Tie Solution GmbH:n käyttöehdot

Tie Solution GmbH:n myynti- ja toimitusehdot, tilanne maaliskuu 2023

§ 1 Soveltamisala

(1) Kaikki Tie Solution GmbH:n (jäljempänä 'myyjä') toimitukset, palvelut ja tarjoukset tehdään yksinomaan näiden yleisten toimitusehtojen (jäljempänä 'toimitusehdot') perusteella. Ne ovat osa kaikkia sopimuksia, jotka myyjä tekee sopimuskumppaneidensa (jäljempänä myös 'tilaaja') kanssa hänen tarjoamistaan toimituksista tai palveluista. Ne koskevat myös kaikkia tulevia toimituksia, palveluja tai tarjouksia tilaajalle, vaikka niitä ei erikseen sovittaisikaan uudelleen.

(2) Tilaajan tai kolmannen osapuolen ehdot eivät ole sovellettavissa, vaikka myyjä ei erikseen vastusta niiden voimassaoloa yksittäistapauksessa. Vaikka myyjä viittaa kirjeeseen, joka sisältää tilaajan tai kolmannen osapuolen ehdot tai viittaa niihin, se ei merkitse suostumusta kyseisten ehtojen voimassaoloon.

§ 2 Tarjous ja sopimuksen tekeminen

(1) Myyjän kaikki tarjoukset ovat sitoumuksettomia, elleivät ne ole nimenomaisesti merkitty sitoviksi tai sisällä tiettyä hyväksymisaikaa. Myyjä voi hyväksyä tilaukset kahden viikon kuluessa tilauksen tekemisestä tilaajan toimesta.

(2) Myyjän ja tilaajan välisiä oikeussuhteita säätelee kirjallinen kauppasopimus, mukaan lukien nämä yleiset toimitusehdot. Sopimus sisältää kaikki osapuolten väliset sopimukset koskien kauppakohdetta. Myyjän suulliset lupaukset ennen sopimuksen solmimista eivät ole sitovia ja osapuolten suulliset sopimukset korvataan kirjallisella sopimuksella, ellei niistä nimenomaisesti ilmene, että ne ovat edelleen sitovia.

(3) Sovellusten ja muutosten tekeminen tehtyihin sopimuksiin, mukaan lukien nämä yleiset toimitusehdot, edellyttää kirjallista muotoa ollakseen tehokkaita. Lukuun ottamatta toimitusjohtajia tai prokuristeja, myyjän työntekijöillä ei ole oikeutta tehdä suullisia sopimuksia tästä poiketen. Kirjallisen muodon säilyttämiseksi riittää telekommunikaatio, erityisesti faksilla tai sähköpostilla, jos allekirjoitetun ilmoituksen kopio lähetetään.

(4) Myyjän tiedot toimituksen tai palvelun kohteesta (esim. painot, mitat, käyttöarvot, kantavuus, toleranssit ja tekniset tiedot) sekä meidän esityksemme samasta (esim. piirustukset ja kuvat) ovat vain suuntaa-antavia, ellei sopimuksessa tarkoitettuun tarkoitukseen soveltuvuus edellytä tarkkaa vastaavuutta. Ne eivät ole takuulla varustettuja ominaisuuksia, vaan toimituksen tai palvelun kuvauksia tai merkintöjä. Kaupalliset Poikkeamat und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) Myyjä pidättää oikeuden omistukseen tai tekijänoikeuteen kaikissa tarjouksissaan ja kustannusarvioissaan sekä piirustuksissa, kuvissa, laskelmissa, esitteissä, katalogeissa, malleissa ja muissa asiakirjoissa ja apuvälineissä, jotka hän on toimittanut tilaajalle. Tilaaja ei saa tehdä näitä esineitä saataville kolmansille osapuolille ilman myyjän nimenomaista suostumusta, paljastaa niitä, käyttää niitä itse tai kolmannen osapuolen kautta tai monistaa niitä. Myyjän pyynnöstä tilaajan on palautettava nämä esineet kokonaisuudessaan ja tuhottava mahdolliset kopiot, jos niitä ei enää tarvita asianmukaisessa liiketoiminnassa tai jos neuvottelut eivät johda sopimuksen tekemiseen. Tämä ei koske sähköisesti saatavilla olevien tietojen tallentamista tavanomaisen tietoturvan tarkoituksessa.

§ 3 Hinnat ja maksut

(1) Hinnat koskevat tilausvahvistuksessa mainittua suoritus- ja toimituslaajuutta. Lisä- tai erityispalvelut laskutetaan erikseen. Hinnat ovat euroina toimitusvarastosta lisättynä pakkauskuluihin, lakisääteiseen arvonlisäveroon, vientitoimituksissa tulleihin sekä maksuihin ja muihin julkisiin maksuihin.

(2) Mikäli sovittuihin hintoihin perustuvat myyjän hinnastot ja toimitus tapahtuu vasta yli neljä kuukautta sopimuksen tekemisen jälkeen, myyjän voimassa olevat hinnastot ovat voimassa toimitushetkellä (jokaisesta sovitusta prosentuaalisesta tai kiinteästä alennuksesta vähennettynä).

(3) Laskutusmäärät on maksettava ilman vähennyksiä kymmenen päivän kuluessa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Maksupäivänä pidetään myyjän vastaanottopäivää. Maksu shekillä on suljettu pois, ellei sitä ole erikseen sovittu tapauskohtaisesti. Erityistilaukset edellyttävät 60%:n ennakkomaksua, loppuosa on maksettava 10 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta ilman käteisalennusta. Erikoistarjoukset ja/tai varastotavara on maksettava 10 päivän kuluessa nettona käteisellä. Jos tilaaja ei suorita maksua eräpäivänä, erääntyneet määrät korkoineen 9 % p.a. alkaen eräpäivästä; korkeampien korkojen ja muiden vahinkojen vaatiminen viivästyksen tapauksessa ei vaikuta tähän.

(3a) Uusille asiakkaille myyjä pidättää oikeuden toimittaa postiennakolla tai ennakkomaksulla, kunnes toimivat liikesuhteet on todettu.

(4) Vastaavaa vaatimusta tai maksun pidättämistä vastaanottajan vastavaatimusten vuoksi voidaan hyväksyä vain, jos vastavaatimukset eivät ole kiistattomia tai oikeudellisesti vahvistettuja.

(5) Myyjällä on oikeus suorittaa tai toimittaa vielä avoinna olevat toimitukset tai suoritukset vain ennakkomaksun tai vakuuden perusteella, jos hänelle tulee sopimuksen tekemisen jälkeen tietoon seikkoja, jotka merkittävästi heikentävät tilaajan luottokelpoisuutta ja joilla tilaajan maksukyky myyjän avoimia saatavia kohtaan kyseisestä sopimussuhteesta (mukaan lukien muista yksittäisistä tilauksista, joille sama puitesopimus koskee) vaarantuu.

§ 4 Toimitus, toimitusaika ja palautus

(1) Toimitukset tapahtuvat tehtaalta.

(2) Myyjän ilmoittamat toimitusaikataulut ja -ajat ovat aina vain suuntaa-antavia, ellei nimenomaisesti ole sovittu kiinteästä aikataulusta tai määräpäivästä. Ellei erityisiä olosuhteita ole, 18 päivän lisäaika katsotaan kohtuulliseksi. Jos lähetys on sovittu, toimitusaikataulut ja -ajat koskevat kuljetuksen luovutushetkeä kuljettajalle, rahtikuljettajalle tai muulle kuljetuksesta vastaavalle kolmannelle osapuolelle.

(3) Myyjä voi vaatia tilaajalta toimitus- ja suoritusajan pidennystä tai toimitus- ja suorituspäivämäärien siirtoa vastaavan ajanjakson ajan, jos tilaaja ei täytä sopimusvelvoitteitaan myyjää kohtaan, huolimatta myöhästymisestä johtuvista oikeuksistaan.

(4) Myyjä ei vastaa toimituksen mahdottomuudesta tai toimituksen viivästymisestä, mikäli ne johtuvat ylivoimaisesta esteestä tai muista ennakoimattomista tapahtumista, jotka eivät olleet ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä (esim. kaikenlaiset tuotantohäiriöt, vaikeudet materiaalin tai energian hankinnassa, kuljetusviivästykset, lakot, lailliset työsulut, työvoiman, energian tai raaka-aineiden puute, vaikeudet tarvittavien viranomaishyväksyntöjen hankinnassa, viranomaistoimet tai toimittajien toimittamatta jättäminen, virheellinen tai myöhäinen toimitus), joista myyjä ei vastaa. Mikäli tällaiset tapahtumat vaikeuttavat tai tekevät toimituksen tai suorituksen olennaisesti mahdottomaksi eikä este ole vain tilapäinen, myyjällä on oikeus peruuttaa sopimus. Tilapäisten esteiden tapauksessa toimitus- tai suoritusajat pitenevät tai siirtyvät esteen keston ajaksi lisättynä kohtuullisella käynnistysajalla. Mikäli viivästyksen vuoksi tilaajalle ei ole kohtuullista hyväksyä toimitusta tai suoritusta, hän voi peruuttaa sopimuksen välittömällä kirjallisella ilmoituksella myyjälle.

(5) Myyjä on oikeutettu vain osatoimituksiin, jos

• osatoimitus on käyttökelpoinen tilaajan sopimuksellisen tarkoituksen mukaisesti,

• muun tilatun tavaran toimitus on varmistettu ja

• Tämä ei aiheuta tilaajalle merkittäviä lisäkustannuksia tai lisävaivaa (ellei myyjä suostu kantamaan näitä kustannuksia).

(6) Jos myyjä viivästyy toimituksessa tai suorituksessa tai jos toimitus tai suoritus on jostain syystä mahdotonta, myyjän vastuu vahingonkorvauksista rajoittuu näiden yleisten toimitusehtojen (jäljempänä AGB) § 8 mukaisesti.

(7) Yksilöllisessä valmistuksessa on teknisistä syistä sallittu +/- 10%:n yli-/alitoimitus.

(8) Yksilöllisesti valmistettu tuote on vaihto-oikeuden perusteella poissuljettu.

(9) Tilatut näytteet laskutetaan yksikköhinnan lisäksi toimituskuluilla.

(10) Sovitun varastotuotteen palautuksen tai vaihdon yhteydessä hyvitetään tavanomaisesti tuotteen arvo vähennettynä 25%-käsittelykuluilla. Toimituskuluja ei hyvitetä. Postiennakolla lähetettyjä paketteja ei yleensä vastaanoteta. Huomaa, että mahdolliset Pantone-väriarvot, jotka olemme ilmoittaneet, ovat vain suuntaa antavia, eivätkä poikkeamat ole peruste palauttaa tuotetta.

(11) Ensimmäisen luonnoksen (suunnittelujen) osalta laskutamme kiinteän maksun välillä 50,- ja enintään 200,- euroa suunnittelua kohden, perustuen työn vaatimaan työmäärään. Lisämuutoksista tähän luonnokseen laskutamme myös työmäärän mukaan. Nämä kustannukset hyvitetään osittain tai kokonaan tilauksen tekemisen yhteydessä.

(12) Painokokeiden kustannukset ilmoitetaan tarjouksessa työmäärän ja tuotantotavan mukaan.

§ 5 Täyttämispaikka, lähetys, pakkaus, vaaran siirtyminen, hyväksyminen.

(1) Toteutuspaikka kaikille sopimuksen velvoitteille on D-35578 Wetzlar, ellei toisin määrätä.

(2) Toimitustapa ja pakkaus ovat myyjän harkinnan alaisia. Pakkauskustannukset maksaa myyjä, ellei toisin sovita. Rahtikustannukset ovat tilaajan vastuulla.

(3) Vaara siirtyy viimeistään silloin, kun toimitettava tavara luovutetaan kuljetusyritykselle, rahtikuljettajalle tai muulle lähetyksen suorittamiseen määrätylle kolmannelle osapuolelle, ja tämä tapahtuu lastauksen aloittamisen yhteydessä. Tämä koskee myös osatoimituksia tai tilanteita, joissa myyjä on ottanut vastuulleen muita palveluita (esim. kuljetus). Jos toimitus tai luovutus viivästyy asiakkaan syystä johtuvan seikan vuoksi, vaara siirtyy asiakkaalle siitä päivästä alkaen, jona toimitettava tavara on valmis lähetettäväksi ja myyjä on ilmoittanut tästä asiakkaalle.

(4) Varastokustannukset vaaran siirtymisen jälkeen kantaa tilaaja. Myyjän varastoinnista aiheutuvat kustannukset ovat 0,25% toimitettavien tuotteiden laskutusarvosta jokaiselta kuluneelta viikolta. Muiden tai pienempien varastokustannusten vaatiminen ja todistaminen pidätetään.

(5) Lähetys vakuutetaan myyjän toimesta vain tilaajan nimenomaisesta pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan varkauden, rikkoutumisen, kuljetuksen, tulipalon ja vesivahinkojen tai muiden vakuutettavien riskien varalta.

§ 6 Takuu, materiaalivirheet

(1) Takuuaika on yksi vuosi toimituksesta. Tätä aikarajaa ei sovelleta tilaajan vaatimuksiin korvauksista, jotka johtuvat myyjän tai hänen apulaisensa tahallisesta tai törkeän huolimattomasta velvollisuuden rikkomisesta tai vahingoittumisesta elämälle, keholle tai terveydelle, jotka vanhenevat kunkin lain mukaisesti.

(2) Toimitetut tavarat on välittömästi toimituksen jälkeen huolellisesti tarkastettava tilaajalla tai hänen määrittelemällään kolmannella osapuolella. Tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuus koskee erityisesti sitä, että toimitettu tuote vastaa tilattua tuotetta kaupallisesti hyväksyttävissä toleransseissa laadun, ominaisuuksien, mittojen, istuvuuden, värin ja määrän suhteen. Tämä on tarvittaessa varmistettava otantamenetelmällä.

(3) Toimitetut tavarat katsotaan ostajan hyväksymiksi, mitä ilmeisiin virheisiin tai muihin virheisiin tulee, jotka olisivat olleet havaittavissa välittömän ja huolellisen tarkastuksen yhteydessä, ellei myyjälle ole toimitettu kirjallista virheilmoitusta seitsemän työpäivän kuluessa toimituksesta. Muiden virheiden osalta toimitetut tavarat katsotaan ostajan hyväksymiksi, ellei virheilmoitusta ole toimitettu myyjälle seitsemän työpäivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin virhe tuli ilmi; jos virhe oli tilaajalle normaalissa käytössä jo aiemmin havaittavissa, tätä aikaisempaa ajankohtaa kuitenkin pidetään reklamaatioajan alkamispäivänä. Myyjän vaatimuksesta reklamoitu toimitettu tavara on palautettava myyjälle rahtivapaasti. Perustellusta virheilmoituksesta myyjä korvaa halvimman kuljetustavan kustannukset; tätä ei sovelleta, jos kustannukset kasvavat, koska toimitettu tavara sijaitsee muualla kuin määräkäyttöpaikassa.

(4) Toimitettujen tuotteiden virhetilanteissa myyjä on ensin velvollinen ja oikeutettu valitsemaan kohtuullisessa ajassa joko korjaamaan tai toimittamaan korvaavan tuotteen. Jos korjaus tai korvaavan tuotteen toimittaminen epäonnistuu, eli se on mahdotonta, kohtuutonta, kieltäydytään siitä tai se viivästyy kohtuuttomasti, tilaaja voi peruuttaa sopimuksen tai vaatia kohtuullista hinnanalennusta.

(5) Jos virhe johtuu myyjän syyllisyydestä, tilaaja voi vaatia vahingonkorvausta § 8:ssa määritellyissä edellytyksissä.

(6) Takuu raukeaa, jos tilaaja muuttaa toimitettua tuotetta myyjän suostumuksetta tai antaa sen muuttaa kolmannen osapuolen toimesta ja tämä vaikeuttaa viankorjausta tai tekee sen mahdottomaksi. Joka tapauksessa tilaajan on maksettava viankorjauksen lisäkustannukset, jotka aiheutuvat muutoksesta.

(7) Yksittäistapauksessa tilaajan kanssa sovittu käytettyjen esineiden toimitus tapahtuu kaikkien takuiden poissulkemisella materiaalivirheiden osalta.

§ 7 Suojaoikeudet

(1) Siltä osin kuin tilaaja antaa ohjeita kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeuksien alaisten suunnitteluelementtien (esim. logot) käytöstä, hän on yksin vastuussa tällaisista vaatimuksista kolmansia osapuolia kohtaan.

(2) Kumpikin sopijapuoli ilmoittaa toiselle sopijapuolelle välittömästi kirjallisesti, jos häntä vastaan esitetään vaatimuksia tällaisten oikeuksien loukkaamisesta.

(3) Jos myyjä joutuu kolmannen osapuolen vaatimuksesta teollis- tai tekijänoikeuksien loukkauksen vuoksi noudattamaan kohdan 1 mukaisia vaatimuksia, tilaaja on velvollinen vapauttamaan myyjän kaikista kuluista, jotka ovat tarpeen vaatimusten torjumiseksi. Myyjä voi vaatia kohtuullista ennakkomaksua tilaajalta. Myyjän pyynnöstä tilaajan on osallistuttava oikeudenkäyntiin myyjän puolella ja tuettava häntä parhaansa mukaan.

(4) Myyjä voi vaatia todisteita suunnitteluelementtien käyttöoikeudesta kohdan 1 mukaisesti.

§ 8 Vahingonkorvausvastuu syyllisyyden perusteella

(1) Myyjän vastuu vahingonkorvauksesta, riippumatta oikeudellisesta perusteesta, erityisesti mahdottomuudesta, viivästyksestä, puutteellisesta tai virheellisestä toimituksesta, sopimusrikkomuksesta, velvollisuuksien rikkomisesta sopimusneuvotteluissa ja laittomasta teosta, rajoittuu tämän § 8 mukaisesti, mikäli kyseessä on aina syyllisyys.

(2) Myyjä ei vastaa yksinkertaisesta huolimattomuudesta johtuvista virheistä, jotka ovat aiheutuneet hänen elimistään, laillisista edustajistaan, työntekijöistään tai muista täyttämisavustajistaan, ellei kyseessä ole sopimuksen keskeisten velvoitteiden rikkominen. Sopimuksen keskeisiä ovat velvollisuus toimittaa toimitettava tavara ajoissa, sen vapaus oikeudellisista virheistä sekä sellaisista aineellisista virheistä, jotka vaikuttavat sen käyttökelpoisuuteen enemmän kuin vähäisesti, sekä neuvonta-, suoja- ja huolenpitovelvoitteet, jotka mahdollistavat tilaajan sopimuksenmukaisen käytön toimitettavasta tavarasta tai suojaavat tilaajan henkilökunnan henkeä tai terveyttä tai suojaavat hänen omaisuuttaan merkittäviltä vahingoilta.

(3) Siinä määrin kuin myyjä on vastuussa vahingonkorvauksesta § 8 (2) mukaisesti, tämä vastuu rajoittuu vahinkoihin, jotka myyjä on ennakoivasti nähnyt sopimusrikkomuksen mahdollisena seurauksena sopimuksen tekohetkellä tai joita hän olisi pitänyt ennakoitavissa käyttäen asianmukaista huolellisuutta. Epäsuorat vahingot ja seurausvahingot, jotka johtuvat toimitettavan tuotteen virheistä, ovat korvattavissa vain siinä määrin, kuin tällaisia vahinkoja voidaan tyypillisesti odottaa toimitettavan tuotteen asianmukaisessa käytössä.

(4) Jos myyjä on vastuussa yksinkertaisesta huolimattomuudesta aiheutuneista omaisuusvahingoista ja niistä johtuvista muista varallisuusvahingoista, korvausvelvollisuus rajoittuu tilauksen arvon 25 % määrään. Tämä vastuunrajoitus ei koske, jos tilaaja ilmoittaa tilauksen tekemisen yhteydessä ja ennen tuotannon aloittamista mahdollisten varallisuusvahinkojen suuremmasta arvosta.

(5) Edellä mainitut vastuunrajoitukset ja -poissulkemiset koskevat myös myyjän elimiä, laillisia edustajia, työntekijöitä ja muita avustajia.

(6) Siinä määrin kuin myyjä antaa teknisiä tietoja tai antaa neuvoja ja nämä tiedot tai neuvonta eivät kuulu hänen sopimuksen mukaiseen suoritusvelvollisuuteensa, tämä tapahtuu maksutta ja kaiken vastuun poissulkemisella.

(7) Tämän § 8:n rajoitukset eivät koske myyjän eikä hänen laillisten edustajiensa, työntekijöidensä tai muiden avustajiensa vastuuta tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta, takuunvaraisista ominaisuuksista, vahingoittumisesta, ruumiinvammasta tai terveyden vahingoittumisesta tai tuotevastuulain nojalla.

§ 9 Omistusoikeuden pidätys

(1) Toimitettu tavara pysyy myyjän omistuksessa, kunnes ostohinta on täysin maksettu. Kuitenkin tilaaja on oikeutettu myymään tavaraa liiketoimintansa puitteissa.

(2) Kolmansien osapuolten hyvitysoikeus tai panttaus tavaran hyväksi on kielletty ilman myyjän suostumusta ennen omistusoikeuden siirtymistä. Kolmansien osapuolten takavarikointi on ilmoitettava välittömästi.

§ 10 Loppumääräykset

(1) Jos tilaaja on kauppias, julkinen oikeushenkilö tai julkinen erityisvarallisuus tai jos sillä ei ole yleistä tuomioistuinta Saksan liittotasavallassa, myyjän ja tilaajan välisissä kaupallisissa suhteissa kaikki mahdolliset riidat ratkaistaan myyjän valinnan mukaan joko D-35578 Wetzlarissa tai tilaajan kotipaikassa. Kuitenkin näissä tapauksissa D-35578 Wetzlar on yksinomainen tuomioistuin myyjää vastaan nostetuissa kanteissa. Pakottavat lainsäädännölliset määräykset yksinomaisista tuomioistuimista eivät vaikuta tähän sääntelyyn.

(2) Myyjän ja tilaajan väliset suhteet kuuluvat yksinomaan Saksan liittotasavallan lainsäädännön piiriin. Yhdistyneiden kansakuntien sopimus kansainvälisestä tavarakaupasta 11. huhtikuuta 1980 (CISG) ei ole voimassa.

(3) Jos sopimus tai nämä yleiset toimitusehdot (jäljempänä AGB) sisältävät sääntelyaukkoja, näitä aukkoja täytettäessä sovelletaan niitä oikeudellisesti päteviä säännöksiä, jotka sopimusosapuolet olisivat sopineet taloudellisten tavoitteiden ja näiden yleisten toimitusehtojen tarkoituksen perusteella, jos he olisivat tunteneet sääntelyaukon.

Huomautuksia:

Tilaaja tietää, että myyjä tallentaa sopimussuhteesta tietoja tietojenkäsittelyn tarkoituksiin liittovaltion tietosuojalain § 28 mukaisesti ja varaa oikeuden välittää tiedot kolmansille osapuolille (esim. vakuutusyhtiöille), mikäli se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi.

Tilaajat, jotka tarjoavat tekstiilituotteita Euroopan unionin markkinoilla, ovat laillisesti velvollisia merkitsemään ne pysyvästi, helposti luettavasti, näkyvästi ja saatavilla olevilla merkinnöillä lainsäädännön mukaisesti, erityisesti saksankielisillä määräyksillä.