Pogoji uporabe podjetja Tie Solution GmbH

Prodajni in dobavni pogoji podjetja Tie Solution GmbH, stanje marec 2023

§ 1 Uporaba

(1) Vse dobave, storitve in ponudbe podjetja Tie Solution GmbH (v nadaljevanju "prodajalec") se izvajajo izključno na podlagi teh Splošnih dobavnih pogojev (v nadaljevanju "SDP"). Ti so sestavni del vseh pogodb, ki jih prodajalec sklene s svojimi pogodbenimi partnerji (v nadaljevanju tudi "naročnik") glede dobav ali storitev, ki jih ponuja. Veljajo tudi za vse prihodnje dobave, storitve ali ponudbe naročniku, tudi če niso posebej dogovorjene.

(2) Pogoji naročnika ali tretjih oseb se ne uporabljajo, tudi če prodajalec v posameznem primeru ne nasprotuje njihovi uporabi. Tudi če se prodajalec sklicuje na pismo, ki vsebuje pogoje naročnika ali tretje osebe ali se nanje sklicuje, to ne pomeni soglasja k veljavnosti teh pogojev.

§ 2 Ponudba in sklenitev pogodbe

(1) Vse ponudbe prodajalca so neobvezujoče, razen če niso izrecno označene kot zavezujoče ali vsebujejo določen rok sprejema. Prodajalec lahko naročila sprejme v roku 2 tednov po prejemu s strani naročnika.

(2) Za pravne odnose med prodajalcem in naročnikom je izključno pomembna pisna pogodba o nakupu, skupaj s temi splošnimi pogoji dobave. Ta v celoti odraža vse dogovore med pogodbenima strankama glede predmeta pogodbe. Ustne izjave prodajalca pred sklenitvijo te pogodbe niso pravno zavezujoče, ustni dogovori med pogodbenima strankama pa se nadomestijo s pisno pogodbo, razen če izrecno ne izhaja, da so zavezujoči.

(3) Dopolnitve in spremembe doseženih sporazumov, vključno s temi splošnimi pogoji dobave, so za njihovo veljavnost potrebne v pisni obliki. Razen za poslovodje ali pooblaščene osebe prodajalca, zaposleni prodajalca niso pooblaščeni za sklepanje ustnih sporazumov, ki odstopajo od tega. Za ohranjanje pisne oblike zadostuje telekomunikacijsko posredovanje, zlasti po telefaksu ali po elektronski pošti, če je posredovana kopija podpisane izjave.

(4) Podatki prodajalca o predmetu dobave ali storitve (npr. teža, mere, uporabne vrednosti, nosilnost, tolerance in tehnični podatki) ter naši prikazi istega (npr. risbe in slike) so samo približni, razen če natančno ujemanje ni potrebno za pogodbeni namen. Niso zagotovljene lastnosti, temveč opisi ali označbe dobave ali storitve. Trgovske razlike in odstopanja, ki izhajajo iz zakonskih predpisov ali predstavljajo tehnične izboljšave, so dovoljene, če ne vplivajo na uporabnost za pogodbeni namen.

(5) Prodajalec si pridržuje lastništvo ali avtorske pravice do vseh ponudb in predračunov, ki jih je posredoval, ter risb, slik, izračunov, prospektov, katalogov, modelov in drugih dokumentov in pripomočkov, ki jih je zagotovil naročniku. Naročnik teh predmetov ne sme brez izrecnega soglasja prodajalca niti kot take niti vsebinsko posredovati tretjim osebam, jih razkriti, uporabljati ali razmnoževati sam ali prek tretjih oseb. Na zahtevo prodajalca mora te predmete v celoti vrniti in uničiti morebitne izdelane kopije, če jih ne potrebuje več v rednem poslovanju ali če pogajanja ne privedejo do sklenitve pogodbe. Izjema so elektronsko shranjeni podatki, ki so na voljo za običajno varnostno kopiranje.

§ 3 Cene in plačila

(1) Cene veljajo za obseg storitev in dobav, navedenih v potrdilih o naročilu. Dodatne ali posebne storitve se zaračunajo ločeno. Cene so v evrih od izhodiščnega skladišča, z dodatkom embalaže, zakonskega DDV-ja, pri izvoznih dobavah pa tudi carine ter pristojbin in drugih javnih dajatev.

(2) Če so dogovorjene cene temeljile na cenikih prodajalca in naj bi bila dobava izvedena šele več kot štiri mesece po sklenitvi pogodbe, se uporabljajo veljavni ceniki prodajalca ob dobavi (z odštetjem dogovorjenega odstotka ali fiksnega popusta).

(3) Računi je treba plačati v desetih dneh brez kakršnih koli odštevkov, razen če je pisno dogovorjeno drugače. Za datum plačila je odločilen prejem pri prodajalcu. Plačilo s čekom je izključeno, razen če je posebej dogovorjeno v posameznem primeru. Posebne izdelave zahtevajo plačilo na A-konto v višini 60%, preostanek pa je treba plačati v desetih dneh po prejemu blaga brez popusta. Posebni artikli in/ali skladiščni material je treba plačati v desetih dneh neto gotovina. Če naročnik ne plača ob zapadlosti, so zapadli zneski obrestovani s 9 % p. a. od dneva zapadlosti; uveljavljanje višjih obresti in dodatnih škod v primeru zamude ostaja nedotaknjeno.

(3a) Pri novih strankah si prodajalec pridržuje pravico, da dostavi po povzetju ali predplačilu, dokler se ne ugotovijo delujoči poslovni odnosi.

(4) Izravnava z nasprotnimi zahtevki naročnika ali zadrževanje plačil zaradi takšnih zahtevkov je dovoljeno le, če so nasprotni zahtevki nesporni ali pravnomočno ugotovljeni.

(5) Prodajalec je po sklenitvi pogodbe upravičen izvesti ali opraviti še neizpolnjene dobave ali storitve le ob predplačilu ali zagotovitvi, če mu postanejo znane okoliščine, ki bi lahko bistveno zmanjšale kreditno sposobnost naročnika in ogrozile plačilo odprtih terjatev prodajalca s strani naročnika iz posameznega pogodbenega razmerja (vključno z drugimi posameznimi naročili, za katera velja isti okvirni sporazum).

§ 4 Dostava, rok dobave in vračilo

(1) Dostave se izvajajo iz tovarne.

(2) Roki in datumi za dobave in storitve, ki jih obljublja prodajalec, veljajo vedno le približno, razen če ni izrecno obljubljena ali dogovorjena fiksna rok ali datum. Če ni posebnih okoliščin, se šteje, da je rok zahtevka 18 dni. Če je dogovorjena pošiljka, se roki in datumi dobave nanašajo na čas predaje prevozniku, prevozniku ali drugemu tretjemu, ki je bil zadolžen za prevoz.

(3) Prodajalec lahko - ne da bi to vplivalo na njegove pravice zaradi zamude naročnika - zahteva podaljšanje rokov za dobavo in izpolnitev ali prestavitev rokov za dobavo in izpolnitev za obdobje, v katerem naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti do prodajalca.

(4) Prodajalec ne odgovarja za nemogočnost dobave ali zamude pri dobavi, v kolikor so te povzročene zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih dogodkov ob sklenitvi pogodbe (npr. motnje v poslovanju vseh vrst, težave pri pridobivanju materiala ali energije, zamude pri prevozu, stavke, zakonite izključitve, pomanjkanje delovne sile, energije ali surovin, težave pri pridobivanju potrebnih dovoljenj s strani pristojnih organov, ukrepi pristojnih organov ali nepravilna ali nepravočasna dobava s strani dobaviteljev), ki jih prodajalec ni mogel predvideti. V primeru, da takšni dogodki bistveno otežijo ali onemogočijo dobavo ali izpolnitev in ovira ni le začasne narave, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe. V primeru začasnih ovir se roki za dobavo ali izpolnitev podaljšajo ali prestavijo za čas trajanja ovire, poleg tega pa se doda še primerno obdobje za pripravo. V kolikor zaradi zamude naročniku ni mogoče pričakovati prevzema dobave ali izpolnitve, lahko naročnik s takojšnjo pisno izjavo odstopi od pogodbe.

(5) Prodajalec je upravičen do delnih dobav le, če

• je delna dobava uporabna za naročnika v okviru pogodbenega namena,

• je zagotovljena dobava preostalega naročenega blaga in

• naročniku zaradi tega ne nastanejo pomembni dodatni stroški (razen če se prodajalec strinja, da jih prevzame).

(6) Če prodajalec zamudi s dostavo ali izpolnitvijo ali če mu je dostava ali izpolnitev zaradi katerega koli razloga nemogoča, je odgovornost prodajalca omejena na odškodnino v skladu s § 8 teh Splošnih pogojev dobave (imenovanih AGB).

(7) Pri individualni izdelavi je dovoljena večja / manjša dobava + / - 10%, saj je zaradi tehničnih razlogov neizogibna.

(8) Individualno izdelanega blaga ni mogoče zamenjati.

(9) Zahtevani vzorci se zaračunajo po posamezni ceni plus stroški pošiljanja.

(10) Pri dogovorjenem vračilu ali zamenjavi blaga na zalogi se izvede dobropis v višini vrednosti blaga, zmanjšan za stroške 25% Handling. Stroški pošiljanja se ne dobropišejo. Nepošteni paketi se načeloma ne sprejemajo. Upoštevajte, da so morebitne barvne vrednosti po Pantoneju, ki jih navedemo, zgolj za orientacijo in odstopanja niso razlog za vračilo blaga.

(11) Za prvotno zasnovo (oblikovanje) naših člankov zaračunavamo pavšalno med 50,- in največ 200,- € na zasnovo, glede na nastalo delo. Za nadaljnje spremembe te zasnove zaračunavamo tudi glede na delo. Ti stroški se v primeru naročila delno ali v celoti povrnejo.

(12) Stroški vzorčenja se bodo glede na zahtevnost in način proizvodnje navedli v ponudbi.

§ 5 Kraj izpolnitve, pošiljanje, pakiranje, prehod nevarnosti, prevzem

(1) Kraj izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja je D-35578 Wetzlar, razen če je drugače določeno.

(2) Način pošiljanja in pakiranja sta v pristojnosti prodajalca. Če ni drugače dogovorjeno, stroške pakiranja krije prodajalec. Stroški prevoza gredo na račun naročnika.

(3) Nevarnost preide na naročnika najkasneje ob predaji dobavljene stvari (pri čemer je začetek postopka nakladanja odločilen) prevozniku, špediterju ali drugi osebi, ki je določena za izvedbo pošiljanja. To velja tudi v primeru delnih dobav ali če je prodajalec prevzel druge storitve (npr. pošiljanje). Če se pošiljanje ali predaja zaradi okoliščin, ki izvirajo iz naročnika, zamudi, nevarnost preide na naročnika od dneva, ko je dobavljena stvar pripravljena za pošiljanje in ko je prodajalec to sporočil naročniku.

(4) Stroške skladiščenja po prenosu tveganja nosi naročnik. Če jih skladišči prodajalec, znašajo stroški skladiščenja 0,25% zneska računa za skladiščene dobavljene predmete na pretečeni teden. Uveljavljanje in dokazovanje drugih ali manjših stroškov skladiščenja ostaja pridržano.

(5) Pošiljka se prodajalcu zavaruje samo na izrecno željo naročnika in na njegove stroške proti kraji, lomu, prevoznim, požarnim in vodnim škodam ali drugim zavarljivim tveganjem.

§ 6 Jamstvo, napake v stvari

(1) Garancijska doba traja eno leto od dobave. Ta rok ne velja za zahtevke naročnika za odškodnino zaradi kršitve življenja, telesa ali zdravja ali zaradi namernih ali hudo malomarnih kršitev dolžnosti prodajalca ali njegovih izpolnjevalcev, ki zastarajo v skladu z zakonskimi predpisi.

(2) Predmete je treba takoj po dostavi skrbno pregledati naročnik ali določena tretja oseba. Obveznost pregleda in reklamacije se nanaša predvsem na to, ali je dostavljen blago enako kot naročeno glede na vrsto, kakovost, mere, prileganje, barvo in količino ter ali ustreza trgovskim tolerancam. To je po potrebi treba zagotoviti s stohastičnimi vzorci.

(3) Predmeti, ki so bili dostavljeni, se štejejo za odobrane s strani kupca glede očitnih napak ali drugih napak, ki bi bile očitne ob takojšnjem in skrbnem pregledu, če prodajalcu v sedmih delovnih dneh po dostavi ne prispe pisna pritožba glede napak. Glede drugih napak se šteje, da so bili predmeti odobreni s strani kupca, če pritožba glede napak ne prispe prodajalcu v sedmih delovnih dneh po trenutku, ko se je napaka pokazala; če je bila napaka za naročnika že prej opazna pri normalni uporabi, je ta prejšnji trenutek odločilen za začetek roka za pritožbo. Na zahtevo prodajalca je treba reklamirani predmet vrniti prodajalcu brezplačno. V primeru upravičene pritožbe glede napak prodajalec povrne stroške najugodnejše pošiljke; to ne velja, če se stroški povečajo, ker se predmet dostave nahaja na drugem kraju kot kraj namembne uporabe.

(4) V primeru napak na dobavljenih predmetih je prodajalec po svoji izbiri v razumnem roku najprej dolžan in pooblaščen za popravilo ali zamenjavo. V primeru neuspeha, tj. nemogočnosti, nesprejemljivosti, zavrnitve ali neprimernega odlašanja popravila ali zamenjave lahko naročnik odstopi od pogodbe ali ustrezno zmanjša kupnino.

(5) Če napaka izvira iz krivde prodajalca, lahko naročnik zahteva odškodnino v skladu z določbami v § 8.

(6) Garancija preneha veljati, če naročnik spremeni dobavljeno blago brez soglasja prodajalca ali če ga spremenijo tretje osebe in s tem otežijo odpravo napak ali jo naredijo nemogočo. V vsakem primeru mora naročnik plačati dodatne stroške odprave napak, ki nastanejo zaradi spremembe.

(7) Dobava rabljenih predmetov, ki je dogovorjena posebej s stranko, se izvede brez kakršne koli garancije za napake na blagu.

§ 7 Pravice intelektualne lastnine

(1) V kolikor naročnik določi zahteve za uporabo oblikovnih elementov, ki so predmet industrijskih pravic ali avtorskih pravic tretjih oseb (npr. logotipi), je sam odgovoren za morebitne zahtevke tretjih oseb, ki izhajajo iz tega.

(2) Vsaka pogodbena stranka bo drugo pogodbeno stranko nemudoma pisno obvestila, če ji bodo uveljavljani zahtevki zaradi kršitve takšnih pravic.

(3) Če prodajalec zaradi zahtev iz odstavka 1 postane predmet zahtevkov tretjih oseb zaradi kršitve industrijskih pravic ali avtorskih pravic, je naročnik dolžan plačati vse stroške, ki so potrebni za obrambo zahtevkov. Prodajalec lahko za to zahteva ustrezno predplačilo od naročnika. Na zahtevo prodajalca je naročnik dolžan sodelovati v sodnem postopku na strani prodajalca in ga po svojih najboljših močeh podpirati.

(4) Prodajalec lahko zahteva predložitev dokazil o upravičenosti uporabe oblikovnih elementov v skladu s 1. odstavkom.

§ 8 Odgovornost za povrnitev škode zaradi krivdnega ravnanja

(1) Odgovornost prodajalca za povrnitev škode, ne glede na pravni temelj, zlasti zaradi nemogočnosti, zamude, pomanjkljive ali napačne dobave, kršitve pogodbe, kršitve dolžnosti pri pogajanjih o pogodbi in nedovoljenega ravnanja, je, če gre pri tem za krivdno ravnanje, omejena v skladu s tem § 8.

(2) Prodajalec ne odgovarja za preprosto malomarnost svojih organov, zakonskih zastopnikov, zaposlenih ali drugih izpolnjevalcev, razen če gre za kršitev bistvenih pogodbenih obveznosti. Bistvene pogodbene obveznosti so obveznost pravočasnega dobavljanja predmeta dobave, njegove svobode od pravnih napak in takšnih stvarnih napak, ki bistveno vplivajo na njegovo uporabnost, ter svetovalne, zaščitne in skrbniške obveznosti, ki naj bi naročniku omogočile uporabo predmeta dobave v skladu s pogodbo ali varovanje življenja ali zdravja osebja naročnika ali varovanje njegove lastnine pred pomembno škodo.

(3) V kolikor je prodajalec v skladu s členom 8 (2) odgovoren za odškodnino, je ta odgovornost omejena na škodo, ki jo je prodajalec ob sklenitvi pogodbe predvidel kot možno posledico kršitve pogodbe ali bi jo moral predvideti ob uporabi običajne skrbnosti. Posredna škoda in posledična škoda, ki izhajata iz napak dobavljenega blaga, sta nadalje le nadomestljivi, če so takšne škode pri običajni uporabi dobavljenega blaga tipično pričakovane.

(4) V primeru odgovornosti za preprosto malomarnost je odgovornost prodajalca za materialno škodo in iz tega izhajajoče nadaljnje premoženjske škode omejena na znesek 25 % vrednosti naročila. Ta omejitev odgovornosti ne velja, če naročnik ob oddaji naročila in pravočasno pred začetkom proizvodnje navede višjo vrednost možnih premoženjskih škod.

(5) Zgoraj navedene omejitve odgovornosti veljajo v enaki meri v korist organov, zakonitih zastopnikov, zaposlenih in drugih izpolnjevalcev prodajalca.

(6) V kolikor prodajalec daje tehnične informacije ali svetuje in te informacije ali svetovanje niso del obsega storitev, ki jih je dolžan zagotoviti po pogodbi, se to stori brezplačno in z izključitvijo kakršne koli odgovornosti.

(7) Omejitve iz tega § 8 ne veljajo za odgovornost prodajalca in njegovih zakonitih zastopnikov, zaposlenih ali drugih izpolnjevalcev zaradi namernega in hudega malomarnega ravnanja, za zagotovljene lastnosti, zaradi kršitve življenja, telesa ali zdravja ali po zakonu o odgovornosti za proizvode.

§ 9 Pridržek lastninske pravice

(1) Dostavljeno blago ostane last prodajalca do popolne plačila kupnine, naročnik pa je vendarle upravičen do nadaljnje prodaje v okviru svojega poslovanja.

(2) Vsako zastavitev ali prenos lastništva blaga v korist tretjih oseb je brez soglasja prodajalca izključena pred prenosom lastništva. Zaseg blaga s strani tretjih oseb je treba nemudoma prijaviti.

§ 10 Končne določbe

(1) Če je naročnik trgovec, pravna oseba javnega prava ali javni sklad ali nima splošnega sodišča v Zvezni republiki Nemčiji, je pristojno sodišče za vse morebitne spore med prodajalcem in naročnikom po izbiri prodajalca D-35578 Wetzlar ali sedež naročnika. V teh primerih je za tožbe proti prodajalcu izključno pristojno sodišče D-35578 Wetzlar. Ta določba ne vpliva na obvezne zakonske določbe o izključnih pristojnostih sodišč.

(2) Odnosi med prodajalcem in naročnikom so izključno podvrženi pravu Zvezne republike Nemčije. Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga z dne 11. aprila 1980 (CISG) ne velja.

(3) V kolikor pogodba ali ti Splošni dobavni pogoji (v nadaljevanju AGB) vsebujejo pravno praznino, se za izpolnitev teh praznin štejejo tiste pravno veljavne določbe, ki bi jih pogodbeni partnerji dogovorili glede na gospodarske cilje pogodbe in namen teh Splošnih dobavnih pogojev, če bi poznali pravno praznino.

Opombe:

Naročitelj se zaveda, da prodajalec shranjuje podatke iz pogodbenega razmerja v skladu s § 28 zakona o varstvu podatkov za namene obdelave podatkov in si pridržuje pravico, da podatke posreduje tretjim osebam (npr. zavarovalnicam), kolikor je to potrebno za izpolnitev pogodbe.

Naročniki, ki dajejo tekstilne izdelke na trg Evropske unije, so zakonsko dolžni trajno, enostavno berljivo, vidno in dostopno označevati v skladu z zakonskimi zahtevami, zlasti z določenimi oznakami v nemškem jeziku.