Obchodní podmínky společnosti Tie Solution GmbH

Podmínky pro prodej a dodávky společnosti Tie Solution GmbH platné od března 2023

§ 1 Platnost

(1) Všechny dodávky, služby a nabídky společnosti Tie Solution GmbH (dále jen „prodávající“) se provádějí výhradně na základě těchto Všeobecných dodacích podmínek (dále jen „ADP“). Tyto podmínky jsou součástí všech smluv, které prodávající uzavírá se svými smluvními partnery (dále jen „objednatel“) ohledně dodávek nebo služeb, které nabízí. Platí také pro všechny budoucí dodávky, služby nebo nabídky objednateli, i když nejsou zvlášť dohodnuty znovu.

(2) Obchodní podmínky objednavatele nebo třetí strany se neuplatňují, i když prodávající v jednotlivých případech nevysloví zvláštní nesouhlas s jejich platností. I když prodávající odkazuje na dopis obsahující obchodní podmínky objednavatele nebo třetí strany nebo na ně odkazuje, neznamená to souhlas s platností těchto obchodních podmínek.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

(1) Všechny nabídky prodávajícího jsou nezávazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné nebo neobsahují určitou lhůtu pro přijetí. Prodávající může přijmout objednávky do 2 týdnů od zadání objednávky zákazníkem.

(2) Pro právní vztahy mezi prodávajícím a objednatelem je rozhodující písemná kupní smlouva včetně těchto Všeobecných podmínek dodávky. Tato smlouva plně obsahuje všechny dohody mezi smluvními stranami ohledně předmětu smlouvy. Ústní prohlášení prodávajícího před uzavřením této smlouvy jsou právně nezávazná a ústní dohody smluvních stran jsou nahrazeny písemnou smlouvou, pokud z nich nevyplývá výslovně, že jsou právně závazné.

(3) Doplnění a změny uzavřených dohod včetně těchto Všeobecných podmínek dodávky jsou platné pouze v písemné formě. Zaměstnanci prodávajícího, s výjimkou jednatelů nebo prokuristů, nejsou oprávněni uzavírat ústní dohody odlišné od této podmínky. Pro zachování písemné formy postačuje telekomunikační přenos, zejména prostřednictvím faxu nebo e-mailu, pokud je přenesena kopie podepsaného prohlášení.

(4) Údaje prodávajícího o předmětu dodávky nebo služby (např. hmotnost, rozměry, užitné hodnoty, nosnost, tolerance a technické údaje) a naše zobrazení tohoto (např. kresby a obrázky) jsou pouze přibližné, pokud použitelnost pro smluvně předpokládaný účel vyžaduje přesné shodování. Nejsou zaručené vlastnosti, ale popisy nebo označení dodávky nebo služby. Obchodní odchylky a odchylky, které jsou způsobeny právními předpisy nebo technickými vylepšeními, jsou povoleny, pokud neovlivňují použitelnost pro smluvně předpokládaný účel.

(5) Prodávající si vyhrazuje vlastnické nebo autorské právo ke všem nabídce a cenovým nabídce, stejně jako kresbám, obrázkům, výpočtům, prospektům, katalogům, modelům a dalším dokumentům a pomůckám poskytnutým objednateli. Objednatel nesmí tyto věci bez výslovného souhlasu prodávajícího poskytovat třetím stranám, zveřejňovat je, používat je sám nebo prostřednictvím třetích stran nebo je rozmnožovat. Na žádost prodávajícího musí objednatel tyto věci plně vrátit a případně zničit vyrobené kopie, pokud již nejsou potřebné v běžném obchodním styku nebo pokud jednání nevede k uzavření smlouvy. Vyloučeno je ukládání elektronicky poskytnutých dat za účelem běžného zálohování dat.

§ 3 Ceny a platby

(1) Ceny platí pro rozsah služeb a dodávek uvedených v potvrzení objednávky. Další nebo speciální služby se účtují samostatně. Ceny jsou v EUR od místa dodání skladu, včetně balení, zákonného DPH, při vývozních dodávkách celních poplatků a poplatků a jiných veřejných poplatků.

(2) Pokud jsou dohodnuté ceny založeny na ceníku prodávajícího a dodání má proběhnout až více než čtyři měsíce po uzavření smlouvy, platí ceny z ceníku prodávajícího platného v době dodání (s odpovídající slevou, buď procentuální nebo pevnou, pokud byla dohodnuta).

(3) Rechnungsbeträge sind innerhalb von zehn Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Die Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert vereinbart wird. Sonder-Maßanfertigungen bedürfen einer A-Konto Zahlung von 60%, Rest binnen 10 Tagen nach Erhalt der Ware ohne Skontoabzug. Sonderposten und/oder Lagerware sind zahlbar binnen 10 Tagen netto Kasse. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 9⁹¹TP3T p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.

(3a) Při nových zákaznících si prodávající vyhrazuje právo dodávat pouze na dobírku nebo předem zaplacením až do stanovení funkčních obchodních vztahů.

(4) Srovnání s protiúčty objednavatele nebo zadržení plateb kvůli takovým nárokům je povoleno pouze v případě, že protiúčty nejsou sporné nebo právně závazné.

(5) Prodávající je oprávněn provádět nevyřízené dodávky nebo služby pouze proti předplatbě nebo zajištění, pokud se mu po uzavření smlouvy staly známy okolnosti, které jsou způsobilé významně snížit kreditní schopnost objednavatele a které ohrožují platbu otevřených pohledávek prodávajícího objednavatelem z dané smluvní vztahy (včetně jiných jednotlivých objednávek, pro které platí stejná rámec smlouvy).

§ 4 Dodání, dodací lhůta a vrácení

(1) Dodávky se provádějí od továrny.

(2) Termíny a lhůty pro dodávky a služby, které prodávající slibuje, jsou vždy pouze přibližné, pokud není výslovně slíbena pevná lhůta nebo termín. Pokud neexistují zvláštní okolnosti, je považována lhůta 18 dní za přiměřenou. Pokud byla dohodnuta expedice, termíny dodávek se vztahují na okamžik předání dopravci, nákladníkovi nebo jinému třetí straně pověrované s dopravou.

(3) Prodávající může - bez ohledu na svá práva z prodlení objednavatele - požadovat od objednavatele prodloužení lhůt pro dodání a plnění nebo posunutí termínů dodání a plnění o dobu, po kterou objednatel nesplnil své smluvní povinnosti vůči prodávajícímu.

(4) Prodejce neodpovídá za nemožnost dodání nebo zpoždění dodání, pokud jsou způsobeny vyšší mocí nebo jinými událostmi, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy (např. jakékoliv poruchy provozu, obtíže při získávání materiálu nebo energie, zpoždění při přepravě, stávky, oprávněné vyloučení zaměstnanců, nedostatek pracovních sil, energie nebo surovin, obtíže při získávání nezbytných povolení od úřadů, úřední opatření nebo nedodání, nesprávné nebo nevčasné dodání ze strany dodavatelů), které prodejce není schopen ovlivnit. Pokud takové události výrazně ztěžují nebo znemožňují dodání nebo plnění prodejce a překážka není jen dočasná, má prodejce právo od smlouvy odstoupit. V případě dočasných překážek se lhůty pro dodání nebo plnění prodlužují nebo se termíny dodání nebo plnění posunují o dobu trvání překážky plus přiměřenou lhůtu pro přípravu. Pokud by odběrateli nebylo možné přijmout dodávku nebo plnění z důvodu zpoždění, může od smlouvy odstoupit prostřednictvím okamžitého písemného prohlášení prodejci.

(5) Prodejce je oprávněn k částečnému dodání pouze tehdy, pokud

• částečné dodání lze použít pro účely smluvního určení pro objednatele,

• dodání zbývajícího objednaného zboží je zajištěno a

• objednatelovi tím nevzniká značný dodatečný náklad nebo další náklady (s výjimkou případu, kdy se prodejce zavazuje tyto náklady převzít).

(6) Pokud prodávající zpozdí dodání nebo plnění nebo mu bude dodání nebo plnění z jakéhokoli důvodu nemožné, odpovědnost prodávajícího za náhradu škody je omezena v souladu s § 8 těchto Všeobecných dodacích podmínek (dále jen AGB).

(7) Při individuální výrobě je povolena dodávka s přebytkem nebo nedostatkem +/- 10%, protože je nevyhnutelná z technických důvodů.

(8) Individuálně vyrobené zboží je v zásadě vyloučeno z výměny.

(9) Požadované vzorky jsou účtovány za jednotkovou cenu plus poštovné.

(10) Při dohodnutém vrácení nebo výměně zboží skladového zboží se obvykle poskytuje úvěr ve výši hodnoty zboží snížené o manipulační náklady 25%. Poštovné nebudou připsány. Nepřijímáme zásilky na dobírku. Upozorňujeme, že případné barvy uvedené námi podle Pantone slouží pouze k orientaci a odchylky nejsou důvodem pro vrácení zboží.

(11) Pro první návrh (design) našich článků účtujeme paušální částku mezi 50,- až 200,- € za design, na základě vynaloženého úsilí. Za další změny v tomto návrhu účtujeme také podle nákladů. Tyto náklady budou v případě zadání zakázky částečně nebo zcela vráceny.

(12) Náklady na tiskové vzorky jsou uvedeny v nabídce v závislosti na náročnosti a způsobu výroby.

§ 5 Místo plnění, doprava, balení, přechod nebezpečí, převzetí

(1) Místem plnění všech závazků z smluvního vztahu je D-35578 Wetzlar, pokud není stanoveno jinak.

(2) Způsob dopravy a balení podléhá zákonnému uvážení prodávajícího. Náklady na balení nese prodávající, pokud není dohodnuto jinak. Náklady na přepravu hradí objednatel.

(3) Nebezpečí přechází na objednateli nejpozději při předání dodávaného zboží (přičemž rozhodující je začátek nakládky) přepravci, dopravci nebo jinému určenému třetímu subjektu pro provedení přepravy. Toto platí i v případě částečných dodávek nebo pokud prodávající převzal jiné služby (např. přepravu). Pokud se přeprava nebo předání zdrží z důvodu, který je způsoben objednatelem, přechází nebezpečí na objednatele od dne, kdy je dodávané zboží připraveno k odeslání a prodávající to objednateli oznámil.

(4) Náklady na skladování po přechodu nebezpečí nese objednatel. Při skladování prodávajícím činit náklady na skladování 0,25% z fakturované částky dodávaných předmětů za uplynulý týden. Přiznání a prokázání dalších nebo nižších nákladů na skladování zůstává vyhrazeno.

(5) Zásilku prodávající pošle pouze na výslovný požadavek objednatele a na jeho náklady pojištěnou proti krádežžmi, lomem, dopravními, požárními a vodními škodami nebo jinými pojišťovatelnými riziky.

§ 6 Záruka, vady věci

(1) Záruční lhůta trvá jeden rok od dodání. Tento lhůta se nevztahuje na nároky na náhradu škody zadavatele způsobené porušením života, těla nebo zdraví nebo z úlomného nebo hrubého porušení povinností prodávajícího nebo jeho zplnomocnění, které jsou promlčitelné podle zákonem stanovených lhůt.

(2) Dodané předměty je třeba okamžitě po dodání pečlivě zkontrolovat objednatel nebo osoba, kterou určí objednatel. Povinnost provést kontrolu a podat reklamaci se zejména vztahuje k tomu, zda dodané zboží odpovídá objednanému zboží v běžných tolerancích co do druhu, vlastností, rozměrů, přesnosti, barvy a množství. Je-li to nutné, je třeba toto ověřit vzorkováním.

(3) Předměty dodané zboží se považují za schválené kupujícím, pokud prodávajícímu nepřijde písemná reklamace na vady do sedmi pracovních dnů po dodání, pokud by vady byly zjevné nebo jiné vady, které by byly rozpoznatelné při okamžité a pečlivé prohlídce. Pokud reklamace na vady nepřijde prodávajícímu do sedmi pracovních dnů od okamžiku, kdy se vada projevila, považují se dodané předměty za schválené kupujícím; pokud však byla vada pro objednatele již při normálním používání rozpoznatelná dříve, je tento dřívější okamžik rozhodující pro začátek lhůty pro reklamaci. Na žádost prodávajícího je reklamovaný dodaný předmět vrácen prodávajícímu bez nákladů na přepravu. V případě oprávněné reklamace na vady prodávající uhradí náklady nejlevnějšího způsobu dopravy; toto neplatí, pokud se náklady zvyšují, protože se dodaný předmět nachází na jiném místě než místo určeného použití.

(4) V případě vad dodaných věcí je prodávající povinen a oprávněn po svém výběru provést nejprve opravu nebo náhradní dodávku v rozumné lhůtě. V případě neúspěchu, tj. nemožnosti, nepřiměřeného zpoždění opravy nebo náhradní dodávky, může objednatel od smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu.

(5) Pokud je vada způsobena vinou prodávajícího, může objednatel za podmínek stanovených v § 8 požadovat náhradu škody.

(6) Záruka zaniká, jestliže objednatel bez souhlasu prodejce změnil dodávanou věc a tím ztěžil nebo znemožnil odstranění vad. V každém případě musí objednatel nést náklady na odstranění vad vzniklé změnou.

(7) Dodávka použitých věcí, která byla dohodnuta s objednatelem v jednotlivých případech, se provádí vyloučením jakékoliv záruky za vady věci.

§ 7 Práva duševního vlastnictví

(1) Pokud zadavatel stanoví požadavky na použití průmyslových práv nebo autorských práv třetích stran, které jsou součástí designových prvků (např. loga), je sám odpovědný za nároky třetích stran vyplývající z toho.

(2) Každá smluvní strana bezodkladně písemně oznámí druhé smluvní straně, pokud jsou proti ní uplatněny nároky kvůli porušení těchto práv.

(3) Pokud je prodávající na základě ustanovení odst. 1 žalován třetí osobou kvůli porušení průmyslových práv nebo autorských práv, je objednatel povinen ho osvobodit od všech nákladů, které jsou nutné k obraně proti nárokům. Prodávající může požadovat od objednatele přiměřenou zálohu. Na výzvu prodávajícího je povinen připojit se k soudnímu sporu na straně prodávajícího a podporovat ho co nejlépe.

(4) Prodávající může požadovat předložení důkazů o oprávnění k používání prvků designu podle odst. 1.

§ 8 Zodpovědnost za škodu zaviněnou chybou

(1) Zodpovědnost prodávajícího za škodu zaviněnou chybou, bez ohledu na právní základ, zejména z důvodu nemožnosti, prodlení, vadného nebo nesprávného dodání, porušení smlouvy, porušení povinností při jednání o smlouvě a neoprávněného jednání, je omezena v souladu s tímto § 8, pokud záleží na zavinění.

(2) Prodávající neodpovídá za jednoduchou nedbalost svých orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných plnících pomocníků, pokud se nejedná o porušení základních povinností vyplývajících z smlouvy. Základními povinnostmi jsou povinnosti dodat dodávanou věc včas, zaručit její bezvadnost a ochranu před právními vadami a takovými věcnými vadami, které významně ovlivňují její použitelnost, stejně jako poradenské, ochranné a dozorové povinnosti, které mají umožnit objednateli smluvní použití dodávané věci nebo ochranu života nebo zdraví personálu objednatele nebo ochranu jeho majetku před značnými škodami.

(3) Pokud prodávající podle § 8 odst. 2 zákonem zodpovídá za škodu, je tato odpovědnost omezena na škody, které prodávající předpokládal jako možné následky porušení smlouvy při uzavření smlouvy, nebo které by musel předvídat při použití obvyklé péče. Nepřímé škody a následné škody, které jsou důsledkem vad dodávaného zboží, jsou navíc náhradné pouze v případě, že takové škody jsou typicky očekávány při určitém použití dodávaného zboží.

(4) V případě odpovědnosti za jednoduchou nedbalost je náhradní povinnost prodávajícího za škodu na věcech a z toho vyplývající další majetkové škody omezena na částku 25 % objednávkové hodnoty. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje, pokud objednatel při zadání objednávky a včas před zahájením výroby uvádí vyšší hodnotu možných majetkových škod.

(5) Výše uvedená vyloučení odpovědnosti a omezení platí ve stejném rozsahu ve prospěch orgánů, zákonných zástupců, zaměstnanců a jiných pomocníků prodávajícího.

(6) Pokud prodávající poskytuje technické informace nebo poradenství a tyto informace nebo poradenství nejsou součástí smluvně dohodnutého rozsahu služeb, poskytuje se to bezplatně a s vyloučením jakékoli odpovědnosti.

(7) Omezení ustanovené v § 8 se nevztahují na odpovědnost prodávajícího a jeho zákonných zástupců, zaměstnanců nebo jiných pomocníků za úmyslné a hrubě nedbalé jednání, za zaručené vlastnosti, za porušení života, těla nebo zdraví nebo podle zákona o odpovědnosti za vady výrobku.

§ 9 Podmínka vlastnictví

(1) Dodané zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny, ale objednatel je oprávněn k dalšímu prodeji v rámci svého podnikání.

(2) Bez souhlasu prodejce před převodem vlastnictví je vyloučeno zastavení nebo převod zástavního práva na zboží ve prospěch třetích stran. Zabavení zboží třetími stranami je nutné neprodleně oznámit.

§ 10 Závěrečná ustanovení

(1) Pokud je zadavatel obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní majetek nebo nemá v Německu obecné soudní místo, je soudním místem pro veškeré případné spory vyplývající z obchodního vztahu mezi prodávajícím a zadavatelem volba prodávajícího D-35578 Wetzlar nebo sídlo zadavatele. V těchto případech je však D-35578 Wetzlar výhradním soudním místem pro žaloby proti prodávajícímu. Tato ustanovení se nevztahují na závazné právní předpisy o výlučných soudních místech.

(2) Vztahy mezi prodávajícím a objednatelem podléhají výhradně právu Spolkové republiky Německo. Smlouva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 (CISG) se nevztahuje.

(3) Pokud smlouva nebo tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen „ADP“) obsahují mezery v regulaci, pro vyplnění těchto mezer se považují za dohodnuté ty právně účinné ustanovení, která by si smluvní strany dohodly na základě hospodářských cílů smlouvy a účelu těchto Všeobecných dodacích podmínek, pokud by znaly tuto mezeru v regulaci.

Poznámky:

Objednatel bere na vědomí, že prodávající ukládá data z smluvního vztahu podle § 28 zákona o ochraně osobních údajů za účelem zpracování dat a vyhrazuje si právo předávat data třetím stranám (např. pojišťovnám), pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy.

Objednatelé, kteří uvádějí textilní výrobky na trh v Evropské unii, jsou zákonem povinni trvale, snadno čitelně, viditelně a přístupně označovat podle zákonných předpisů, zejména s předepsanými označeními v německém jazyce.