Allmänna villkor för Tie Solution GmbH

Försäljnings- och leveransvillkor för Tie Solution GmbH Stand Mars 2023

§ 1 Tillämpning

(1) Alla leveranser, tjänster och erbjudanden från Tie Solution GmbH (nedan kallad 'säljaren') sker uteslutande enligt dessa Allmänna Leveransvillkor (AGB). Dessa är en del av alla avtal som säljaren ingår med sina kontraktsparter (nedan kallade 'beställaren') om de leveranser eller tjänster som erbjuds av säljaren. De gäller även för alla framtida leveranser, tjänster eller erbjudanden till beställaren, även om de inte särskilt avtalas igen.

(2) Affärsvillkor från uppdragsgivaren eller tredje part tillämpas inte, även om säljaren inte särskilt motsätter sig deras giltighet i det enskilda fallet. Även om säljaren hänvisar till en skrivelse som innehåller affärsvillkor från uppdragsgivaren eller en tredje part eller hänvisar till sådana, innebär detta inte samtycke till tillämpning av dessa affärsvillkor.

§ 2 Erbjudande och avtalsslut

(1) Alla säljarens erbjudanden är icke-bindande och fria, om de inte uttryckligen är markerade som bindande eller innehåller en viss acceptfrist. Säljaren kan acceptera beställningar inom 2 veckor efter att de har mottagits från beställaren.

(2) Endast den skriftliga köpeavtalet, inklusive dessa allmänna leveransvillkor, är avgörande för rättsförhållandena mellan säljaren och beställaren. Avtalet återger alla överenskommelser mellan parterna fullständigt. Muntliga utfästelser från säljaren före ingåendet av detta avtal är inte juridiskt bindande och muntliga överenskommelser mellan parterna ersätts av det skriftliga avtalet, om det inte uttryckligen framgår av dem att de fortfarande är bindande.

(3) För att ändringar och tillägg till de ingångna avtalen, inklusive dessa allmänna leveransvillkor, ska vara giltiga krävs skriftlig form. Med undantag för verkställande direktörer eller prokurister är inte säljarens anställda behöriga att träffa muntliga överenskommelser som avviker från detta. För att uppfylla skriftlighetskravet räcker det med telekommunikativ överföring, särskilt via fax eller e-post, förutsatt att en kopia av den underskrivna förklaringen överförs.

(4) Säljarens uppgifter om föremålet för leverans eller prestation (t.ex. vikter, mått, användbarhetsvärden, belastbarhet, toleranser och tekniska data) samt våra framställningar av samma (t.ex. ritningar och bilder) är endast ungefärliga, om inte användbarheten för det avtalade ändamålet kräver exakt överensstämmelse. De utgör inte garanterade egenskaper utan beskrivningar eller kännetecken för leveransen eller prestationen. Handelsmässiga Avvikelser und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) Säljaren förbehåller sig äganderätten eller upphovsrätten till alla offerter och kostnadsförslag som lämnats av honom samt ritningar, bilder, beräkningar, prospekt, kataloger, modeller och andra dokument och hjälpmedel som ställts till förfogande för beställaren. Beställaren får inte göra dessa föremål tillgängliga för tredje part, vare sig som sådana eller innehållsmässigt, utan uttryckligt medgivande från säljaren, använda eller reproducera dem själv eller genom tredje part. På säljarens begäran ska dessa föremål återlämnas i sin helhet till säljaren och eventuella kopior förstöras om de inte längre behövs i den ordinarie affärsverksamheten eller om förhandlingar inte leder till avtal. Undantaget är elektronisk lagring av tillgängliga data för vanlig dataskydd.

§ 3 Priser och betalning

(1) Priserna gäller för omfattningen av prestation och leverans som anges i orderbekräftelsen. Ytterligare eller särskilda prestationer debiteras separat. Priserna avser EURO från leveranslager plus förpackning, lagstadgad moms, tull vid exportleveranser samt avgifter och andra offentliga avgifter.

(2) Om överenskomna priser baseras på säljarens listpriser och leveransen ska ske mer än fyra månader efter avtalets ingående, gäller säljarens aktuella listpriser vid leveranstidpunkten (med avdrag för en överenskommen procentuell eller fast rabatt).

(3) Fakturabelopp ska betalas inom tio dagar utan avdrag, om inte annat skriftligen avtalats. Avgörande för betalningsdatumet är mottagandet hos säljaren. Betalning med check är inte tillåten om det inte särskilt avtalats i enskilda fall. Särskilda specialbeställningar kräver en förskottsbetalning på 60%, resten inom 10 dagar efter mottagandet av varan utan kontantavdrag. Särskilda artiklar och/eller lagervaror ska betalas inom 10 dagar netto kontant. Om beställaren inte betalar vid förfallodagen, ska de utestående beloppen räntebeläggas med 9 % per år från förfallodagen; rätten att kräva högre ränta och ytterligare skador vid försening förblir orörd.

(3a) Vid nya kunder förbehåller sig säljaren rätten att leverera mot postförskott eller förskottsbetalning tills fungerande affärsrelationer har fastställts.

(4) Motfordringar från beställaren eller innehållande av betalningar på grund av sådana anspråk är endast tillåtna i den utsträckning som motfordringarna är oomtvistade eller rättsligt fastställda.

(5) Säljaren har rätt att endast utföra eller tillhandahålla återstående leveranser eller tjänster mot förskottsbetalning eller säkerhetsinsättning om omständigheter blir kända för honom efter avtalets ingående som väsentligt minskar kreditvärdigheten hos beställaren och genom vilka betalningen av säljarens öppna fordringar från beställaren i det aktuella kontraktsförhållandet (inklusive från andra enskilda beställningar för vilka samma ramavtal gäller) hotas.

§ 4 Leverans, leveranstid och retur

(1) Leveranser sker från fabrik.

(2) Tidsfrister och datum för leveranser och prestationer som utlovas av säljaren gäller alltid endast ungefärligt, om inte en fast frist eller ett fast datum uttryckligen har utlovats eller avtalats. Om inga särskilda omständigheter föreligger anses en efterfrist på 18 dagar vara lämplig. Om leverans har avtalats gäller leveransfrister och leveransdatum vid tidpunkten för överlämnande till speditionsföretaget, fraktbäraren eller annan tredje part som ansvarar för transporten.

(3) Säljaren kan - utan att påverka sina rättigheter på grund av beställarens försening - begära att beställaren förlänger leverans- och prestationstider eller skjuter upp leverans- och prestationstider med den tid då beställaren inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter gentemot säljaren.

(4) Säljaren ansvarar inte för omöjlighet att leverera eller för leveransförseningar i den mån dessa orsakas av force majeure eller andra händelser som inte var förutsägbara vid tidpunkten för avtalets ingående (t.ex. driftstörningar av alla slag, svårigheter med material- eller energiförsörjning, transportförseningar, strejker, lagliga lockouter, brist på arbetskraft, energi eller råvaror, svårigheter med att erhålla nödvändiga myndighetstillstånd, myndighetsåtgärder eller utebliven, felaktig eller försenad leverans från leverantörer) och som säljaren inte kan ansvara för. Om sådana händelser väsentligt försvårar eller omöjliggör säljarens leverans eller prestation och hindret inte bara är tillfälligt, har säljaren rätt att häva avtalet. Vid tillfälliga hinder förlängs leverans- eller prestationsfristerna eller flyttas leverans- eller prestationsdatumet fram med den tid som hindret varar plus en rimlig anpassningsperiod. Om köparen på grund av förseningen inte kan godta leveransen eller prestationen kan han/hon häva avtalet genom omedelbart skriftligt meddelande till säljaren.

(5) Säljaren har endast rätt till delleveranser om

• delleveransen kan användas av beställaren inom ramen för det avtalade ändamålet,

• leveransen av resterande beställda varor är säkerställd och

• beställaren inte drabbas av betydande extraarbete eller extra kostnader (om inte säljaren går med på att ta på sig dessa kostnader).

(6) Om säljaren är försenad med en leverans eller prestation eller om en leverans eller prestation av någon anledning är omöjlig för säljaren, är säljarens ansvar för skadestånd begränsat enligt § 8 i dessa Allmänna Leveransvillkor (AGB kallade).

(7) Vid individuell tillverkning är en mer- / minderleverans på + / - 10% tillåten, eftersom det är oundvikligt av tekniska skäl.

(8) Individuellt tillverkade varor kan inte bytas ut.

(9) Begärda prover debiteras till enskilt pris plus fraktkostnader.

(10) Vid överenskommen retur eller byte av lagervara görs en kreditnota på varuvärdet minus 25% hanteringskostnader, enligt branschstandard. Fraktkostnader krediteras inte. Obetalda paketleveranser accepteras inte. Observera att eventuella färgvärden som anges av oss enbart är till vägledning och avvikelser utgör inte skäl för retur av varan.

(11) För den första utkastet (designerna) av våra artiklar tar vi ut en fast avgift mellan 50,- och max 200,- € per design, baserat på den arbetsinsats som krävs. För ytterligare ändringar av detta utkast tar vi också ut en avgift baserat på arbetsinsatsen. Dessa kostnader återbetalas delvis eller helt vid beställning.

(12) Kostnaderna för provtryckning specificeras i offerten beroende på arbetsinsats och produktionsmetod.

§ 5 Plats för fullgörande, frakt, förpackning, övergång av risk, godkännande

(1) Platsen för fullgörande av alla skyldigheter enligt avtalsförhållandet är D-35578 Wetzlar, om inget annat är bestämt.

(2) Fraktmetoden och förpackningen är föremål för säljarens skäliga bedömning. Kostnaderna för förpackningen bärs av säljaren om inget annat har avtalats. Fraktkostnaderna betalas av beställaren.

(3) Risken övergår senast vid överlämnandet av leveransobjektet (där början av lastningsprocessen är avgörande) till speditionsföretaget, fraktbäraren eller annan tredje part som är avsedd att utföra transporten till uppdragsgivaren. Detta gäller även om delleveranser sker eller om säljaren har åtagit sig andra tjänster (t.ex. frakt). Om transporten eller överlämnandet försenas på grund av en omständighet som beror på uppdragsgivaren, övergår risken från den dag då leveransobjektet är redo för transport och säljaren har meddelat detta till uppdragsgivaren.

(4) Kostnader för lagring efter övergång av risk bärs av beställaren. Vid lagring av säljaren uppgår lagringskostnaderna till 0,25% av fakturabeloppet för de lagrade leveransobjekten per förlupen vecka. Görande av anspråk och bevis för ytterligare eller lägre lagringskostnader förbehålls.

(5) Försändelsen försäkras av säljaren endast på beställarens uttryckliga begäran och på dennes bekostnad mot stöld, brott, transport-, brand- och vattenskador eller andra försäkringsbara risker.

§ 6 Garanti, sakfel

(1) Garantitiden är ett år från leverans. Denna tidsfrist gäller inte för skadeståndsanspråk från uppdragsgivaren på grund av kränkning av liv, kropp eller hälsa eller på grund av uppsåtliga eller grovt vårdslösa försummelser från säljaren eller dess medhjälpare, vilka preskriberas enligt lag.

(2) De levererade föremålen ska omedelbart efter leverans undersökas noggrant av beställaren eller den av denne utsedda tredje parten. Undersöknings- och reklamationsplikten omfattar särskilt att den levererade varan är identisk med den beställda varan inom handelsmässiga toleranser avseende art, beskaffenhet, mått, passform, färg och antal. Detta ska vid behov säkerställas genom stickprov.

(3) Levererade föremål anses vara godkända av köparen beträffande uppenbara brister eller andra brister som skulle ha varit uppenbara vid omedelbar och noggrann undersökning, om inte säljaren inom sju arbetsdagar efter leverans mottar en skriftlig reklamation av brist. Beträffande andra brister anses leveransföremålen vara godkända av köparen om inte reklamation av brist inkommer till säljaren inom sju arbetsdagar efter det att bristen upptäcktes; om bristen var uppenbar för beställaren vid normal användning redan vid en tidigare tidpunkt, är dock denna tidigare tidpunkt avgörande för början av reklamationsfristen. På säljarens begäran ska en reklamerad leveransföremål returneras fraktfritt till säljaren. Vid berättigad reklamation av brist ersätter säljaren kostnaderna för den billigaste fraktvägen; detta gäller inte om kostnaderna ökar eftersom leveransföremålet befinner sig på en annan plats än den avsedda användningsplatsen.

(4) Vid fel på levererade föremål är säljaren först skyldig och berättigad att inom en rimlig tidsram välja mellan att åtgärda felet eller leverera en ersättning. Om åtgärden misslyckas, dvs. om det är omöjligt, orimligt, vägrat eller oskäligt försenat att åtgärda felet eller leverera en ersättning, kan beställaren häva avtalet eller minska köpeskillingen på ett lämpligt sätt.

(5) Om en brist beror på säljarens vållande kan beställaren kräva skadestånd under de förutsättningar som anges i § 8.

(6) Garantin upphör att gälla om beställaren ändrar leveransobjektet utan säljarens godkännande eller låter tredje part ändra det och därigenom gör det omöjligt eller orimligt att åtgärda bristerna. I varje fall måste beställaren bära de extra kostnaderna för att åtgärda bristerna som uppstår genom ändringen.

(7) Leverans av begagnade föremål som har avtalats med beställaren i enskilda fall sker med uteslutning av alla garantier för sakfel.

§ 7 Skydd av rättigheter

(1) I den utsträckning uppdragsgivaren ger anvisningar för användning av designelement som omfattas av tredje parts kommersiella rättigheter eller upphovsrätt (t.ex. logotyper), är han ensam ansvarig för anspråk som härrör från detta.

(2) Varje avtalspart ska omedelbart skriftligen meddela den andra avtalsparten om anspråk som riktas mot honom för överträdelse av sådana rättigheter.

(3) Om säljaren åberopas av tredje part på grund av krav enligt stycke 1 på grund av kränkning av industriella rättigheter eller upphovsrätt, är uppdragsgivaren skyldig att befria honom från alla kostnader som krävs för att försvara kraven. Säljaren kan begära en lämplig förskottsbetalning från uppdragsgivaren för detta ändamål. På begäran av säljaren är han skyldig att delta i en rättegång på säljarens sida och stödja honom så mycket som möjligt.

(4) Säljaren kan begära att bevis för rätten att använda designelement enligt stycke 1 presenteras.

§ 8 Skadeståndsansvar på grund av försummelse

(1) Säljarens skadeståndsansvar, oavsett rättslig grund, särskilt på grund av omöjlighet, försening, bristfällig eller felaktig leverans, kontraktsbrott, brott mot skyldigheter vid kontraktsförhandlingar och olaglig handling, är begränsat enligt § 8 om det beror på försummelse.

(2) Säljaren ansvarar inte för enkel vårdslöshet från sina organ, lagliga företrädare, anställda eller andra utförare, om det inte gäller en överträdelse av väsentliga kontraktsförpliktelser. Väsentliga förpliktelser är skyldigheten att leverera leveransobjektet i rätt tid, dess frihet från rättsliga brister samt sådana sakfel som väsentligt påverkar dess användbarhet, samt rådgivnings-, skydds- och vårdplikter som ska möjliggöra den kontraktsenliga användningen av leveransobjektet för uppdragsgivaren eller skyddet av liv eller hälsa för uppdragsgivarens personal eller skydd av dennes egendom mot betydande skador.

(3) Så långt säljaren enligt § 8 (2) i princip är ansvarig för skadestånd, är detta ansvar begränsat till skador som säljaren vid avtalets ingående har förutsett som en möjlig följd av ett avtalsbrott eller som han borde ha förutsett vid tillämpning av normal omsorg. Indirekta skador och följdschador som är följden av fel på leveransobjektet är också endast ersättningsbara i den utsträckning sådana skador är typiska vid avsedd användning av leveransobjektet.

(4) Vid ansvar för enkel vårdslöshet är säljarens ersättningsansvar för sakskador och därav följande förmögenhetsskador begränsat till en summa av 25 % av ordervärdet. Denna ansvarsbegränsning gäller inte om beställaren vid beställningstillfället och i god tid före produktionens början anger ett högre värde av möjliga förmögenhetsskador.

(5) De ovanstående ansvarsfriskrivningar och begränsningar gäller i samma utsträckning till förmån för säljarens organ, lagliga företrädare, anställda och övriga medhjälpare.

(6) I den utsträckning säljaren ger teknisk information eller rådgivning och denna information eller rådgivning inte ingår i den avtalade prestationen som säljaren är skyldig att utföra, sker detta utan kostnad och med uteslutning av allt ansvar.

(7) Begränsningarna i denna § 8 gäller inte för säljarens ansvar och dess lagliga företrädare, anställda eller övriga medhjälpare för uppsåtligt och grovt vårdslöst beteende, för garanterade egenskaper, för skada på liv, kropp eller hälsa eller enligt produktansvarslagen.

§ 9 Äganderättsförbehåll

(1) Levererad vara förblir säljarens egendom tills full betalning av köpeskillingen har skett, men beställaren har rätt att sälja vidare inom ramen för sin affärsverksamhet.

(2) Varje pantsättning eller överlåtelse av säkerhet för varan till förmån för tredje part är utesluten utan säljarens samtycke före ägarövergång. Tredje parts beslagtagning av varan ska omedelbart anmälas.

§ 10 Slutbestämmelser

(1) Om beställaren är en näringsidkare, en juridisk person inom den offentliga sektorn eller en offentlig rättssubjekt eller om denne inte har någon allmän domstol i Förbundsrepubliken Tyskland, är domstol för alla tvister som uppstår i affärsförhållandet mellan säljaren och beställaren enligt säljarens val D-35578 Wetzlar eller beställarens säte. För stämningar mot säljaren är dock D-35578 Wetzlar exklusiv domstol i dessa fall. Obligatoriska lagbestämmelser om exklusiva domstolar påverkas inte av denna bestämmelse.

(2) Relationerna mellan säljaren och beställaren omfattas uteslutande av lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland. Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor från den 11 april 1980 (CISG) gäller inte.

(3) I den mån avtalet eller dessa Allmänna Leveransvillkor (AGB kallade) innehåller regelluckor, ska de rättsligt bindande bestämmelserna som parterna skulle ha kommit överens om enligt avtalets ekonomiska mål och syftet med dessa Allmänna Leveransvillkor gälla för att fylla dessa luckor, om de hade känt till regelluckan.

Anmärkningar:

Beställaren är medveten om att säljaren lagrar data från avtalsförhållandet enligt § 28 i den tyska dataskyddslagen för ändamålet med databehandling och förbehåller sig rätten att vidarebefordra data till tredje parter (t.ex. försäkringsbolag) i den utsträckning som krävs för att fullgöra avtalet.

Beställare som tillhandahåller textilprodukter på marknaden inom Europeiska unionen är lagligt skyldiga att märka produkterna permanent, lättläst, synligt och tillgängligt enligt lagstadgade krav, särskilt med de angivna beteckningarna på tyska.