Regulamin firmy Tie Solution GmbH

Warunki sprzedaży i dostawy firmy Tie Solution GmbH z dnia marca 2023

§ 1 Zakres

(1) Wszystkie dostawy, usługi i oferty firmy Tie Solution GmbH (dalej zwanej „Sprzedawcą”) są dokonywane wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy (zwanych dalej „OWD”). Stanowią one integralną część wszystkich umów, które Sprzedawca zawiera ze swoimi partnerami handlowymi (zwanych również „Zleceniodawcami”) dotyczących dostaw lub usług oferowanych przez niego. Obowiązują one również dla wszystkich przyszłych dostaw, usług lub ofert dla Zleceniodawcy, nawet jeśli nie zostaną one ponownie odrębnie uzgodnione.

(2) Warunki handlowe zamawiającego lub osób trzecich nie mają zastosowania, nawet jeśli sprzedawca nie wyraża na nie zgody w pojedynczych przypadkach. Nawet jeśli sprzedawca odnosi się do korespondencji zawierającej warunki handlowe zamawiającego lub osoby trzeciej lub odwołuje się do nich, nie oznacza to zgody na stosowanie tych warunków handlowych.

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

(1) Wszystkie oferty sprzedawcy są niezobowiązujące i niezobowiązujące, chyba że są wyraźnie oznaczone jako wiążące lub zawierają określony termin akceptacji. Sprzedawca może zaakceptować zamówienia w ciągu 2 tygodni od ich złożenia przez zamawiającego.

(2) Decydującym dla stosunków prawnych między sprzedawcą a zleceniodawcą jest pisemna umowa sprzedaży, w tym Ogólne Warunki Dostawy. Umowa ta w pełni odzwierciedla wszystkie ustalenia między stronami umowy dotyczące przedmiotu umowy. Ustne zapewnienia sprzedawcy przed zawarciem tej umowy nie są prawnie wiążące, a ustne porozumienia między stronami umowy są zastępowane pisemną umową, chyba że wyraźnie wynika z nich, że są one wiążące.

(3) Uzupełnienia i zmiany zawartych umów, w tym Ogólnych Warunków Dostawy, wymagają formy pisemnej w celu nabrania mocy prawnej. Z wyjątkiem dyrektorów i prokurentów, pracownicy sprzedawcy nie są uprawnieni do zawierania ustaleń mówionych odbiegających od tego postanowienia. W celu zachowania formy pisemnej wystarcza przekaz telekomunikacyjny, w szczególności za pomocą faksu lub e-maila, pod warunkiem przesłania kopii podpisanej deklaracji.

(4) Informacje sprzedawcy dotyczące przedmiotu dostawy lub usługi (np. wagi, wymiary, wartości użytkowe, nośność, tolerancje i dane techniczne) oraz nasze przedstawienia tego samego (np. rysunki i ilustracje) są tylko przybliżone, o ile nie jest konieczna dokładna zgodność z przeznaczeniem umownym. Nie są to gwarantowane cechy jakościowe, ale opisy lub oznaczenia dostawy lub usługi. Dopuszczalne są odchylenia handlowe i odchylenia wynikające z przepisów prawnych lub ulepszeń technicznych, o ile nie wpływają one na zgodność z przeznaczeniem umownym.

(5) Sprzedawca zastrzega sobie własność lub prawa autorskie do wszystkich ofert i kosztorysów, a także rysunków, ilustracji, obliczeń, prospektów, katalogów, modeli i innych dokumentów i narzędzi udostępnionych klientowi. Klient nie może udostępniać tych przedmiotów osobom trzecim bez wyraźnej zgody sprzedawcy, ani ich wykorzystywać lub kopiować samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich. Na żądanie sprzedawcy klient musi zwrócić te przedmioty w całości i zniszczyć ewentualnie wykonane kopie, jeśli nie są już potrzebne w normalnym obrocie handlowym lub jeśli negocjacje nie prowadzą do zawarcia umowy. Wyjątkiem są tu przechowywanie danych udostępnionych elektronicznie w celu zwykłego zabezpieczenia danych.

§ 3 Ceny i płatności

(1) Ceny dotyczą zakresu usług i dostaw wymienionych w potwierdzeniach zamówienia. Dodatkowe lub specjalne usługi są naliczane oddzielnie. Ceny są podane w EURO z magazynu dostawczego, plus opakowanie, podatek VAT, a w przypadku dostaw eksportowych - cła oraz opłat i innych publicznych opłat.

(2) Jeśli umówione ceny opierają się na cenach katalogowych sprzedawcy, a dostawa ma nastąpić dopiero po upływie więcej niż czterech miesięcy od zawarcia umowy, obowiązują ceny katalogowe sprzedawcy obowiązujące w momencie dostawy (po odjęciu uzgodnionej zniżki procentowej lub stałej).

(3) Kwoty faktur należy zapłacić w ciągu dziesięciu dni bez żadnych potrąceń, chyba że ustalono coś innego na piśmie. Decydujący jest dzień wpływu płatności do sprzedawcy. Płatność czekiem jest wyłączona, chyba że zostanie indywidualnie ustalone inaczej. Specjalne zamówienia wymagają płatności zaliczkowej w wysokości 60%, a reszta w ciągu 10 dni od otrzymania towaru bez potrąceń rabatowych. Towary specjalne i/lub magazynowe należy zapłacić w ciągu 10 dni netto gotówką. Jeżeli zamawiający nie dokona płatności w terminie płatności, zaległe kwoty są oprocentowane od dnia wymagalności w wysokości 9 % rocznie; dochodzenie wyższych odsetek i dalszych szkód w przypadku zwłoki pozostaje nienaruszone.

(3a) W przypadku nowych klientów sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczania za pobraniem lub przedpłatą do czasu ustalenia funkcjonujących relacji handlowych.

(4) Kompensacja z roszczeniami klienta lub zatrzymanie płatności z powodu takich roszczeń jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy roszczenia przeciwne są niekwestionowane lub prawomocnie ustalone.

(5) Sprzedawca ma prawo wykonywać lub świadczyć jeszcze niezrealizowane dostawy lub usługi tylko za zaliczeniem lub zabezpieczeniem, jeśli po zawarciu umowy dowiaduje się o okolicznościach, które mogą znacznie zmniejszyć zdolność kredytową zamawiającego i które zagrażają zapłacie otwartych roszczeń sprzedawcy przez zamawiającego z ramienia danego stosunku umownego (w tym z innych pojedynczych zamówień, dla których obowiązuje ta sama umowa ramowa).

§ 4 Dostawa, czas dostawy i zwrot

(1) Dostawy są dokonywane z fabryki.

(2) Terminy i daty dostaw i usług oferowanych przez sprzedawcę są zawsze tylko przybliżone, chyba że wyraźnie został obiecany lub uzgodniony stały termin lub data. Jeśli nie ma szczególnych okoliczności, okres odroczenia wynoszący 18 dni jest uważany za odpowiedni. Jeśli została uzgodniona wysyłka, terminy i daty dostaw odnoszą się do momentu przekazania towaru przewoźnikowi, spedytorowi lub innemu trzeciemu zleconemu z transportem.

(3) Sprzedawca może – bez uszczerbku dla swoich praw wynikających z opóźnienia ze strony zamawiającego – żądać od zamawiającego przedłużenia terminów dostawy i wykonania lub przesunięcia terminów dostawy i wykonania o okres, w którym zamawiający nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy wobec sprzedawcy.

(4) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy lub opóźnienia w dostawie, o ile są one spowodowane siłą wyższą lub innymi nieprzewidywalnymi w chwili zawarcia umowy zdarzeniami (np. zakłócenia w działalności wszystkich rodzajów, trudności w zaopatrzeniu w materiały lub energię, opóźnienia w transporcie, strajki, legalne wykluczenia, brak siły roboczej, energii lub surowców, trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń administracyjnych, działania administracyjne lub brak, niewłaściwe lub nieterminowe dostawy od dostawców), za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Jeżeli takie zdarzenia znacznie utrudniają lub uniemożliwiają dostawę lub wykonanie usługi i utrudnienie to nie jest tylko tymczasowe, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy. W przypadku przeszkód tymczasowych terminy dostawy lub wykonania usługi przedłużają się lub przesuwają o okres trwania przeszkody, z dodatkowym rozsądnym okresem rozruchowym. Jeżeli opóźnienie uniemożliwia Klientowi przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, może on odstąpić od umowy poprzez niezwłoczne pisemne oświadczenie skierowane do Sprzedawcy.

(5) Sprzedawca ma prawo do częściowych dostaw tylko wtedy, gdy

• częściowa dostawa dla zleceniodawcy jest zgodna z celami określonymi w umowie,

• zapewniona jest dostawa pozostałego zamówionego towaru,

• nie powoduje to znaczącego dodatkowego wysiłku ani kosztów dla zleceniodawcy (chyba że sprzedawca zgodzi się na pokrycie tych kosztów).

(6) Jeśli sprzedawca opóźnia się z dostawą lub wykonaniem usługi lub jeśli dostawa lub wykonanie usługi jest niemożliwe z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialność sprzedawcy za szkody jest ograniczona do zasad określonych w § 8 niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy (zwanych dalej AGB).

(7) W przypadku indywidualnego wykonania, dopuszczalna jest dostawa z nadwyżką lub niedoborem wynoszącym +/- 10%, ponieważ jest to nieuniknione z powodów technicznych.

(8) Indywidualnie wykonane towary są zasadniczo wyłączone z wymiany.

(9) Wzorce zamówione są naliczane w cenie detalicznej plus koszty wysyłki.

(10) Przy zwrocie lub wymianie towaru z magazynu, zgodnie z praktykami branżowymi, wystawiana jest nota kredytowa na wartość towaru pomniejszoną o koszty obsługi 25%. Koszty wysyłki nie są zwracane. Przesyłki pobraniowe nie są przyjmowane. Prosimy zauważyć, że podane przez nas wartości kolorów Pantone służą tylko jako orientacja, a odchylenia nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

(11) Za pierwszą wersję (projekty) naszych artykułów pobieramy opłatę stałą w wysokości od 50 do 200 euro za projekt, w zależności od nakładu pracy. Za dalsze zmiany w tym projekcie pobieramy również opłatę zgodnie z nakładem pracy. Koszty te zostaną częściowo lub całkowicie zwrócone w przypadku zlecenia.

(12) Koszty prób drukowania są wyświetlane w ofercie w zależności od nakładu i rodzaju produkcji.

§ 5 Miejsce wykonania, wysyłka, opakowanie, przeniesienie ryzyka, odbiór

(1) Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy jest D-35578 Wetzlar, o ile nie ustalono inaczej.

(2) Sposób wysyłki i opakowania podlegają rozsądnemu uznaniu sprzedawcy. Koszty opakowania ponosi sprzedawca, jeśli nie ustalono inaczej. Koszty frachtu ponosi zleceniodawca.

(3) Ryzyko przechodzi na zleceniodawcę najpóźniej w chwili przekazania przedmiotu dostawy (przy czym decydujący jest początek procesu załadunku) spedycjoniście, przewoźnikowi lub innemu trzeciemu przeznaczonemu do wykonania przesyłki. Dotyczy to również przypadku dostaw częściowych lub gdy sprzedawca podjął inne usługi (np. wysyłkę). Jeśli wysyłka lub przekazanie zostanie opóźnione z powodu okoliczności zależnych od zleceniodawcy, ryzyko przechodzi na zleceniodawcę od dnia, w którym przedmiot dostawy jest gotowy do wysyłki i sprzedawca poinformował o tym zleceniodawcę.

(4) Koszty magazynowania po przejściu ryzyka ponosi zamawiający. W przypadku magazynowania przez sprzedawcę, koszty magazynowania wynoszą 0,25% wartości faktury towarów do przechowywania za każdy upływający tydzień. Zastrzega się możliwość dochodzenia i udowodnienia innych lub niższych kosztów magazynowania.

(5) Przesyłka jest ubezpieczana przez sprzedawcę tylko na wyraźne życzenie zamawiającego i na jego koszt od kradzieży, uszkodzeń, transportu, pożaru i zalania lub innych ryzyk ubezpieczalnych.

§ 6 Gwarancja, wady rzeczowe

(1) Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy. Okres ten nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód poniesionych przez zamawiającego w wyniku naruszenia życia, ciała lub zdrowia lub z tytułu umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez sprzedawcę lub jego pomocników, które przedawniają się zgodnie z przepisami prawa.

(2) Dostarczone przedmioty należy niezwłocznie po dostawie starannie zbadać przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Obowiązek badania i zgłaszania dotyczy w szczególności tego, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówionym towarem pod względem rodzaju, jakości, wymiarów, dopasowania, koloru i ilości, zgodnie z handlowymi tolerancjami. Jeśli to konieczne, należy to zapewnić za pomocą próbek.

(3) Dostarczone przedmioty są uważane za zatwierdzone przez kupującego pod względem wad oczywistych lub innych wad, które byłyby widoczne przy natychmiastowym i starannym badaniu, jeżeli sprzedawcy nie zostanie przesłana reklamacja pisemna w ciągu siedmiu dni roboczych od dostawy. W odniesieniu do innych wad, dostarczone przedmioty są uważane za zatwierdzone przez kupującego, jeżeli reklamacja nie zostanie przesłana sprzedawcy w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu, w którym wada się ujawniła; jeżeli wada była widoczna dla zamawiającego przy normalnym użytkowaniu już wcześniej, to jednak ten wcześniejszy moment jest decydujący dla rozpoczęcia terminu reklamacji. Na żądanie sprzedawcy reklamowany przedmiot dostawy należy odesłać na koszt sprzedawcy. W przypadku uzasadnionej reklamacji sprzedawca pokrywa koszty najtańszej drogi wysyłki; nie dotyczy to sytuacji, w których koszty wzrastają, ponieważ przedmiot dostawy znajduje się w innym miejscu niż miejsce przeznaczenia.

(4) W przypadku wadliwych przedmiotów dostarczonych przez sprzedawcę, ten jest zobowiązany i uprawniony do naprawy lub wymiany w pierwszej kolejności, zgodnie z wyborem dokonanym w odpowiednim terminie. W przypadku niepowodzenia, tj. niemożliwości, niedorzeczności, odmowy lub nieodpowiedniego opóźnienia w naprawie lub wymianie, zamawiający może odstąpić od umowy lub odpowiednio obniżyć cenę zakupu.

(5) Jeśli wada wynika z winy sprzedawcy, zamawiający może żądać odszkodowania zgodnie z warunkami określonymi w § 8.

(6) Gwarancja wygasa, jeśli zamawiający zmienia przedmiot dostawy bez zgody sprzedawcy lub zleca jego zmianę osobom trzecim, co utrudnia lub uniemożliwia usunięcie wad. W każdym przypadku zamawiający ponosi dodatkowe koszty usunięcia wad wynikające z takiej zmiany.

(7) Dostawa używanych przedmiotów, która została uzgodniona z zamawiającym w pojedynczych przypadkach, odbywa się z wyłączeniem jakiejkolwiek gwarancji na wady rzeczy.

§ 7 Prawa ochronne

(1) W przypadku gdy zleceniodawca określi wykorzystanie elementów projektowych podlegających prawom własności przemysłowej lub prawom autorskim osób trzecich (np. logo), ponosi wyłączną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich wynikające z tego tytułu.

(2) Każda ze stron umowy niezwłocznie powiadomi drugą stronę na piśmie, jeśli zostaną zgłoszone roszczenia dotyczące naruszenia takich praw.

(3) Jeśli sprzedawca zostanie wezwany przez osoby trzecie do zapłaty z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1, zleceniodawca jest zobowiązany zwolnić go ze wszystkich kosztów, jakie będą wymagane do obrony przed roszczeniami. Sprzedawca może zażądać od zleceniodawcy odpowiedniej zaliczki na ten cel. Na żądanie sprzedawcy zleceniodawca jest zobowiązany do wstąpienia do sporu po stronie sprzedawcy i udzielenia mu najlepszej możliwej pomocy.

(4) Sprzedawca może żądać przedstawienia dowodów uprawnienia do korzystania z elementów projektowych zgodnie z ust. 1.

§ 8 Odpowiedzialność odszkodowawcza z winy

(1) Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody wynikłe z winy, niezależnie od podstawy prawnej, w szczególności z niemożności, opóźnienia, wadliwej lub błędnej dostawy, naruszenia umowy, naruszenia obowiązków w trakcie negocjacji umownych i czynów niedozwolonych, jest ograniczona zgodnie z § 8, o ile w każdym przypadku występuje winna.

(2) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie swoich organów, przedstawicieli ustawowych, pracowników lub innych osób wykonujących zadania związane z realizacją umowy, o ile nie dotyczy to naruszenia istotnych obowiązków umownych. Istotnymi obowiązkami umownymi są obowiązki dotyczące terminowej dostawy przedmiotu dostawy, jego wolności od wad prawnych oraz wad rzeczowych, które znacznie wpływają na jego przydatność do użytku, a także obowiązki doradcze, ochronne i opiekuńcze, które mają na celu umożliwienie zamawiającemu zgodnego z umową wykorzystania przedmiotu dostawy lub ochronę życia lub zdrowia personelu zamawiającego lub ochronę jego mienia przed znaczącymi szkodami.

(3) O ile sprzedawca zgodnie z § 8 ust. 2 jest zasadniczo odpowiedzialny za szkody, ta odpowiedzialność jest ograniczona do szkód, które sprzedawca mógł przewidzieć jako możliwe skutki naruszenia umowy podczas jej zawierania lub które musiałby przewidzieć, stosując należytą staranność. Pośrednie szkody i szkody wynikłe z wad dostarczonego przedmiotu są ponadto odszkodowalne tylko wtedy, gdy takie szkody są typowe dla zamierzonego użytkowania dostarczonego przedmiotu.

(4) W przypadku odpowiedzialności za zwykłe zaniedbanie, obowiązek odszkodowawczy sprzedawcy za szkody rzeczowe i wynikające z nich dalsze szkody majątkowe jest ograniczony do kwoty 25 % wartości zamówienia. To ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadku, gdy zamawiający w momencie składania zamówienia i przed rozpoczęciem produkcji podaje wyższą wartość możliwych szkód majątkowych.

(5) Powyższe wyłączenia odpowiedzialności i ograniczenia mają zastosowanie w takim samym zakresie na korzyść organów, przedstawicieli ustawowych, pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz sprzedawcy.

(6) W zakresie, w jakim sprzedawca udziela informacji technicznych lub udziela porad i te informacje lub porady nie są częścią zakresu usług, które są mu zobowiązane umownie, czyni to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności.

(7) Ograniczenia określone w § 8 nie mają zastosowania do odpowiedzialności sprzedawcy i jego przedstawicieli ustawowych, pracowników lub innych osób wykonujących czynności na jego rzecz w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego zachowania, gwarantowanych cech jakościowych, szkód wyrządzonych życiu, ciału lub zdrowiu lub na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt.

§ 9 Prawo własności zastrzeżone

(1) Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedawcy do pełnej zapłaty ceny zakupu, ale zamawiający ma prawo do dalszej odsprzedaży w ramach swojej działalności gospodarczej.

(2) Każde zastawienie lub przeniesienie zabezpieczenia na rzecz osób trzecich jest wykluczone bez zgody sprzedawcy przed przeniesieniem własności. Zajęcie towaru przez osoby trzecie należy niezwłocznie zgłosić.

§ 10 Postanowienia końcowe

(1) Jeśli zleceniodawcą jest kupiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego lub nie ma on miejsca ogólnego sądu w Republice Federalnej Niemiec, to sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z relacji handlowej między sprzedawcą a zleceniodawcą jest D-35578 Wetzlar lub siedziba zleceniodawcy, według wyboru sprzedawcy. Jednakże, w przypadku pozwów przeciwko sprzedawcy, sądem wyłącznym w tych przypadkach jest D-35578 Wetzlar. Przymusowe ustawowe przepisy dotyczące wyłącznych miejsc właściwości są nienaruszone przez tę regulację.

(2) Relacje między sprzedawcą a zleceniodawcą podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG) nie ma zastosowania.

(3) W zakresie, w jakim umowa lub niniejsze Ogólne Warunki Dostawy (zwane dalej AGB) zawierają luki regulacyjne, do wypełnienia tych luk stosuje się te skuteczne prawnie regulacje, które strony umowy uzgodniły zgodnie z celami gospodarczymi umowy i celem niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy, gdyby znali luki regulacyjne.

Uwagi:

Zleceniodawca zostaje poinformowany, że sprzedawca przechowuje dane z relacji umownej zgodnie z § 28 ustawy o ochronie danych osobowych w celu przetwarzania danych i zastrzega sobie prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim (np. ubezpieczycielom), o ile jest to konieczne do wykonania umowy.

Zleceniodawcy wprowadzający wyroby tekstylne na rynek Unii Europejskiej są zobowiązani ustawowo do trwałego, łatwego do odczytania, widocznego i dostępnego oznakowania zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególności z określonymi nazwami w języku niemieckim.