Tie Solution GmbH's vilkår og betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Tie Solution GmbH Stand marts 2023

§ 1 Anvendelse

(1) Alle leverancer, ydelser og tilbud fra Tie Solution GmbH (herefter kaldet "sælger") sker udelukkende i henhold til disse generelle leveringsbetingelser (kaldet AGB). Disse er en del af alle kontrakter, som sælger indgår med sine kontrahenter (herefter også kaldet "kunde") om de leverancer eller ydelser, han tilbyder. De gælder også for alle fremtidige leverancer, ydelser eller tilbud til kunden, selvom de ikke bliver aftalt særskilt igen.

(2) Kunde- eller tredjepartsforretningsbetingelser finder ikke anvendelse, selvom sælgeren ikke specifikt modsætter sig deres gyldighed i det enkelte tilfælde. Selv hvis sælgeren henviser til et brev, der indeholder kundens eller en tredjeparts forretningsbetingelser eller henviser til sådanne, udgør dette ikke en accept af gyldigheden af ​​disse forretningsbetingelser.

§ 2 Tilbud og aftaleindgåelse

(1) Alle tilbud fra sælger er uforpligtende, medmindre de er udtrykkeligt markeret som bindende eller indeholder en bestemt acceptfrist. Sælger kan acceptere ordrer inden for 2 uger efter modtagelse fra køberen.

(2) Den eneste afgørende faktor for retsforholdet mellem sælger og kunde er den skriftlige købsaftale, inklusive disse generelle leveringsbetingelser. Denne aftale indeholder alle aftaler mellem parterne vedrørende emnet for aftalen. Mundtlige løfter fra sælgeren før indgåelse af denne aftale er ikke juridisk bindende, og mundtlige aftaler mellem parterne erstattes af den skriftlige aftale, medmindre det udtrykkeligt fremgår af dem, at de er bindende.

(3) Tilføjelser og ændringer af de indgåede aftaler, inklusive disse generelle leveringsbetingelser, kræver skriftlig form for at være gyldige. Med undtagelse af direktører eller prokurister er sælgerens medarbejdere ikke bemyndiget til at indgå mundtlige aftaler, der afviger herfra. For at overholde skriftlig form er telekommunikativ overførsel tilstrækkelig, især via fax eller e-mail, såfremt en kopi af den underskrevne erklæring overføres.

(4) Oplysninger fra sælgeren om genstanden for levering eller ydelse (f.eks. vægt, mål, brugsværdi, belastningsevne, tolerancer og tekniske data) samt vores præsentationer af samme (f.eks. tegninger og illustrationer) er kun omtrentlige, medmindre anvendeligheden til det kontraktligt tilsigtede formål kræver nøjagtig overensstemmelse. De er ikke garanterede egenskaber, men beskrivelser eller betegnelser for levering eller ydelse. Handelsmæssige afvigelser og afvigelser, der skyldes lovgivningsmæssige krav eller tekniske forbedringer, er tilladt, så længe de ikke påvirker anvendeligheden til det kontraktligt tilsigtede formål.

(5) Sælgeren forbeholder sig ejendomsretten eller ophavsretten til alle tilbud og tilbudsgivninger, som han har afgivet, samt tegninger, illustrationer, beregninger, prospekter, kataloger, modeller og andre dokumenter og hjælpemidler, som han har stillet til rådighed for kunden. Kunden må ikke gøre disse genstande tilgængelige for tredjepart som sådanne eller indholdsmæssigt uden udtrykkelig tilladelse fra sælgeren, offentliggøre dem, bruge dem selv eller lade tredjepart bruge eller reproducere dem. På sælgerens anmodning skal kunden fuldstændigt returnere disse genstande til sælgeren og ødelægge eventuelle kopier, hvis de ikke længere er nødvendige for ham i den normale forretningsgang eller hvis forhandlinger ikke fører til indgåelse af en kontrakt. Dette undtaget er lagring af elektronisk stillede data til formål med almindelig datalagring.

§ 3 Priser og betaling

(1) Priserne gælder for det ydelses- og leveringsomfang, der er angivet i ordrebekræftelserne. Yderligere eller særlige ydelser vil blive faktureret separat. Priserne er angivet i EURO fra leveringslageret plus emballage, lovpligtig moms, told og afgifter samt andre offentlige afgifter ved eksportleverancer.

(2) Såfremt de aftalte priser er baseret på sælgerens listepriser, og leveringen først skal ske mere end fire måneder efter aftaleindgåelsen, gælder sælgerens listepriser ved levering (fratrukket en aftalt procentvis eller fast rabat).

(3) Fakturabeløb skal betales uden fradrag inden for ti dage, medmindre andet er aftalt skriftligt. Betalingsdatoen er afgørende for betalingen, når den er modtaget af sælgeren. Betaling med check er ikke tilladt, medmindre det er aftalt særskilt i det enkelte tilfælde. Særlige specialfremstillede produkter kræver en A-konto betaling på 60%, resten skal betales inden for ti dage efter modtagelse af varen uden rabat. Særtilbud og/eller lagervarer skal betales kontant inden for ti dage. Hvis køberen ikke betaler ved forfaldstidspunktet, påløber der renter på de udestående beløb fra forfaldsdagen med 9 % p.a.; gældende gørelse af højere renter og yderligere skader i tilfælde af forsinkelse forbliver upåvirket.

(3a) Ved nye kunder forbeholder sælger sig ret til at levere mod efterkrav eller forudbetaling, indtil fungerende forretningsforbindelser er fastlagt.

(4) Modregning med modkrav fra kunden eller tilbageholdelse af betalinger på grund af sådanne krav er kun tilladt, hvis modkravene er ubestridte eller retskraftigt fastslået.

(5) Sælgeren er berettiget til kun at udføre eller yde resterende leverancer eller ydelser mod forudbetaling eller sikkerhedsstillelse, hvis der efter aftalens indgåelse bliver kendt omstændigheder, som er egnet til væsentligt at mindske køberens kreditværdighed og som truer betalingen af sælgerens åbne krav fra den pågældende kontrakt (inklusive fra andre enkeltordrer, for hvilke samme rammeaftale gælder).

§ 4 Levering, leveringstid og tilbagelevering

(1) Leverancer sker fra fabrikken.

(2) Leverings- og ydelsesfrister og -terminer, som sælgeren har stillet i udsigt, gælder altid kun omtrentligt, medmindre der udtrykkeligt er lovet eller aftalt en fast frist eller en fast termin. Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, anses en frist på 18 dage som passende. Hvis forsendelse er aftalt, gælder leveringsfrister og -terminer fra tidspunktet for overgivelse til speditøren, fragtføreren eller en anden tredjepart, der er ansvarlig for transporten.

(3) Sælgeren kan - uden at det påvirker hans rettigheder som følge af køberens forsinkelse - kræve en forlængelse af leverings- og præstationsfrister eller en udskydelse af leverings- og præstationstidspunkter med den periode, hvor køberen ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser over for sælgeren.

(4) Sælgeren er ikke ansvarlig for leveringsvanskeligheder eller forsinkelser i leveringen, i det omfang de skyldes force majeure eller andre begivenheder, der ikke var forudsigelige på tidspunktet for aftalens indgåelse (f.eks. driftsforstyrrelser af enhver art, vanskeligheder med materiale- eller energiforsyning, transportforsinkelser, strejker, lovligt lockout, mangel på arbejdskraft, energi eller råvarer, vanskeligheder med at opnå nødvendige myndighedsgodkendelser, myndighedsforanstaltninger eller manglende, ukorrekte eller forsinkede leverancer fra leverandører), som sælgeren ikke er ansvarlig for. Hvis sådanne begivenheder væsentligt vanskeliggør eller umuliggør sælgerens levering eller ydelse, og forhindringen ikke kun er af midlertidig varighed, har sælgeren ret til at træde tilbage fra aftalen. Ved midlertidige forhindringer forlænges leverings- eller præstationsfristerne, eller leverings- eller præstationstidspunkterne udskydes med den periode, hvor forhindringen varer, plus en passende opstartsperiode. Hvis køberen på grund af forsinkelsen ikke kan forventes at acceptere leveringen eller ydelsen, kan han træde tilbage fra aftalen ved at afgive en skriftlig erklæring til sælgeren.

(5) Sælgeren er kun berettiget til delleverancer, hvis

• delleverancen kan anvendes af køberen inden for den kontraktmæssige formål,

• leveringen af den resterende bestilte vare er sikret og

• dette ikke medfører betydelige ekstra omkostninger eller omkostninger for køberen (medmindre sælgeren erklærer sig villig til at påtage sig disse omkostninger).

(6) Hvis sælgeren er forsinket med en levering eller ydelse, eller hvis en levering eller ydelse af en hvilken som helst grund er umulig for sælgeren, er sælgerens erstatningsansvar begrænset i henhold til § 8 i disse almindelige leveringsbetingelser (kaldet AGB).

(7) Ved individuel fremstilling er en mere eller mindre levering på +/- 10% tilladt på grund af tekniske årsager, der ikke kan undgås.

(8) Individuelt fremstillet vare kan ikke returneres.

(9) Anmodede prøver faktureres til en enkeltpris plus forsendelsesomkostninger.

(10) Ved aftalt returnering eller ombytning af lagervarer udstedes en kreditnota i branchestandardens størrelse, fratrukket 25% håndteringsomkostninger. Forsendelsesomkostninger krediteres ikke. Ufrankeret pakkeforsendelser accepteres ikke. Bemærk venligst, at eventuelle farveværdier angivet af os efter Pantone kun er til orientering, og afvigelser udgør ikke grundlag for returnering af varen.

(11) For den første udkast (designs) af vores artikler opkræver vi et fast beløb mellem 50,- og maksimalt 200,- € pr. design, baseret på den påkrævede indsats. For yderligere ændringer af dette udkast opkræver vi også efter indsats. Disse omkostninger refunderes delvist eller fuldt ud i tilfælde af en ordre.

(12) Omkostningerne til prøvetryk vises i tilbuddet afhængigt af omfanget og produktionsmetoden.

§ 5 Erfüldelsessted, forsendelse, emballage, overgang af risiko, accept

(1) Erfüllungsort for alle forpligtelser i kontraktforholdet er D-35578 Wetzlar, medmindre andet er aftalt.

(2) Forsendelsesmetoden og emballagen er under sælgerens rimelige skøn. Omkostningerne ved emballagen bæres af sælgeren, medmindre andet er aftalt. Fragtomkostningerne påhviler ordregiveren.

(3) Risikoen overgår senest ved overdragelsen af leveringsgenstanden (hvor begyndelsen af ​​lastningsprocessen er afgørende) til speditøren, fragtføreren eller en anden tredjepart, der er bestemt til at udføre forsendelsen, til kunden. Dette gælder også, hvis der foretages delleverancer, eller hvis sælgeren har påtaget sig andre ydelser (f.eks. forsendelse). Hvis forsendelsen eller overdragelsen forsinkes på grund af en omstændighed, der skyldes kunden, overgår risikoen til kunden fra den dag, hvor leveringsgenstanden er klar til afsendelse, og sælgeren har meddelt dette til kunden.

(4) Opbevaringsomkostninger efter risikoovergang påhviler ordregiveren. Ved opbevaring af sælgeren udgør opbevaringsomkostningerne 0,25% af fakturabeløbet for de lagrede leverancer pr. udløbet uge. Gørelse og dokumentation af yderligere eller lavere opbevaringsomkostninger forbeholdes.

(5) Forsendelsen forsikres af sælgeren kun efter udtrykkelig anmodning fra ordregiveren og for dennes regning mod tyveri, brud, transport-, brand- og vandskader eller andre forsikringsbare risici.

§ 6 Garanti, materielle mangler

(1) Garantiperioden er et år fra leveringsdatoen. Denne periode gælder ikke for erstatningskrav fra kunden som følge af overtrædelse af liv, krop eller sundhed eller fra forsætlige eller groft uagtsomme brud på sælgerens eller hans repræsentanters forpligtelser, som udløber i henhold til lovgivningen.

(2) De leverede genstande skal straks efter levering undersøges omhyggeligt af køberen eller den af ham udpegede tredjepart. Undersøgelses- og reklamationspligten omfatter især, at den leverede vare er identisk med den bestilte vare inden for handelsmæssige tolerancer med hensyn til art, kvalitet, mål, pasform, farve og antal. Dette skal om nødvendigt sikres ved stikprøver.

(3) De leverede genstande anses for godkendt af køber med hensyn til åbenlyse mangler eller andre mangler, der ville have været synlige ved en øjeblikkelig og omhyggelig undersøgelse, medmindre sælgeren modtager en skriftlig reklamation inden for syv arbejdsdage efter levering. Med hensyn til andre mangler anses leveringsgenstandene for godkendt af køberen, medmindre reklamationen når sælgeren inden for syv arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor manglen blev opdaget; hvis manglen var synlig for køberen ved normal brug på et tidligere tidspunkt, er denne tidligere tidspunkt dog afgørende for starten af reklamationsfristen. På sælgerens anmodning skal en reklameret leveringsgenstand returneres til sælgeren uden fragtomkostninger. Ved berettiget reklamation afholder sælgeren omkostningerne ved den billigste forsendelsesmetode; dette gælder ikke, hvis omkostningerne stiger, fordi leveringsgenstanden befinder sig et andet sted end det tilsigtede brugssted.

(4) Ved materielle mangler ved de leverede genstande er sælgeren forpligtet og berettiget til at vælge mellem at udbedre manglen eller levere en erstatningsgenstand inden for en rimelig frist. Hvis udbedringen eller erstatningsleveringen mislykkes, dvs. er umulig, urimelig, nægtet eller forsinket på en urimelig måde, kan kunden træde tilbage fra kontrakten eller reducere købsprisen passende.

(5) Hvis en mangel skyldes sælgerens skyld, kan ordregiveren kræve erstatning under de i § 8 fastsatte betingelser.

(6) Garantien bortfalder, hvis køberen ændrer leveringsgenstanden uden sælgerens samtykke eller lader tredjepart ændre den, og dette gør det umuligt eller urimeligt at afhjælpe manglerne. I alle tilfælde skal køberen bære de ekstra omkostninger ved mangelfuldhed, der opstår som følge af ændringen.

(7) Levering af brugte genstande, der er aftalt med køberen i det enkelte tilfælde, sker med udelukkelse af enhver garanti for materielle mangler.

§ 7 Beskyttelse af rettigheder

(1) Så vidt kunden angiver retningslinjer for brug af tredjeparts industrielle ejendomsrettigheder eller ophavsrettigheder, der er underlagt designelementer (f.eks. logoer), er kunden alene ansvarlig for krav fra tredjeparter som følge heraf.

(2) Hver kontraktspart vil straks skriftligt underrette den anden kontraktspart, hvis der fremsættes krav mod den pågældende for overtrædelse af sådanne rettigheder.

(3) Hvis sælgeren på grund af krav i henhold til stk. 1 bliver gjort ansvarlig af tredjeparter for overtrædelse af industrielle rettigheder eller ophavsrettigheder, er ordregiveren forpligtet til at friholde ham for alle omkostninger, der er nødvendige for at forsvare kravene. Sælgeren kan kræve en passende forskudsbetaling fra ordregiveren til dette formål. På anmodning fra sælgeren er han forpligtet til at deltage i en retssag på sælgerens side og støtte ham bedst muligt.

(4) Sælgeren kan kræve dokumentation for retten til at anvende designelementer i henhold til stk. 1.

§ 8 Ansvar for erstatning på grund af skyld

(1) Sælgerens ansvar for erstatning, uanset grundlaget herfor, især på grund af umulighed, forsinkelse, mangelfuld eller forkert levering, kontraktbrud, overtrædelse af forpligtelser ved kontraktforhandlinger og ulovlig handling er begrænset i overensstemmelse med § 8, så vidt det i hvert tilfælde afhænger af skyld.

(2) Sælgeren hæfter ikke i tilfælde af simpel uagtsomhed fra sine organer, lovlige repræsentanter, ansatte eller andre opfyldelsesmedhjælpere, medmindre det drejer sig om en overtrædelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser. Kontraktlige forpligtelser omfatter forpligtelsen til rettidig levering af leveringsgenstanden, dens frihed fra juridiske mangler samt sådanne materielle mangler, der mere end blot ubetydeligt påvirker dens brugbarhed, samt rådgivnings-, beskyttelses- og omsorgspligter, der skal muliggøre den kontraktmæssige anvendelse af leveringsgenstanden for kunden eller beskyttelse af liv eller helbred for kundens personale eller beskyttelse af dets ejendom mod betydelige skader.

(3) Så vidt sælgeren i henhold til § 8 (2) er ansvarlig for erstatning, er dette ansvar begrænset til skader, som sælgeren ved indgåelse af kontrakten har forudset som en mulig følge af en kontraktbrud eller som han ved anvendelse af almindelig omhu burde have forudset. Indirekte skader og følgeskader, som følge af mangler ved leveringsgenstanden, er desuden kun erstatningsberettigede, i det omfang sådanne skader er typiske ved den tilsigtede brug af leveringsgenstanden.

(4) I tilfælde af ansvar for simpel uagtsomhed er sælgerens erstatningsansvar for skader på ejendom og deraf følgende yderligere formueskader begrænset til et beløb på 25 % af ordreværdien. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke, hvis kunden ved ordreafgivelse og rettidigt før produktionens start angiver en højere værdi af mulige formueskader.

(5) De ovenstående ansvarsfraskrivelser og -begrænsninger gælder i samme omfang til fordel for sælgerens organer, lovlige repræsentanter, ansatte og andre medhjælpere.

(6) Så vidt sælgeren giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, og disse oplysninger eller rådgivning ikke er en del af den ydelse, som han er forpligtet til at levere i henhold til kontrakten, sker dette gratis og med udelukkelse af enhver form for ansvar.

(7) Begrænsningerne i denne § 8 gælder ikke for sælgerens ansvar og dets lovlige repræsentanter, ansatte eller andre medhjælpere for forsætlig og groft uagtsom opførsel, for garanterede egenskaber, for skade på liv, legeme eller sundhed eller i henhold til produktansvarsloven.

§ 9 Ejendomsforbehold

(1) Leveret vare forbliver ejendom for sælgeren indtil fuld betaling af købesummen, men køberen har ret til at videresælge inden for sin forretningsdrift.

(2) Pantsætning eller overdragelse af varen til fordel for tredjepart er udelukket uden sælgerens samtykke inden ejendomsovergangen. Tredjemands beslaglæggelse af varen skal straks meddeles.

§ 10 Slutbestemmelser

(1) Hvis køberen er en erhvervsdrivende, en offentlig retlig person eller en offentligretlig særformue eller hvis han ikke har en almindelig domstol i Forbundsrepublikken Tyskland, er retsstedet for alle eventuelle tvister i forbindelse med forretningsforholdet mellem sælgeren og køberen efter sælgerens valg D-35578 Wetzlar eller køberens hjemsted. I disse tilfælde er D-35578 Wetzlar dog den eneste retssted for sager mod sælgeren. Obligatoriske lovgivningsmæssige bestemmelser om eksklusive retssteder påvirkes ikke af denne bestemmelse.

(2) Forholdet mellem sælgeren og kunden er udelukkende underlagt lovene i Forbundsrepublikken Tyskland. De Forenede Nationers konvention om aftaler om international køb af varer af 11. april 1980 (CISG) finder ikke anvendelse.

(3) Såfremt kontrakten eller disse almindelige leveringsbetingelser (AGB kaldet) indeholder reguleringshuller, skal de retligt gyldige bestemmelser, som parterne ville have aftalt i henhold til kontraktens økonomiske mål og formålet med disse almindelige leveringsbetingelser, gælde for udfyldning af disse huller, hvis de havde kendt til reguleringshullet.

Bemærkninger:

Ordregiveren er bekendt med, at sælgeren gemmer data fra kontraktforholdet i henhold til § 28 i den tyske databeskyttelseslov med henblik på databehandling og forbeholder sig retten til at videregive dataene til tredjeparter (f.eks. forsikringsselskaber), i det omfang det er nødvendigt for at opfylde kontrakten.

Virksomheder, der markedsfører tekstilprodukter på markedet i Den Europæiske Union, er lovligt forpligtet til at mærke produkterne permanent, letlæseligt, synligt og tilgængeligt i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, især med de foreskrevne betegnelser på tysk.