prema zakonu o odgovornosti za proizvode.

§ 9 Pravo zadržavanja vlasništva

(1) Isporučena roba ostaje vlasništvo prodavca do potpune isplate kupoprodajne cijene, ali naručitelj ima pravo daljnje prodaje u okviru svoje poslovne djelatnosti.

(2) Svako založenje ili prenos prava zaloge na robi u korist trećih lica je isključeno bez saglasnosti prodavca prije prenosa vlasništva. Zapljena robe od strane trećih lica mora se odmah prijaviti.

§ 10 Završne odredbe

(1) Ako je naručilac trgovac, pravno lice javnog prava ili javno-pravno posebno imovinsko pravo ili nema opšti sudski nadležnost u Saveznoj Republici Njemačkoj, nadležnost za sve eventualne sporove iz poslovnog odnosa između prodavca i naručioca po izboru prodavca je D-35578 Wetzlar ili sjedište naručioca. Međutim, u ovim slučajevima, D-35578 Wetzlar je isključiva nadležnost za tužbe protiv prodavca. Ova odredba ne utiče na obavezne zakonske odredbe o isključivoj nadležnosti sudova.

(2) Odnosi između prodavca i naručioca isključivo su podložni zakonima Savezne Republike Njemačke. Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. aprila 1980. godine (CISG) se ne primjenjuje.

(3) Ukoliko ugovor ili ovi Opći uvjeti isporuke (dalje u tekstu: AGB) sadrže praznine u regulaciji, za popunjavanje tih praznina smatraju se dogovorene one pravno valjane odredbe koje bi ugovorne strane dogovorile prema ekonomskim ciljevima ugovora i svrsi ovih Općih uvjeta isporuke, da su poznavale prazninu u regulaciji.

Napomene:

Naručilac je upoznat da prodavac čuva podatke iz ugovornog odnosa u skladu sa § 28 Zakona o zaštiti podataka radi obrade podataka i zadržava pravo da podatke, u mjeri u kojoj su potrebni za izvršenje ugovora, prenese trećim stranama (npr. osiguravajućim društvima).

Naručitelji koji stavljaju tekstilne proizvode na tržište Europske unije su zakonski obvezni trajno, lako čitljivo, vidljivo i dostupno označavanje u skladu sa zakonskim propisima, posebno s nazivima na njemačkom jeziku.