Vilkår og betingelser for Tie Solution GmbH

Salgs- og leveringsbetingelser for Tie Solution GmbH, oppdatert mars 2023

§ 1 Gyldighet

(1) Alle leveransar, tenester og tilbod frå Tie Solution GmbH (nedanfor kalla „Seljar“) skjer utelukkande i samsvar med desse generelle leveringsvilkåra (kalla AGB). Desse er ein del av alle avtalane som Seljar inngår med kontraktsmotpartane sine (nedanfor kalla „Oppdragsgjevar“) om leveransane eller tenestene som Seljar tilbyr. Dei gjeld også for alle framtidige leveransar, tenester eller tilbod til Oppdragsgjevar, sjølv om dei ikkje blir særskilt avtala på nytt.

(2) Forretningsvilkårene til oppdragsgiveren eller tredjeparter gjelder ikke, selv om selgeren ikke motsetter seg deres gyldighet i det enkelte tilfelle. Selv om selgeren refererer til et brev som inneholder forretningsvilkårene til oppdragsgiveren eller en tredjepart, eller henviser til slike, innebærer det ikke enighet om gyldigheten av disse forretningsvilkårene.

§ 2 Tilbud og inngåelse av avtale

(1) Alle tilbud fra selgeren er uforbindende og kan trekkes tilbake, med mindre de er uttrykkelig merket som bindende eller inneholder en spesifikk akseptfrist. Selgeren kan akseptere bestillinger innen 2 uker etter at de er gitt av bestilleren.

(2) Berre den skriftlege kjøpsavtalen, inkludert desse generelle leveringsvilkåra, er bindande for forholdet mellom seljar og oppdragsgjevar. Avtalen inneheld alle avtalar mellom partane om gjenstanden for avtalen fullstendig. Munnlege lovnader frå seljaren før avtalen er ikkje rettsleg bindande, og munnlege avtalar mellom partane blir erstatta av den skriftlege avtalen, med mindre det eksplisitt går fram av dei at dei skal gjelde vidare.

(3) Tillegg og endringer av inngåtte avtaler, inkludert disse generelle leveringsbetingelsene, må være skriftlige for å være gyldige. Med unntak av daglig leder eller prokurist, har ikke selgerens ansatte rett til å inngå muntlige avtaler som avviker fra dette. For å oppfylle kravet om skriftlighet er det tilstrekkelig med telekommunikativ overføring, spesielt via telefaks eller e-post, forutsatt at en kopi av den underskrevne erklæringen blir overført.

(4) Opplysninger fra selger om leveransen eller ytelsen (for eksempel vekt, mål, bruksverdier, belastbarhet, toleranser og tekniske data), samt våre beskrivelser av det samme (for eksempel tegninger og illustrasjoner), er bare omtrentlige, med mindre nøyaktig samsvar er nødvendig for bruken tiltenkt i kontrakten. De er ikke garanterte egenskaper, men beskrivelser eller merking av leveransen eller ytelsen. Avvik som er vanlige i handelen, samt avvik som skyldes lovpålagte krav eller tekniske forbedringer, er tillatt så lenge de ikke påvirker bruken tiltenkt i kontrakten.

(5) Selgeren forbeholder seg eiendomsretten eller opphavsretten til alle tilbud og kostnadsoverslag som er levert av ham, samt tegninger, illustrasjoner, beregninger, brosjyrer, kataloger, modeller og andre dokumenter og hjelpemidler som er stilt til rådighet for oppdragsgiveren. Oppdragsgiveren har ikke lov til å gjøre disse gjenstandene tilgjengelige for tredjeparter, verken som de er eller innholdsmessig, uten uttrykkelig samtykke fra selgeren. Han har heller ikke lov til å offentliggjøre, bruke eller reprodusere dem selv eller gjennom tredjeparter uten uttrykkelig samtykke fra selgeren. På selgerens anmodning skal oppdragsgiveren returnere disse gjenstandene fullstendig til selgeren og eventuelt ødelegge kopier som er laget, dersom de ikke lenger er nødvendige for en ordentlig forretningsdrift eller hvis forhandlinger ikke fører til inngåelse av en avtale. Unntatt fra dette er lagring av elektronisk tilgjengeliggjorte data for vanlig databeskyttelse.

§ 3 Prisar og betaling

(1) Prisane gjeld for omfanget av tenestene og leveringa som er oppført i ordrebekreftelsane. Ekstra- eller spesialtenester blir fakturert separat. Prisane er oppgitt i EURO frå leveringslageret, i tillegg til emballasje, lovpålagt meirverdiavgift, toll ved eksportlevering og avgifter og andre offentlege pålegg.

(2) Dersom avtalte priser er basert på selgerens prisliste og leveringen skal skje mer enn fire måneder etter avtaleinngåelsen, gjelder selgerens gjeldende prisliste ved levering (fratrukket avtalt prosentvis eller fast rabatt).

(3) Rekningsbeløp skal betalast utan frådrag innan ti dagar, dersom ikkje anna er skriftleg avtalt. Avgjerande for betalingsdatoen er når seljaren mottar betalinga. Betaling med sjekk er ikkje tillate, med mindre det er særskilt avtalt. Særskilte tilpassingar krev ein A-konto betaling på 60%, resten skal betalast innan ti dagar etter mottak av varen utan rabatt. Særtilbod og/eller lagervarer skal betalast innan ti dagar netto kontant. Dersom oppdragsgjevaren ikkje betalar ved forfall, skal dei uteståande beløpa bli renteberekna med 9 % p.a. frå forfallsdagen; krav om høgare renter og ytterlegare skadeerstatning ved forseinking blir ikkje påverka.

(3a) Ved nye kunder forbeholder selgeren seg retten til å levere mot postoppkrav eller forhåndsbetaling inntil fungerende forretningsforbindelser er etablert.

(4) Motregning med motkrav fra oppdragsgiveren eller tilbakeholdelse av betalinger på grunn av slike krav er kun tillatt dersom motkravene er ubestridte eller rettskraftig fastslått.

(5) Selgeren har rett til å utføre eller levere utestående leveranser eller tjenester bare mot forhåndsbetaling eller sikkerhetsstillelse, hvis det etter avtaleinngåelsen blir kjent for ham omstendigheter som vesentlig reduserer kredittverdigheten til oppdragsgiveren og som truer betalingen av selgerens utestående krav fra den aktuelle kontraktsforholdet (inkludert andre enkeltordrer som omfattes av samme rammeavtale).

§ 4 Levering, leveringstid og retur

(1) Leveransar skjer frå fabrikk.

(2) Leverings- og ytelsesfristar som seljaren har lova, gjeld alltid berre omtrentleg, så lenge det ikkje er uttrykkeleg lova eller avtalt ein fast frist eller ein fast dato. Dersom det ikkje føreligg særlege omstende, skal ein tilleggsfrist på 18 dagar reknast som rimeleg. Dersom sending er avtalt, gjeld leveringsfristar og leveringstidspunkt for tidspunktet for overlevering til speditør, fraktberar eller annan tredjepart som er ansvarleg for transporten.

(3) Seljar kan – utan å skade sine rettar frå forseinking frå oppdragsgjevar – krevje ei forlenging av leverings- og ytelsesfristar eller ei utsetjing av leverings- og ytelsestidspunkt med den perioden der oppdragsgjevar ikkje oppfyller sine kontraktsmessige forpliktingar overfor seljar.

(4) Selgeren er ikke ansvarlig for umulighet av levering eller forsinkelser i levering, i den grad disse skyldes force majeure eller andre uforutsette hendelser på tidspunktet for avtaleinngåelsen (for eksempel driftsforstyrrelser av alle slag, vanskeligheter med å skaffe materialer eller energi, transportforsinkelser, streiker, lovlige lockouts, mangel på arbeidskraft, energi eller råvarer, vanskeligheter med å skaffe nødvendige offentlige tillatelser, offentlige tiltak eller manglende, feilaktig eller forsinket levering fra leverandører) som selgeren ikke er ansvarlig for. Hvis slike hendelser vesentlig vanskeliggjør eller gjør det umulig for selgeren å levere eller utføre tjenesten, og hindringen ikke bare er midlertidig, har selgeren rett til å trekke seg fra avtalen. Ved midlertidige hindringer forlenges leverings- eller ytelsesfristene, eller leverings- eller ytelsestidspunktene forskyves med perioden for hindringen pluss en rimelig oppstartstid. Hvis kjøperen ikke kan forventes å akseptere levering eller ytelse som følge av forsinkelsen, kan han trekke seg fra avtalen ved å gi selgeren en skriftlig erklæring uten ugrunnet opphold.

(5) Seljar har berre rett til delleveringar dersom

• delleveringa kan nyttast av oppdragsgjevaren i samsvar med kontraktsfesta føremål,

• leveringa av resten av den bestilte varen er sikra, og

• dette ikkje medfører vesentleg meirarbeid eller ekstra kostnader for oppdragsgjevaren (med mindre seljar erklærer seg villig til å dekke desse kostnadene).

(6) Dersom selgeren er forsinket med levering eller ytelse, eller dersom levering eller ytelse av hvilken som helst grunn er umulig for selgeren, begrenses selgerens erstatningsansvar i henhold til § 8 i disse generelle leveringsbetingelsene (kalt AGB).

(7) Ved individuell produksjon er en mer- / mindrelevering på +/- 10% tillatt, da det er uunngåelig av tekniske årsaker.

(8) Individuelt produserte varer kan generelt ikke byttes.

(9) Bestilte prøver blir belastet til enkeltpris pluss fraktkostnader.

(10) Ved avtalt retur eller bytte av lagerførte varer, blir det som vanlig i bransjen utstedt en kreditering tilsvarende vareverdien minus 25% håndteringskostnader. Fraktkostnader blir ikke kreditert. Ufrankerte pakkesendinger blir generelt ikke akseptert. Vær oppmerksom på at eventuelle fargeverdier oppgitt av oss etter Pantone bare er veiledende, og avvik utgjør ikke grunnlag for retur av varen.

(11) For den første utkastet (designene) av våre artikler, beregner vi en fast pris mellom 50,- og maks 200,- euro per design, basert på den påløpende arbeidsmengden. For ytterligere endringer på dette utkastet, beregner vi også etter arbeidsmengden. Disse kostnadene vil bli delvis eller fullstendig refundert i tilfelle av en bestilling.

(12) Kostnadene for prøvetrykk vil bli spesifisert i tilbudet avhengig av arbeidsmengden og produksjonsmetoden.

§ 5 Leveringssted, frakt, emballasje, overgang av risiko, aksept

(1) Erfüllingsstad for alle forpliktelser i kontraktsforholdet er D-35578 Wetzlar, med mindre annet er bestemt.

(2) Fraktmetoden og emballasjen er under selgerens rimelige skjønn. Kostnadene for emballasjen bæres av selgeren, med mindre annet er avtalt. Fraktkostnadene påløper for oppdragsgiverens regning.

(3) Faren går senest over på oppdragsgiveren ved overlevering av leveringsobjektet (hvor begynnelsen av lasteprosessen er avgjørende) til spediteur, fraktfører eller annen tredjepart som er bestemt for utførelse av forsendelsen. Dette gjelder også hvis delleveranser skjer eller selgeren har påtatt seg andre tjenester (f.eks. forsendelse). Hvis forsendelsen eller overleveringen forsinkes på grunn av en omstendighet som skyldes oppdragsgiveren, går faren over på oppdragsgiveren fra den dagen leveringsobjektet er klart for forsendelse og selgeren har gitt beskjed om dette til oppdragsgiveren.

(4) Lagringskostnader etter overgang av risiko bæres av oppdragsgiveren. Ved lagring av selgeren, utgjør lagringskostnadene 0,25% av fakturabeløpet for de lagrede leveringsgjenstandene per avsluttet uke. Gjøring og dokumentasjon av ytterligere eller lavere lagringskostnader forbeholdes.

(5) Forsendelsen blir kun forsikret av selgeren på uttrykkelig ønske fra oppdragsgiveren og for oppdragsgiverens regning mot tyveri, brudd-, transport-, brann- og vannskader eller andre forsikringsbare risikoer.

§ 6 Garanti, materielle mangler

(1) Garantitiden er ett år fra leveringsdato. Denne fristen gjelder ikke for erstatningskrav fra oppdragsgiveren som følge av skade på liv, kropp eller helse, eller som følge av forsettlig eller grovt uaktsomt mislighold fra selgeren eller hans medhjelpere, som begge forfaller i henhold til gjeldende lovgivning.

(2) Dei leverte gjenstandane skal straks etter levering undersøkast nøye av oppdragsgivaren eller den tredjeparten han har utpeikt. Undersøkings- og reklamasjonsplikta gjeld særleg for at den leverte varen er identisk med den bestilte varen når det gjeld art, eigenskapar, mål, passform, farge og tal. Dette må eventuelt sikrast ved hjelp av stikkprøver.

(3) Leverte gjenstander anses som godkjent av kjøper med hensyn til åpenbare mangler eller andre mangler som ville vært synlige ved umiddelbar og nøye undersøkelse, hvis selgeren ikke mottar en skriftlig reklamasjon innen syv arbeidsdager etter levering. Med hensyn til andre mangler anses leverte gjenstander som godkjent av kjøperen hvis reklamasjonen ikke når selgeren innen syv arbeidsdager etter tidspunktet da mangelen ble oppdaget; hvis mangelen var synlig for kjøperen ved normal bruk på et tidligere tidspunkt, er imidlertid dette tidligere tidspunktet avgjørende for starten på reklamasjonsfristen. På selgerens anmodning skal en reklamert leveranse returneres fraktfritt til selgeren. Ved berettiget reklamasjon dekker selgeren kostnadene for den billigste forsendelsesmåten; dette gjelder ikke hvis kostnadene øker fordi leveransen befinner seg på et annet sted enn det tiltenkte bruksstedet.

(4) Ved feil på de leverte gjenstandene er selgeren forpliktet og berettiget til å først velge mellom å rette feilen eller levere erstatning innen rimelig tid. Hvis rettingen eller erstatningsleveringen mislykkes, det vil si at det er umulig, urimelig, blir nektet eller det er en uakseptabel forsinkelse, kan kjøperen trekke seg fra avtalen eller redusere kjøpesummen på en passende måte.

(5) Hvis en feil skyldes selgerens uaktsomhet, kan kjøperen kreve erstatning under de betingelsene som er fastsatt i § 8.

(6) Garantien bortfaller dersom kjøperen endrer leveranseobjektet uten selgerens samtykke eller lar tredjeparter gjøre det, og dette gjør det umulig eller urimelig å utbedre manglene. I alle tilfeller må kjøperen dekke de ekstra kostnadene som oppstår som følge av endringen i utbedringen av manglene.

(7) Levering av brukte gjenstander som er avtalt individuelt med kjøperen, skjer uten noen form for garanti for materielle mangler.

§ 7 Immaterielle rettigheter

(1) I den grad oppdragsgiveren gir retningslinjer for bruk av designelementer som er underlagt tredjeparts kommersielle rettigheter eller opphavsrett (f.eks. logoer), er det kun han som er ansvarlig for eventuelle krav fra tredjeparter som oppstår som følge av dette.

(2) Hver kontraktsfestende part skal umiddelbart skriftlig varsle den andre kontraktsfestende parten dersom det blir fremsatt krav mot dem for brudd på slike rettigheter.

(3) Dersom selgeren blir pålagt av tredjeparter å betale erstatning for brudd på industrielle rettigheter eller opphavsrett i henhold til punkt 1, er oppdragsgiveren forpliktet til å frita selgeren for alle kostnader som er nødvendige for å forsvare kravene. Selgeren kan kreve en passende forskuddsbetaling fra oppdragsgiveren for dette formålet. På selgerens anmodning er oppdragsgiveren forpliktet til å delta i en rettssak på selgerens side og støtte selgeren så godt som mulig.

(4) Seljar kan krevje framlegging av dokumentasjon på retten til å bruke designelement i samsvar med avsnitt 1.

§ 8 Ansvar for erstatning på grunn av uaktsomhet

(1) Seljaren sitt ansvar for erstatning, uansett rettsgrunnlag, særleg på grunn av umoglegheit, forseinking, mangelfull eller feilaktig levering, kontraktsbrot, brot på plikter under kontraktsforhandlingar og ulovleg handling, er avgrensa i samsvar med denne § 8, så langt det krevst uaktsomheit.

(2) Seljar svarar ikkje i tilfelle enkel uaktsomheit frå organa, lovmessige representantar, tilsette eller andre medhjelparar, så lenge det ikkje gjeld brot på vesentlege kontraktsplikter. Vesentlege kontraktsplikter inkluderer plikta til rettidig levering av leveranseobjektet, fråver av juridiske feil og slike feil som i meir enn ubetydeleg grad påverkar bruksverdien, samt rådgjevings-, vern- og omsorgsplikter som skal gjere det mogleg for oppdragsgjevaren å bruke leveranseobjektet i samsvar med avtalen eller som har til føremål å verne liv eller helse til oppdragsgjevarens personale eller verne eigedomen hans mot betydelege skadar.

(3) I den grad selgeren er ansvarlig for erstatning i henhold til § 8 (2), er dette ansvaret begrenset til skader som selgeren ved kontraktsinngåelsen kunne forutse som en mulig følge av kontraktsbrudd, eller som han burde ha forutsett ved bruk av vanlig aktsomhet. Indirekte skader og følgeskader som er en følge av mangler ved leveransen, er også bare erstatningspliktige i den grad slike skader kan forventes ved vanlig bruk av leveransen.

(4) Ved erstatningsansvar for simpel uaktsomhet er selgerens erstatningsplikt for skader på eiendeler og derav følgende økonomiske tap begrenset til en sum tilsvarende 25 % av ordreverdien. Denne begrensningen gjelder ikke dersom oppdragsgiveren oppgir en høyere verdi for mulige økonomiske tap ved oppdragets inngivelse og i rett tid før produksjonsstart.

(5) Dei føregåande ansvarsfråsegner og -avgrensingar gjeld i same grad til fordel for organa, lovmessige representantar, tilsette og andre medhjelparar til seljaren.

(6) I den grad seljaren gir tekniske opplysningar eller rådgjevande tenester, og desse opplysningane eller rådgjevinga ikkje høyrer til den ytelsen som seljaren er forplikta til å gje i samsvar med avtalen, skjer dette utan vederlag og med fråsegn om all ansvar.

(7) Avgrensingane i § 8 gjeld ikkje for seljaren si ansvar og ansvarlege representantar, tilsette eller andre medhjelparar for føresett og grov uaktsam oppførsel, for garanterte eigenskapar, for skade på liv, kropp eller helse eller i samsvar med produktansvarslova.

§ 9 Eigedomsføremon

(1) Levert vare blir eigedom til seljaren har motteke full betaling av kjøpesummen, men oppdragsgjevaren har likevel rett til videresal i si verksemd.

(2) Kvar pantsetting eller overdragelse av sikkerhet for varen til fordel for tredjepart er utelukket uten selgerens samtykke før eiendomsovergangen. Pantsettelse av varen av tredjepart skal umiddelbart meldes.

§ 10 Avsluttende bestemmelser

(1) Dersom oppdragsgiveren er en kjøpmann, en juridisk person under offentlig rett eller en offentligrettslig særformue, eller dersom oppdragsgiveren ikke har noen allmenn domsmyndighet i Forbundsrepublikken Tyskland, skal verneting for alle eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med forretningsforholdet mellom selgeren og oppdragsgiveren være etter selgerens valg enten D-35578 Wetzlar eller oppdragsgiverens hjemsted. For søksmål mot selgeren skal imidlertid D-35578 Wetzlar være eksklusivt verneting i disse tilfellene. Ufravikelige lovfestede bestemmelser om eksklusive verneting påvirkes ikke av denne bestemmelsen.

(2) Forholdet mellom selgeren og oppdragsgiveren er underlagt utelukkende lovene i Forbundsrepublikken Tyskland. FNs konvensjon om internasjonale kjøpsavtaler av 11. april 1980 (CISG) gjelder ikke.

(3) I den grad kontrakten eller disse generelle leveringsbetingelsene (kalt AGB) inneholder reguleringshull, gjelder de juridisk bindende bestemmelsene som avtalt for å fylle disse hullene, som avtalepartene ville ha avtalt i samsvar med de økonomiske målene for kontrakten og formålet med disse generelle leveringsbetingelsene, hvis de hadde kjent til reguleringshullet.

Merknader:

Oppdragsgiveren tar kjennskap til at selgeren lagrer data fra kontraktsforholdet i samsvar med § 28 i den tyske personvernloven for formålet med databehandling, og forbeholder seg retten til å overføre dataene til tredjeparter (for eksempel forsikringsselskaper) i den grad det er nødvendig for å oppfylle kontrakten.

Oppdragsgivere som tilbyr tekstilprodukter på markedet i Den europeiske union er lovpålagt å merke produktene permanent, lett lesbart, synlig og tilgjengelig i samsvar med lovens krav, spesielt med de angitte betegnelsene på tysk.