VOP spoločnosti Tie Solution GmbH

Podmienky predaja a dodávky spoločnosti Tie Solution GmbH Platné od marca 2023

§ 1 Platnosť

(1) Všetky dodávky, služby a ponuky spoločnosti Tie Solution GmbH (ďalej len „predávajúci“) sa uskutočňujú výhradne na základe týchto Všeobecných dodacích podmienok (ďalej len „VDP“). Tieto podmienky sú súčasťou všetkých zmlúv, ktoré predávajúci uzatvára so svojimi zmluvnými partnermi (ďalej aj „objednávateľ“) týkajúcich sa dodávok alebo služieb, ktoré ponúka. Platia aj pre všetky budúce dodávky, služby alebo ponuky pre objednávateľa, aj keď nie sú osobitne dohodnuté.

(2) Obchodné podmienky objednávateľa alebo tretích strán sa neuplatňujú, aj keď predávajúci v konkrétnom prípade neodporuje ich platnosti zvlášť. Aj keď predávajúci odkazuje na písomnosť obsahujúcu obchodné podmienky objednávateľa alebo tretích strán alebo na nej odkazuje, neznamená to súhlas s platnosťou týchto obchodných podmienok.

§ 2 Ponuka a uzatvorenie zmluvy

(1) Všetky ponuky predávajúceho sú nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné alebo neobsahujú určitú lehotu na prijatie. Predávajúci môže prijať objednávky do 2 týždňov od ich udelenia zákazníkom.

(2) Pre právne vzťahy medzi predajcom a objednávateľom je rozhodujúca písomná kúpna zmluva vrátane týchto všeobecných podmienok dodávky. Táto zmluva plne zodpovedá všetkým dohodám medzi zmluvnými stranami týkajúcimi sa predmetu zmluvy. Ústne záväzky predajcu pred uzavretím tejto zmluvy nie sú právne záväzné a ústne dohody zmluvných strán sa nahradia písomnou zmluvou, pokiaľ sa z nich nevyplýva výslovne, že sú záväzné.

(3) Doplnky a zmeny uzavretých dohôd vrátane týchto Všeobecných podmienok dodávky sú platné len v písomnej forme. Okrem obchodných riaditeľov alebo prokuristov nie sú zamestnanci predávajúceho oprávnení uzatvárať odlišné ústne dohody. Na zachovanie písomnej formy stačí telekomunikačná prenos, najmä faxom alebo e-mailom, ak je odoslaná kópia podpísanej vyhlásenia.

(4) Údaje predávajúceho o predmete dodávky alebo služby (napr. hmotnosti, rozmery, užitočné hodnoty, nosnosť, tolerancie a technické údaje) a naše zobrazenia toho istého (napr. výkresy a obrázky) sú len približné, pokiaľ nie je presná zhoda nevyhnutná na účely zmluvne stanoveného účelu. Nie sú to zaručené vlastnosti kvality, ale opisy alebo označenia dodávky alebo služby. Obchodne odchýlky und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) Predajca si vyhradzuje vlastníctvo alebo autorské práva na všetky ponuky a návrhy na náklady, ako aj kresby, obrázky, výpočty, prospekty, katalógy, modely a iné dokumenty a pomôcky poskytnuté objednávateľovi. Objednávateľ nesmie tieto predmety poskytnúť tretím stranám bez výslovného súhlasu predajcu, ani ich používať alebo rozmnožovať sám alebo prostredníctvom tretích strán. Na požiadanie predajcu musí tieto predmety vrátiť a prípadne zničiť všetky vyrobené kópie, ak už nie sú potrebné v bežnom obchodnom styku alebo ak rokovania nevedú k uzavretiu zmluvy. Výnimkou sú elektronicky poskytnuté údaje uložené na účely bežnej zálohy údajov.

§ 3 Ceny a platby

(1) Ceny sa vzťahujú na rozsah služieb a dodávok uvedených v potvrdení objednávky. Ďalšie alebo špeciálne služby sa účtujú samostatne. Ceny sú v EUR od výrobného skladu vrátane balenia, zákonnej dane z pridanej hodnoty, pri vývozných dodávkach colného poplatku a poplatkov a iných verejných poplatkov.

(2) Ak sú dohodnuté ceny založené na cenových zoznamoch predávajúceho a dodanie má nastať až viac ako štyri mesiace po uzavretí zmluvy, platia ceny zoznamov predávajúceho platné v čase dodania (s odpustením dohodnutej percentuálnej alebo pevnej zľavy).

(3) Sumy faktúr je potrebné zaplatiť do desiatich dní bez akéhokoľvek zľavov, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Dátumom platby je príjem u predajcu. Platba šekom je vylúčená, pokiaľ nie je osobitne dohodnutá. Špeciálne výroby vyžadujú platbu na účet A-Konto 60%, zvyšok do 10 dní od doručenia tovaru bez zľavy. Špeciálne položky a/alebo skladový tovar je potrebné zaplatiť do 10 dní hotovosťou. Ak objednávateľ nezaplatí včas, pripočítavajú sa odo dňa splatnosti odo dňa splatnosti úroky vo výške 9 % ročne; uplatnenie vyšších úrokov a ďalších škôd v prípade omeškania zostáva nedotknuté.

(3a) Pri nových zákazníkoch si predávajúci vyhradzuje právo dodávať len na dobierku alebo vopred.

(4) Odpocítanie protiúčtov zo strany objednávateľa alebo zadržanie platby z dôvodu takýchto nárokov je povolené len v prípade, že protiúčty nie sú sporné alebo právoplatne potvrdené.

(5) Predajca má právo vykonať alebo poskytnúť ešte nevykonané dodávky alebo služby len proti platbe vopred alebo poskytnutiu záruky, ak sa mu po uzavretí zmluvy dostanú dozvedieť okolnosti, ktoré by mohli výrazne znížiť kreditnú schopnosť objednávateľa a ktoré by mohli ohroziť zaplatenie otvorených pohľadávok predajcu objednávateľom z príslušného zmluvného vzťahu (vrátane iných jednotlivých objednávok, pre ktoré platí rovnaká rámec zmluvy).

§ 4 Dodanie, dodacia lehota a vrátenie

(1) Dodávky sa uskutočňujú z továrne.

(2) Termíny a lehoty dodania a služieb, ktoré predávajúci sľubuje, platia vždy len približne, pokiaľ nie je výslovne dohodnutý pevný termín alebo lehota. Ak neexistujú žiadne špeciálne okolnosti, lehota na dodanie sa považuje za primeranú v dĺžke 18 dní. Ak bola dohodnutá zásielka, lehoty na dodanie sa vzťahujú na čas odovzdania prepravcovi, prepravnej spoločnosti alebo inému tretiemu subjektu zodpovednému za prepravu.

(3) Predajca môže - bez toho, aby to ovplyvnilo jeho práva z omeškania objednávateľa - požadovať od objednávateľa predĺženie lehôt na dodanie a plnenie alebo posunutie termínov dodania a plnenia o dobu, počas ktorej objednávateľ nesplnil svoje zmluvné povinnosti voči predajcovi.

(4) Predajca nezodpovedá za nemožnosť dodania alebo oneskorenie dodania, pokiaľ sú tieto spôsobené vyššou mocou alebo inými udalosťami, ktoré neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (napríklad akékoľvek poruchy prevádzky, problémy s dodávkou materiálu alebo energie, oneskorenia v doprave, štrajky, oprávnené vylúčenia, nedostatok pracovnej sily, energie alebo surovín, problémy s získaním potrebných povolení od úradov, úradné opatrenia alebo neodôvodnené, nesprávne alebo nesprávne časové dodávky zo strany dodávateľov), ktoré predávajúci nemá na starosti. Ak takéto udalosti výrazne ztiažia alebo znemožnia predávajúcemu dodanie alebo plnenie a obmedzenie nie je len dočasného charakteru, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy. V prípade dočasných prekážok sa lehoty na dodanie alebo plnenie predĺžia alebo sa termíny dodania alebo plnenia posunú o dobu trvania prekážky plus primeranú náhradnú lehotu. Ak z dôvodu oneskorenia nie je odberateľovi možné prijať dodávku alebo plnenie, môže sa písomne a bezodkladne odstúpiť od zmluvy voči predávajúcemu.

(5) Predajca má právo na čiastočné dodanie len v prípade, ak

• čiastočné dodanie je použiteľné pre objednávateľa v rámci zmluvného určenia,

• dodanie zvyšnej objednanej tovary je zabezpečené a

• týmto nevzniká objednávateľovi významné dodatočné úsilie alebo náklady (okrem prípadu, ak sa predajca zaväzuje prevziať tieto náklady).

(6) Ak výrobca mešká s dodávkou alebo plnením alebo ak mu je dodávka alebo plnenie z akéhokoľvek dôvodu nemožné, zodpovednosť výrobcu za náhradu škody je obmedzená podľa § 8 týchto Všeobecných podmienok dodávky (nazývaných AGB).

(7) Pri individuálnom výrobe je povolené zvýšenie / zníženie dodávky o + / - 10%, pretože je nevyhnutné z technických dôvodov.

(8) Individuálne vyrobené tovary sú v zásade vylúčené z výmeny.

(9) Požadované vzorky sa účtujú za jednotkovú cenu plus náklady na prepravu.

(10) Pri dohodnutej vrátení alebo výmene skladového tovaru sa ako bežne v odvetví poskytuje dobropis vo výške hodnoty tovaru za odpočítaním manipulačných nákladov 25%. Poštovné sa nevracia. Nepriateľné zásielky sa zásadne neprijímajú. Upozorňujeme, že prípadné farby uvedené nami podľa Pantone slúžia len na orientáciu a odchýlky nie sú dôvodom na vrátenie tovaru.

(11) Pre prvý návrh (dizajny) našich článkov účtujeme paušálnu sumu medzi 50,- až 200,- € za dizajn, na základe vynaloženej práce. Za ďalšie zmeny na tomto návrhu účtujeme tiež podľa vynaloženej práce. Tieto náklady budú v prípade zadania objednávky čiastočne alebo úplne refundované.

(12) Náklady na tlačové vzorky sa uvádzajú v ponuke v závislosti od náročnosti a spôsobu výroby.

§ 5 Miesto plnenia, odosielanie, balenie, prechod rizika, prevzatie

(1) Miestom plnenia všetkých záväzkov z uzavretej zmluvy je D-35578 Wetzlar, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

(2) Spôsob prepravy a balenie podliehajú zákonnému uváženiu predávajúceho. Náklady na balenie nesie predávajúci, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Náklady na prepravu nesie objednávateľ.

(3) Nebezpečenstvo prechádza na objednávateľa najneskôr odovzdaním dodávky (pričom začiatok nakladacieho procesu je rozhodujúci) prepravcovi, dopravcovi alebo inému určenému tretiemu na vykonanie zásielky. Toto platí aj v prípade čiastočných dodávok alebo ak predávajúci prevzal ďalšie služby (napr. zasielanie). Ak sa odoslanie alebo odovzdanie oneskorí z dôvodu okolností, ktoré sú na strane objednávateľa, nebezpečenstvo prechádza na objednávateľa od dňa, keď je dodávka pripravená na odoslanie a predávajúci to oznámi objednávateľovi.

(4) Náklady na skladovanie po prechode nebezpečenstva nesie objednávateľ. Pri skladovaní predávajúcim predstavujú náklady na skladovanie 0,25% z fakturovanej sumy pre skladované dodávky za uplynulý týždeň. Vyhradzujú sa právo uplatniť a preukázať ďalšie alebo nižšie náklady na skladovanie.

(5) Zásielka je predávajúcim poistená len na výslovné želanie objednávateľa a na jeho náklady proti krádeži, poškodeniu, prepravným, požiarovým a vodným škodám alebo iným poistiteľným rizikám.

§ 6 Záruka, vady tovaru

(1) Záručná doba trvá jeden rok od dodania. Táto lehota sa nevzťahuje na nároky na náhradu škody zo strany objednávateľa v důledku porušenia života, tela alebo zdravia alebo z úmyselného alebo hrubej nedbanlivosti zo strany predávajúcleho alebo jeho zamestnancov, ktoré sa vždy riadia zákonmi o promlčacom lehote.

(2) Dodané predmety je potrebné okamžite po dodaní starostlivo skontrolovať objednávateľom alebo tretou stranou, ktorú určil. Skontrola a povinnosť námietky sa vzťahuje najmä na to, či dodaný tovar je identický s objednaným tovarom v obvyklých toleranciách týkajúcich sa druhu, kvality, rozmerov, presnosti, farby a množstva. Ak je to potrebné, je toto potrebné zabezpečiť pomocou vzorkovania.

(3) Dodané predmety sa považujú za schválené kupujúcim pokiaľ ide o zjavné chyby alebo iné chyby, ktoré by boli zjavné pri okamžitom a starostlivom preskúmaní, ak predávajúcemu neprišla písomná reklamácia do siedmich pracovných dní od dodania. Pokiaľ ide o iné chyby, dodané predmety sa považujú za schválené kupujúcim, ak reklamácia predávajúcemu neprišla do siedmich pracovných dní od okamihu, kedy sa chyba prejavila; ak bola chyba pre objednávateľa viditeľná pri bežnom používaní už v skoršom čase, je však tento skorší čas rozhodujúci pre začiatok lehoty na reklamáciu. Na požiadanie predávajúceho je reklamovaný dodaný predmet vrátený predávajúcemu bez nákladov na prepravu. V prípade oprávnenej reklamácie náklady na najlacnejšiu prepravu hradí predávajúci; toto neplatí, ak sa náklady zvyšujú preto, že sa dodaný predmet nachádza na inom mieste ako miesto určeného použitia.

(4) V prípade vadného tovaru je predávajúci povinný a oprávnený po svojom vlastnom uvážení najskôr vykonať opravu alebo náhradnú dodávku v primeranej lehote. Ak oprava alebo náhradná dodávka zlyhá, t.j. je nemožná, neúnosná, odmietnutá alebo neprimerane oneskorená, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy alebo primerane znížiť kúpnu cenu.

(5) Ak je vada spôsobená zavinutím predávajúceho, môže objednávateľ v určených podmienkach podľa § 8 požadovať náhradu škody.

(6) Záruka sa nevzťahuje, ak objednávateľ bez súhlasu predávajúclej osoby zmení dodávaný tovar alebo nechá zmeniť tretími osobami a tým sa oprava chýbaní stane nemožnou alebo nezvládnuteľnou. V každom prípade musí objednávateľ niesť dodatočné náklady na opravu chýbaní vzniknuté zmenou.

(7) V prípade jednotlivých dohôd s objednávateľom sa dodanie použitých predmetov uskutoĈňuje s vylúčením akejkoľko záruky za chyby na veci.

§ 7 Ochranné práva

(1) Pokiaľ zadávateľ stanoví požiadavky na použitie prvkov dizajnu podliehajúcich obchodným právam alebo autorským právam tretích strán (napr. logá), je sám zodpovedný za nároky tretích strán vyplývajúce z toho.

(2) Každá zmluvná strana bezodkladne písomne oznámi druhej zmluvnej strane, ak sú voči nej uplatnené nároky v súvislosti s porušením takýchto práv.

(3) Ak sa predajca na základe požiadaviek podľa odseku 1 dostane od tretích strán nárok na náhradu škody za porušenie priemyselných práv alebo autorských práv, objednávateľ je povinný ho oslobodiť od všetkých nákladov, ktoré sú potrebné na odvrátenie nárokov. Predajca môže požadovať primeranú zálohu od objednávateľa. Na výzvu predajcu je povinný pridať sa k súdnej sporu na strane predajcu a podporovať ho najlepšie ako vie.

(4) Predajca môže požadovať predloženie dokladov o oprávnení používať prvky dizajnu podľa odseku 1.

§ 8 Zodpovednosť za škodu zavinenej nedbanlivosťou

(1) Zodpovednosť predajcu za škodu zavinenej nedbanlivosťou, bez ohľadu na akýkoľvek právny základ, najmä z dôvodu nemožnosti, omeškania, vadného alebo nesprávneho dodania, porušenia zmluvy, porušenia povinností pri rokovaniach o zmluve a neoprávnenej činnosti je obmedzená v súlade s týmto § 8, pokiaľ ide o zodpovednosť za zavinenie.

(2) Predajca nezodpovedá v prípade jednoduchej nedbanlivosti svojich orgánov, zákonných zástupcov, zamestnancov alebo iných splnomocnencov, pokiaľ nejde o porušenie základných zmluvných povinností. Základné zmluvné povinnosti zahŕňajú povinnosť dodávať dodávaný tovar včas, jeho bezchybnosť a také vady, ktoré významne obmedzujú jeho použiteľnosť, ako aj poradenské, ochranné a starostlivé povinnosti, ktoré majú umožniť zákazníkovi správne používanie dodávaného tovaru alebo ochranu zdravia alebo života zamestnancov zákazníka alebo ochranu jeho majetku pred významnými škodami.

(3) Pokiaľ predajca zodpovedá za škodu podľa § 8 ods. 2, táto zodpovednosť sa obmedzuje na škody, ktoré predajca predpokladal ako možné následky porušenia zmluvy pri jej uzatvorení alebo ktoré by musel predvídať pri použití bežnej starostlivosti. Nepriame škody a následné škody, ktoré sú dôsledkom chýb predmetu dodávky, sú navyše náhradné len vtedy, ak sú takéto škody typické pre bežné použitie predmetu dodávky.

(4) V prípade zodpovednosti za jednoduchú nedbanlivosť je náhradná povinnosť predajcu za škodu na veciach a z toho vyplývajúce ďalšie majetkové škody obmedzená na sumu 25 % objednávkovej hodnoty. Toto obmedzenie zodpovednosti neplatí, ak objednávateľ pri zadávaní objednávky a včas pred začatím výroby uvádza vyššiu hodnotu možných majetkových škôd.

(5) Vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú v rovnakej miere aj na orgány, zákonných zástupcov, zamestnancov a iných splnomocnencov predávajúceho.

(6) Pokiaľ predajca poskytuje technické informácie alebo poradenstvo a tieto informácie alebo poradenstvo nie sú súčasťou jeho zmluvne dohodnutej povinnosti, poskytuje ich bezplatne a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť.

(7) Obmedzenia ustanovené v § 8 sa nevzťahujú na zodpovednosť predávajúceho a jeho zákonných zástupcov, zamestnancov alebo iných splnomocnencov za úmyselné a hrubé nedbanlivé konanie, za záručné vlastnosti, za porušenie života, tela alebo zdravia alebo podľa zákona o zodpovednosti za výrobky.

§ 9 Vlastnícke právo

(1) Dodaný tovar zostáva vlastníctvom predajcu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, ale objednávateľ má právo na predaj v rámci svojho podnikania.

(2) Každé zastavenie alebo záložné právo na tovar v prospech tretích strán je vylúčené bez súhlasu predávajúceho pred prevodom vlastníctva. Záloha tovaru tretími stranami musí byť okamžite oznámená.

§ 10 Záverečné ustanovenia

(1) Ak je objednávateľ obchodník, právnická osoba verejného práva alebo verejnoprávny špeciálny fond alebo ak nemá v Spolkovej republike Nemecko všeobecné súdne miesto, súdne miesto pre všetky prípadné spory vyplývajúce z obchodného vzťahu medzi predajcom a objednávateľom podľa výberu predajcu D-35578 Wetzlar alebo sídlo objednávateľa. V týchto prípadoch je však D-35578 Wetzlar výhradným súdny miestom pre žaloby proti predajcovi. Táto dohoda neovplyvňuje záväzné právne predpisy o výhradných súdnych miestach.

(2) Vzťahy medzi predajcom a objednávateľom podliehajú výhradne právu Spolkovej republiky Nemecko. Dohovor Organizácie Spojených národov o zmluvách medzinárodnej kúpy tovaru z 11. apríla 1980 (CISG) sa nevzťahuje.

(3) Ak v zmluve alebo týchto Všeobecných dodacích podmienok (ďalej len AGB) existujú medzery v právnych predpisoch, na vyplnenie týchto medzier sa považujú za dohodnuté právne účinné ustanovenia, ktoré by zmluvné strany dohodli na základe hospodárskych cieľov zmluvy a účelu týchto Všeobecných dodacích podmienok, ak by poznali medzeru v právnych predpisoch.

Poznámky:

Objednávateľ berie na vedomie, že predajca ukladá údaje z pracovného vzťahu podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov na účely spracovania údajov a vyhradzuje si právo tieto údaje poskytnúť tretím stranám (napr. poisťovne), ak je to potrebné na splnenie zmluvy.

Objednávateľ, ktorý uvádza textilné výrobky na trh v Európskej únii, je zákonne povinný trvalo, ľahko čitateľne, viditeľne a prístupne označiť ich podľa zákonných predpisov, najmä s predpísanými označeniami v nemeckom jazyku.