Tie Solution GmbH noteikumi un nosacījumi

Pārdošanas un piegādes noteikumi Tie Solution GmbH Stand Marts 2023

§ 1 Piemērošana

(1) Visas piegādes, pakalpojumi un piedāvājumi, ko sniedz Tie Solution GmbH (turpmāk saukts par 'pārdevēju'), tiek veikti tikai saskaņā ar šiem Vispārējiem piegādes noteikumiem (turpmāk saukti par 'APN'). Tie ir visu līgumu sastāvdaļa, ko pārdevējs noslēdz ar saviem līgumslēdzējiem (turpmāk saukti arī par 'pasūtītāju') par piedāvātajām piegādēm vai pakalpojumiem. Tie attiecas arī uz visām nākotnes piegādēm, pakalpojumiem vai piedāvājumiem pasūtītājam, pat ja tie netiek atsevišķi vienošanās.

(2) Pasūtītāja vai trešās puses darījuma noteikumi netiek piemēroti, pat ja pārdevējs atsevišķi neprotestē pret to piemērošanu konkrētajā gadījumā. Pat ja pārdevējs atsaucas uz vēstuli, kas satur vai atsaucas uz pasūtītāja vai trešās puses darījuma noteikumiem, tas nenozīmē piekrišanu šo noteikumu piemērošanai.

§ 2 Piedāvājums un līguma noslēgšana

(1) Pārdevēja piedāvājumi ir brīvi un neuzņemoties saistības, ja tie nav skaidri norādīti kā saistoši vai nesatur noteiktu pieņemšanas termiņu. Pārdevējs var pieņemt pasūtījumus divu nedēļu laikā pēc to saņemšanas no pasūtītāja.

(2) Viensīgi spēkā esošais pirkuma līgums, ieskaitot šos vispārējos piegādes noteikumus, ir rakstiski noslēgtais pirkuma līgums starp pārdevēju un pasūtītāju. Tas pilnībā atspoguļo visas vienošanās starp līgumslēdzējiem par līguma priekšmetu. Pārdevēja mutiskie apgalvojumi pirms šī līguma noslēgšanas nav juridiski saistoši, un līgumslēdzēju mutiskās vienošanās tiek aizstātas ar rakstisku līgumu, ja no tām skaidri neizriet, ka tās ir saistošas turpmāk.

(3) Grozījumi un papildinājumi, ieskaitot šos Vispārējos piegādes noteikumus, lai būtu spēkā, ir jāveic rakstiski. Izņemot uzņēmuma vadītājus vai pilnvarotuos, pārdevēja darbinieki nav tiesīgi noslēgt mutiskas vienošanās, kas atšķiras no šīm noteikumiem. Lai saglabātu rakstisku formu, pietiek ar telekomunikācijas veidu, it īpaši faksa vai e-pasta ceļā, ja tiek nosūtīta parakstītas deklarācijas kopija.

(4) Pārdevēja norādījumi par piegādes vai pakalpojuma priekšmetu (piemēram, svari, izmēri, lietošanas vērtības, slodzes izturība, tolerances un tehniskie dati), kā arī mūsu attēlojumi par to (piemēram, zīmējumi un attēli) ir tikai aptuveni saistoši, ja nav nepieciešama precīza atbilstība līgumā paredzētajam mērķim. Tie nav garantētas īpašības, bet gan apraksti vai raksturojumi par piegādi vai pakalpojumu. Tirdzniecības standarta atšķirības un atšķirības, kas notiek saskaņā ar likumdošanas prasībām vai tehniskiem uzlabojumiem, ir pieļaujamas, ja tās neietekmē līgumā paredzēto mērķi.

(5) Pārdevējs patur tiesības uz visiem piedāvājumiem, izmaksu priekšlikumiem, kā arī zīmējumiem, attēliem, aprēķiniem, prospektiem, katalogiem, modeļiem un citiem dokumentiem un palīglīdzekļiem, ko viņš nodrošina pasūtītājam. Pasūtītājs nedrīkst izmantot šos priekšmetus bez pārdevēja skaidras piekrišanas, nedrīkst tos atklāt trešajām personām, izmantot tos pašam vai caur trešajām personām, vai reproducēt tos. Pēc pārdevēja pieprasījuma pasūtītājam ir jāatgriež šie priekšmeti pilnībā un jāiznīcina izgatavotie eksemplāri, ja tie vairs nav nepieciešami pareizā biznesa gaitā vai ja sarunas nenoved pie līguma noslēgšanas. Izņēmums ir elektroniski nodrošināto datu glabāšana parasti datu drošības nolūkos.

§ 3 Cenas un maksājumi

(1) Cenas attiecas uz pakalpojumu un piegādes apjomu, kas norādīts pasūtījuma apstiprinājumā. Papildu vai īpaši pakalpojumi tiek aprēķināti atsevišķi. Cenas ir norādītas eiro, sākot no piegādes noliktavas, papildus iepakojumam, likumīgajai pievienotās vērtības nodoklim, eksporta piegādēm - muita, kā arī nodevas un citi publiskie nodokļi.

(2) Ja vienošanās par cenām balstās uz pārdevēja cenu saraksta cenām un piegāde ir paredzēta notikt vēlāk par četriem mēnešiem pēc līguma noslēgšanas, tad spēkā ir pārdevēja cenu saraksta cenas, kas ir spēkā piegādes laikā (atkarībā no vienošanās par procentuālo vai fiksēto atlaidi).

(3) Rēķina summas ir jāsamaksā bez jebkādām atlaidēm desmit dienu laikā, ja nav citādi rakstiski vienošanās. Maksājuma datumam ir nozīme pārdevēja saņemšanas brīdī. Čeka maksājums ir izslēgts, ja tas nav atsevišķi vienošanās gadījumā. Īpaši izgatavotas preces ir jāsamaksā pēc A-konta maksājuma 60%, atlikums jāsamaksā desmit dienu laikā pēc preču saņemšanas bez atlaidēm. Īpašie piedāvājumi un/vai noliktavas preces ir jāsamaksā desmit dienu laikā skaidrā naudā. Ja pasūtītājs neveic maksājumu laikā, atlikušās summas ir jāprocentē ar 9 % gada likmi no maksājuma termiņa dienas; prasība par augstāku procentu likmi un papildu zaudējumiem kavēšanās gadījumā paliek spēkā.

(3a) Jauniem klientiem pārdevējs patur tiesības piegādāt preces tikai pēc priekšapmaksas vai pēc saņemšanas pret naudas piedziņu, līdz darījumu attiecības tiek uzskatītas par darbojošām.

(4) Pretendentam nav atļauts kompensēt pretprasības vai aizturēt maksājumus saistībā ar tādām prasībām, ja pretprasības nav apstrīdētas vai nav spēkā esoša tiesas sprieduma.

(5) Pārdevējam ir tiesības veikt vai nodrošināt tikai pretpriekšapmaksu vai nodrošinājumu vēl neizpildītus piegādes vai pakalpojumus, ja pēc līguma noslēgšanas viņam kļūst zināmas apstākļi, kas būtiski samazina pasūtītāja kredītspēju un kas apdraud pārdevēja atklāto prasību apmaksu no attiecīgā līguma attiecībām (ieskaitot citus atsevišķus uzdevumus, uz kuriem attiecas tas pats pamatīgais līgums).

§ 4 Piegāde, piegādes laiks un atgriešana

(1) Piegādes notiek no rūpnīcas.

(2) Pārdevēja solītie termiņi un datumi piegādēm un pakalpojumiem vienmēr ir aptuveni, ja vien nav skaidri apsolīts noteikts termiņš vai datums. Ja nav īpašu apstākļu, 18 dienu papildu termiņš tiek uzskatīts par piemērotu. Ja ir vienošanās par nosūtīšanu, piegādes termiņi un datumi attiecas uz laiku, kad pārvadātājam, kravas pārvadātājam vai citam ar transportu saistītam trešajam nodod.

(3) Pārdevējs var, neatkarīgi no saviem tiesībām saistībā ar pasūtītāja kavējumu, pieprasīt no pasūtītāja piegādes un sniegšanas termiņu pagarinājumu vai pārcelšanu par laika periodu, kurā pasūtītājs nepildīja savas līguma saistības pret pārdevēju.

(4) Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes neiespējamību vai aizkavēšanos, ja tās ir radušās augstākās varas vai citu, līguma noslēgšanas brīdī neparedzamu apstākļu (piemēram, visu veidu darbības traucējumi, grūtības materiālu vai enerģijas iegūšanā, transporta aizkavēšanās, streiki, likumīgas izslēgšanas, darbaspēka, enerģijas vai izejvielu trūkums, grūtības nepieciešamo valsts iestāžu atļauju iegūšanā, valsts iestāžu pasākumi vai piegādātāju neesamība, nepareiza vai neievērota laikus piegāde), kuru par to nav atbildīgs pārdevējs. Ja šādi apstākļi ievērojami sarežģī vai padara neiespējamu pārdevēja piegādi vai sniegto pakalpojumu un šķērslis nav tikai pagaidu rakstura, pārdevējam ir tiesības atteikties no līguma. Pagaidu šķēršļu gadījumā piegādes vai pakalpojumu termiņi pagarinās vai tiek pārcelti par šķēršļa ilgumu, pievienojot tai atbilstošu ievadtermiņu. Ja pārdevēja kavēšanās dēļ pircējam nav iespējams pieņemt piegādi vai pakalpojumu, viņš var atteikties no līguma, sniedzot nekavējoties rakstisku paziņojumu pārdevējam.

(5) Pārdevējam ir tiesības veikt tikai daļējas piegādes, ja

• daļēja piegāde pasūtītājam ir izmantojama saskaņā ar līgumā noteikto mērķi,

• ir nodrošināta atlikušā pasūtītā preces piegāde un

• tas neparedz nozīmīgu papildu darbu vai izmaksas pasūtītājam (izņemot gadījumus, kad pārdevējs piekrīt šīm izmaksām).

(6) Pārdevēja kavēšanās ar piegādi vai sniegumu vai pārdevējam neiespējamība veikt piegādi vai sniegumu jebkādu iemeslu dēļ ierobežo pārdevēja atbildību par kompensāciju saskaņā ar šīm Vispārējām piegādes noteikumiem (turpmāk - VNP) saskaņā ar 8. pantu.

(7) Individuālas izgatavošanas gadījumā ir atļauts piegādāt vairāk/mazāk par 10%, jo tas ir neizbēgami no tehniskiem iemesliem.

(8) Individuāli izgatavotā prece ir principā izslēgta no apmaiņas.

(9) Pieprasītie paraugi tiek aprēķināti par vienības cenu, papildus piegādes izmaksām.

(10) Piekrītot atgriešanai vai preču maiņai, noliktavas preču vērtības atskaitē par 25% apstrādes izmaksām tiek izsniegta kredītreģistrācija, kuru parasti piemēro nozares praksē. Piegādes izmaksas netiek kredītētas. Nesaņemtie paketes sūtījumi netiek pieņemti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs norādām Pantone krāsu vērtības tikai kā norādījumu, un atšķirības nav iemesls preču atgriešanai.

(11) Mūsu rakstu sākotnējās dizaina izstrādes (dizaini) maksās no 50,- līdz 200,- eiro par dizainu, atkarībā no nepieciešamā darba apjoma. Par papildu izmaiņām šajā sākotnējā dizainā mēs arī rēķināsimies pēc nepieciešamā darba apjoma. Šie izdevumi tiks daļēji vai pilnībā atmaksāti gadījumā, ja tiek dots uzdevums.

(12) Andruckuģu izmaksas tiek norādītas piedāvājumā atkarībā no darba apjoma un ražošanas veida.

§ 5 Izpildes vieta, nosūtīšana, iepakojums, pāreja uz risku, pieņemšana

(1) Visas saistības no līguma attiecībām izpildes vieta ir D-35578 Vētslara, ja nav noteikts citādi.

(2) Nosūtīšanas veids un iepakojums ir pārdevēja pienākums. Iepakojuma izmaksas sedz pārdevējs, ja nav noteikts citādi. Kravas izmaksas sedz pasūtītājs.

(3) Riska tiek nodota pasūtītājam visvēlāk ar piegādes priekšmetu (kurš ir būtisks iekraušanas procesa sākumam) nodošanu ekspeditoram, kravas pārvadātājam vai citam trešajam personai, kas paredzēta nosūtīšanai. Tas attiecas arī tad, ja tiek veiktas daļējas piegādes vai pārdevējs ir uzņēmies citas pakalpojumu sniegšanas (piemēram, nosūtīšanas) saistības. Ja nosūtīšana vai nodošana kavējas sakarā ar apstākli, kas ir pasūtītāja vainas dēļ, risks pāriet uz pasūtītāju no tā brīža, kad piegādes priekšmets ir gatavs nosūtīšanai un pārdevējs to ir paziņojis pasūtītājam.

(4) Pēc riska pārejas uzglabāšanas izmaksas sedz pasūtītājs. Gadījumā, ja uzglabāšanu veic pārdevējs, uzglabāšanas izmaksas ir 0,25% no rēķina summas par uzglabājamo piegādes priekšmetu katru pagājušo nedēļu. Atstāj iespēju pieprasīt un pierādīt papildu vai mazākas uzglabāšanas izmaksas.

(5) Nosūtījums tiek apdrošināts pret zādzību, lūzumiem, transporta, uguns un ūdens bojājumiem vai citiem apdrošināmiem riskiem tikai pēc pasūtītāja skaidras vēlmes un uz viņa rēķina.

§ 6 Garantija, preču defekti

(1) Garantijas termiņš ir viens gads no piegādes brīža. Šis termiņš neattiecas uz pasūtītāja prasībām par kompensāciju par dzīvības, veselības vai ķermeņa bojājumiem vai par nodarītiem nodarījumiem ar nolūku vai smagu neuzmanību no pārdevēja vai viņa izpildītāju puses, kas katrs atbilst likumdošanas noteikumiem par zaudējumu pieprasījumu termiņiem.

(2) Piegādātās preces ir nekavējoties pēc piegādes jāpārbauda rūpīgi, vai nu pasūtītājam vai arī trešajai personai, ko viņš norādījis. Pārbaudes un sūdzību pienākums attiecas it īpaši uz to, vai piegādātā prece atbilst tirdzniecības standartiem attiecībā uz veidu, kvalitāti, izmēriem, piestāvību, krāsu un daudzumu, un vai tā ir identiska ar pasūtīto preci. Ja nepieciešams, tas ir jānodrošina ar paraugiem.

(3) Piegādātās preces tiek uzskatītas par apstiprinātām attiecībā uz acīmredzamiem vai citiem trūkumiem, kas būtu bijuši redzami nekavējoties veiktā rūpīgā pārbaudē, ja pārdevējam neuzrāda rakstisku sūdzību par trūkumiem septiņu darba dienu laikā pēc piegādes. Attiecībā uz citiem trūkumiem piegādātās preces tiek uzskatītas par apstiprinātām, ja sūdzība par trūkumiem pārdevējam netiek iesniegta septiņu darba dienu laikā pēc brīža, kad trūkums parādījās; ja trūkums bija redzams pasūtītājam normālā lietošanā jau agrāk, tad šis agrākais laiks ir noteicošais sūdzības iesniegšanas termiņa sākumam. Pēc pārdevēja pieprasījuma apstrīdētā piegādātā prece jānosūta atpakaļ pārdevējam bez maksas. Ja sūdzība par trūkumiem ir pamatota, pārdevējs atlīdzina visizdevīgāko piegādes ceļu; tas neattiecas uz gadījumiem, kad izmaksas palielinās, jo piegādātā prece atrodas citā vietā nekā paredzētā lietošanai paredzētā vieta.

(4) Piegādāto priekšmetu defektu gadījumā pārdevējam pēc saprātīga laika izvēles ir jānodrošina vispirms labojums vai aizstājējprece un ir tiesīgs to pieprasīt. Ja labojums vai aizstājējprece nav iespējama, nav pieņemama, tiek noraidīta vai tiek kavēta nepamatoti ilgi, pasūtītājam ir ti