Algemene voorwaarden van Tie Solution GmbH

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Tie Solution GmbH Stand Maart 2023

§ 1 Toepasselijkheid

(1) Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Tie Solution GmbH (hierna 'verkoper' genoemd) worden uitsluitend uitgevoerd op basis van deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna 'AV' genoemd). Deze maken deel uit van alle overeenkomsten die de verkoper sluit met zijn contractpartners (hierna ook 'opdrachtgever' genoemd) met betrekking tot de door hem aangeboden leveringen of diensten. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige leveringen, diensten of aanbiedingen aan de opdrachtgever, zelfs als ze niet opnieuw afzonderlijk worden overeengekomen.

(2) De algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing, zelfs als de verkoper in individuele gevallen niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen hun geldigheid. Zelfs als de verkoper verwijst naar een brief die de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of een derde bevat of ernaar verwijst, impliceert dit geen instemming met de geldigheid van die algemene voorwaarden.

§ 2 Aanbod en sluiting van de overeenkomst

(1) Alle aanbiedingen van de verkoper zijn vrijblijvend en onverbindend, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn gemarkeerd of een bepaalde acceptatietijd bevatten. De verkoper kan bestellingen binnen 2 weken na ontvangst door de opdrachtgever accepteren.

(2) De schriftelijk gesloten koopovereenkomst, inclusief deze Algemene Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend bepalend voor de juridische relaties tussen verkoper en opdrachtgever. Deze bevat alle afspraken tussen de contractpartijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst. Mondelinge toezeggingen van de verkoper voorafgaand aan de sluiting van deze overeenkomst zijn juridisch niet bindend en mondelinge afspraken tussen de contractpartijen worden vervangen door de schriftelijke overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat ze bindend blijven.

(3) Aanvullingen en wijzigingen van de gemaakte afspraken, inclusief deze Algemene Leveringsvoorwaarden, zijn alleen geldig indien schriftelijk vastgelegd. Behalve voor directeuren of gevolmachtigden zijn medewerkers van de verkoper niet bevoegd om mondelinge afspraken te maken die hiervan afwijken. Voor het behoud van de schriftelijke vorm is elektronische communicatie voldoende, in het bijzonder per fax of e-mail, mits een kopie van de ondertekende verklaring wordt verstuurd.

(4) Informatie van de verkoper over het onderwerp van de levering of dienst (bijv. gewichten, afmetingen, bruikbare waarden, draagvermogen, toleranties en technische gegevens) en onze voorstellingen ervan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts bij benadering bindend, tenzij de geschiktheid voor het contractueel beoogde doel een exacte overeenstemming vereist. Ze zijn geen gegarandeerde kwaliteitskenmerken, maar beschrijvingen of aanduidingen van de levering of dienst. Gangbaar Afwijkingen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) De verkoper behoudt zich het eigendom of auteursrecht voor op alle aanbiedingen en kostenramingen die hij heeft verstrekt, evenals op tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, brochures, catalogi, modellen en andere documenten en hulpmiddelen die aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De opdrachtgever mag deze objecten niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de verkoper als zodanig of inhoudelijk toegankelijk maken voor derden, bekendmaken, zelf gebruiken of vermenigvuldigen of door derden laten gebruiken of vermenigvuldigen. Op verzoek van de verkoper moet de opdrachtgever deze objecten volledig aan hem teruggeven en eventuele gemaakte kopieën vernietigen, als ze niet meer nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering of als onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een contract. Hierop is een uitzondering van toepassing voor de opslag van elektronisch beschikbaar gestelde gegevens voor de gebruikelijke gegevensbeveiliging.

§ 3 Prijzen en betaling

(1) De prijzen gelden voor de in de orderbevestigingen vermelde prestaties en leveringsomvang. Extra of speciale diensten worden apart in rekening gebracht. De prijzen zijn in EURO vanaf het leveringsmagazijn, exclusief verpakking, wettelijke btw, bij exportleveringen douane, heffingen en andere openbare lasten.

(2) Indien de overeengekomen prijzen gebaseerd zijn op de prijslijsten van de verkoper en de levering pas meer dan vier maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden, gelden de prijslijsten van de verkoper die gelden op het moment van levering (verminderd met een overeengekomen percentage of vast korting).

(3) Factuurbedragen dienen binnen tien dagen zonder enige aftrek te worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De datum van betaling is bepalend voor de ontvangst bij de verkoper. Betaling per cheque is uitgesloten, tenzij dit afzonderlijk wordt overeengekomen. Speciale maatwerkproducten vereisen een vooruitbetaling van 60%, het resterende bedrag dient binnen tien dagen na ontvangst van de goederen te worden betaald zonder contante korting. Speciale aanbiedingen en/of voorraadgoederen dienen binnen tien dagen contant te worden betaald. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, worden de openstaande bedragen vanaf de vervaldag verhoogd met 9 % per jaar; het recht om hogere rente en verdere schadevergoeding te eisen in geval van vertraging blijft onverlet.

(3a) Bij nieuwe klanten behoudt de verkoper zich het recht voor om te leveren tegen rembours of vooruitbetaling totdat er functionerende zakelijke relaties zijn vastgesteld.

(4) Verrekening met tegenclaims van de opdrachtgever of het inhouden van betalingen vanwege dergelijke claims is alleen toegestaan voor zover de tegenclaims onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

(5) De verkoper is gerechtigd om nog uitstaande leveringen of diensten alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren of te leveren, als hem na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de opdrachtgever aanzienlijk verminderen en waardoor de betaling van de openstaande vorderingen van de verkoper door de opdrachtgever uit de betreffende contractuele relatie (inclusief andere afzonderlijke opdrachten waarvoor dezelfde raamovereenkomst geldt) in gevaar wordt gebracht.

§ 4 Levering, levertijd en retournering

(1) Leveringen vinden plaats vanaf de fabriek.

(2) Termijnen en data voor leveringen en prestaties die door de verkoper worden voorgesteld, zijn altijd slechts bij benadering geldig, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of een vaste datum is toegezegd of overeengekomen. Tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, wordt een termijn van 18 dagen als redelijk beschouwd. Indien verzending is overeengekomen, hebben leveringstermijnen en leveringsdata betrekking op het tijdstip van overdracht aan de expediteur, vrachtwagenchauffeur of andere derde partij die belast is met het transport.

(3) De verkoper kan - onverminderd zijn rechten uit vertraging van de opdrachtgever - van de opdrachtgever een verlenging van leverings- en prestatietijden of een verschuiving van leverings- en prestatiedata verlangen met de periode waarin de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt.

(4) De verkoper is niet aansprakelijk voor onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering, voor zover deze veroorzaakt zijn door overmacht of andere, op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbare gebeurtenissen (bijvoorbeeld storingen van welke aard dan ook, moeilijkheden bij de verkrijging van materialen of energie, transportvertragingen, stakingen, rechtmatige uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, moeilijkheden bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen van overheidsinstanties, overheidsmaatregelen of het uitblijven, onjuist of niet tijdig leveren door leveranciers), die de verkoper niet kan toerekenen. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of prestatie aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken en de belemmering niet slechts van tijdelijke aard is, is de verkoper gerechtigd zich terug te trekken uit de overeenkomst. Bij tijdelijke belemmeringen worden de leverings- of prestatie termijnen verlengd of verschoven met de duur van de belemmering plus een redelijke aanloopperiode. Indien de afnemer als gevolg van de vertraging de afname van de levering of prestatie niet kan worden verlangd, kan hij door middel van een onverwijlde schriftelijke verklaring aan de verkoper zich terugtrekken uit de overeenkomst.

(5) De verkoper is alleen gerechtigd tot deelleveringen indien

• de deellevering bruikbaar is voor de opdrachtgever binnen het kader van het contractuele doel,

• de levering van de resterende bestelde goederen is gegarandeerd en

• de opdrachtgever hierdoor geen aanzienlijke extra inspanning of extra kosten heeft (tenzij de verkoper bereid is deze kosten op zich te nemen).

(6) Indien de verkoper in gebreke blijft met de levering of prestatie of indien de levering of prestatie om welke reden dan ook onmogelijk wordt, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot schadevergoeding overeenkomstig artikel 8 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd AGB).

(7) Bij individuele productie is een meer- of minderlevering van +/- 10% toegestaan, omdat dit technisch onvermijdelijk is.

(8) Individueel vervaardigde goederen zijn in principe uitgesloten van omruiling.

(9) Aangevraagde monsters worden in rekening gebracht tegen de individuele prijs plus verzendkosten.

(10) Bij overeengekomen retournering of omruiling van voorraadgoederen wordt zoals gebruikelijk in de branche een creditnota verstrekt ter hoogte van de waarde van de goederen verminderd met 25% handlingkosten. Verzendkosten worden niet gecrediteerd. Ongefrankeerde pakketzendingen worden in principe niet geaccepteerd. Houd er rekening mee dat door ons opgegeven kleurwaarden volgens Pantone alleen ter oriëntatie dienen en afwijkingen geen reden zijn voor retourzending van de goederen.

(11) Voor het eerste ontwerp (designs) van onze artikelen rekenen wij een vast bedrag tussen 50,- en maximaal 200,- euro per ontwerp, gebaseerd op de benodigde inspanning. Voor verdere wijzigingen aan dit ontwerp rekenen wij ook op basis van de benodigde inspanning. Deze kosten worden bij het plaatsen van een bestelling gedeeltelijk of volledig vergoed.

(12) De kosten voor drukproeven worden afhankelijk van de inspanning en productiemethode vermeld in de offerte.

§ 5 Plaats van uitvoering, verzending, verpakking, overgang van risico, acceptatie

(1) Plaats van nakoming voor alle verplichtingen uit de contractuele relatie is D-35578 Wetzlar, tenzij anders bepaald.

(2) De verzendwijze en verpakking vallen onder de redelijke beoordeling van de verkoper. De kosten van de verpakking zijn voor rekening van de verkoper, tenzij anders overeengekomen. De vrachtkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

(3) Het risico gaat uiterlijk over op de opdrachtgever bij de overdracht van de leveringsgoederen (waarbij het begin van het laadproces doorslaggevend is) aan de expediteur, vervoerder of andere derde partij die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Dit geldt ook als er deelleveringen plaatsvinden of als de verkoper andere diensten (zoals verzending) heeft overgenomen. Als de verzending of overdracht vertraagd is als gevolg van een omstandigheid die te wijten is aan de opdrachtgever, gaat het risico over op de opdrachtgever vanaf de dag waarop de leveringsgoederen verzendklaar zijn en de verkoper dit aan de opdrachtgever heeft gemeld.

(4) De opdrachtgever draagt de kosten voor opslag na de overgang van risico. Bij opslag door de verkoper bedragen de opslagkosten 0,25% van het factuurbedrag van de opgeslagen goederen per verstreken week. Het recht op het vorderen en bewijzen van verdere of lagere opslagkosten blijft voorbehouden.

(5) De zending wordt door de verkoper alleen op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en op diens kosten verzekerd tegen diefstal, breuk, transport-, brand- en waterschade of andere verzekeringsbare risico's.

§ 6 Garantie, gebreken

(1) De garantieperiode bedraagt ​​een jaar vanaf de levering. Deze termijn is niet van toepassing op schadeclaims van de opdrachtgever als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid of van opzettelijke of grove nalatigheid van de verkoper of zijn agenten, die elk verjaren volgens de wettelijke bepalingen.

(2) De geleverde goederen moeten onmiddellijk na levering zorgvuldig worden onderzocht door de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde. De verplichting tot onderzoek en klacht heeft met name betrekking op de vraag of het geleverde product identiek is aan het bestelde product, met betrekking tot de gebruikelijke toleranties op het gebied van soort, kwaliteit, afmetingen, pasvorm, kleur en hoeveelheid. Indien nodig moet dit worden geverifieerd door middel van steekproeven.

(3) De geleverde goederen worden geacht goedgekeurd te zijn door de koper met betrekking tot duidelijke gebreken of andere gebreken die bij een onmiddellijke, zorgvuldige inspectie zichtbaar zouden zijn geweest, tenzij de verkoper binnen zeven werkdagen na levering een schriftelijke klacht over gebreken ontvangt. Met betrekking tot andere gebreken worden de geleverde goederen geacht goedgekeurd te zijn door de koper, tenzij de klacht over gebreken de verkoper binnen zeven werkdagen na het tijdstip waarop het gebrek zich heeft gemanifesteerd bereikt; indien het gebrek voor de opdrachtgever al eerder zichtbaar was bij normaal gebruik, is echter dit eerdere tijdstip bepalend voor het begin van de klachttermijn. Op verzoek van de verkoper dient een betwiste levering franco aan de verkoper te worden geretourneerd. Bij gerechtvaardigde klachten over gebreken vergoedt de verkoper de kosten van de goedkoopste verzendwijze; dit geldt niet indien de kosten toenemen omdat de geleverde goederen zich op een andere locatie bevinden dan de beoogde gebruikslocatie.

(4) Bij gebreken aan de geleverde goederen is de verkoper verplicht en gerechtigd om, naar zijn keuze binnen een redelijke termijn, eerst te herstellen of te vervangen. In geval van mislukking, d.w.z. onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onredelijke vertraging van de reparatie of vervanging, kan de opdrachtgever zich terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs passend verminderen.

(5) Indien een gebrek te wijten is aan de schuld van de verkoper, kan de opdrachtgever onder de voorwaarden bepaald in § 8 schadevergoeding eisen.

(6) De garantie vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van de verkoper de leveringsgoederen wijzigt of laat wijzigen door derden en de gebrekenverhelping hierdoor onmogelijk of onredelijk wordt bemoeilijkt. In elk geval is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de extra kosten die voortvloeien uit de wijziging van de gebrekenverhelping.

(7) Een levering van gebruikte goederen die in een individueel geval met de opdrachtgever is overeengekomen, vindt plaats met uitsluiting van elke garantie voor materiële gebreken.

§ 7 Bescherming van rechten

(1) Voor zover de opdrachtgever richtlijnen geeft voor het gebruik van ontwerpelementen die onderhevig zijn aan industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derden (bijv. logo's), is hij alleen verantwoordelijk voor claims die hieruit voortvloeien van derden.

(2) Elke contractpartij zal de andere contractpartij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als er claims worden ingediend tegen de schending van dergelijke rechten.

(3) Indien de verkoper op grond van voorschriften uit lid 1 door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op industriële eigendomsrechten of auteursrechten, is de opdrachtgever verplicht hem te vrijwaren van alle kosten die nodig zijn voor de verdediging van de vorderingen. De verkoper kan hiervoor een redelijke voorschot van de opdrachtgever eisen. Op verzoek van de verkoper is hij verplicht om aan de zijde van de verkoper in een gerechtelijke procedure te verschijnen en hem naar beste vermogen te ondersteunen.

(4) De verkoper kan verzoeken om bewijs van de bevoegdheid om ontwerpelementen te gebruiken zoals bedoeld in lid 1.

§ 8 Aansprakelijkheid voor schadevergoeding wegens schuld

(1) De aansprakelijkheid van de verkoper voor schadevergoeding, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of verkeerde levering, contractbreuk, schending van verplichtingen bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad is, voor zover het daarbij steeds op schuld aankomt, beperkt overeenkomstig deze § 8.

(2) De verkoper is niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid van zijn organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere hulppersonen, tenzij het gaat om een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Wezenlijke verplichtingen zijn onder meer de verplichting om de levering van het leveringsobject tijdig uit te voeren, de vrijheid van juridische gebreken en dergelijke materiële gebreken die de bruikbaarheid van het leveringsobject meer dan alleen onbeduidend beïnvloeden, evenals advies-, beschermings- en zorgplichten die de opdrachtgever in staat moeten stellen om het leveringsobject overeenkomstig het contract te gebruiken of om het personeel van de opdrachtgever te beschermen tegen letsel of schade aan eigendommen van de opdrachtgever te voorkomen.

(3) Voor zover de verkoper aansprakelijk is voor schade op grond van § 8 (2), is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst als mogelijke gevolgen van een contractbreuk heeft voorzien of die hij bij toepassing van de zorgvuldigheid die in het verkeer gebruikelijk is, had moeten voorzien. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van gebreken in het leveringsobject zijn bovendien alleen vergoedbaar voor zover dergelijke schade bij normaal gebruik van het leveringsobject typisch te verwachten is.

(4) In geval van aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is de vervangingsverplichting van de verkoper voor materiële schade en daaruit voortvloeiende verdere vermogensschade beperkt tot een bedrag van 25 % van de orderwaarde. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien de opdrachtgever bij het plaatsen van de opdracht en tijdig voor aanvang van de productie een hogere waarde van mogelijke vermogensschade aangeeft.

(5) De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden in gelijke mate ten gunste van de organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere hulppersonen van de verkoper.

(6) Voor zover de verkoper technische informatie verstrekt of advies geeft en deze informatie of advies niet behoort tot de contractueel overeengekomen prestaties die hij verschuldigd is, gebeurt dit kosteloos en onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

(7) De beperkingen van deze § 8 gelden niet voor de aansprakelijkheid van de verkoper en zijn wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere hulppersonen voor opzettelijk en grof nalatig gedrag, voor gegarandeerde kenmerken, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of volgens de productaansprakelijkheidswet.

§ 9 Voorbehoud van eigendom

(1) Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige koopprijs is betaald, maar de opdrachtgever is gerechtigd deze binnen zijn bedrijfsactiviteiten verder te verkopen.

(2) Elke verpanding of overdracht van zekerheid ten gunste van derden is uitgesloten zonder toestemming van de verkoper vóór de eigendomsoverdracht. De inbeslagname van de goederen door derden moet onmiddellijk worden gemeld.

§ 10 Slotbepalingen

(1) Indien de opdrachtgever een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal vermogen is, of indien hij geen algemene rechtsbevoegdheid heeft in de Bondsrepubliek Duitsland, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de verkoper en de opdrachtgever naar keuze van de verkoper D-35578 Wetzlar of de plaats van vestiging van de opdrachtgever. In deze gevallen is D-35578 Wetzlar echter de exclusieve plaats van jurisdictie voor vorderingen tegen de verkoper. Dwingende wettelijke bepalingen inzake exclusieve plaatsen van jurisdictie blijven onverminderd van toepassing op deze regeling.

(2) De relaties tussen de verkoper en de opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.

(3) Voor zover de overeenkomst of deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd AGB) leemtes bevatten, gelden de juridisch bindende bepalingen als overeengekomen ter aanvulling van deze leemtes, die de contractpartijen zouden zijn overeengekomen op basis van de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, indien zij op de hoogte waren geweest van deze leemtes.

Opmerkingen:

De opdrachtgever is op de hoogte dat de verkoper gegevens uit de contractuele relatie opslaat voor gegevensverwerking volgens § 28 van de Duitse wet op de gegevensbescherming en behoudt zich het recht voor om de gegevens, indien nodig voor de uitvoering van het contract, aan derden (bijv. verzekeraars) door te geven.

Opdrachtgevers die textielproducten op de markt brengen in de Europese Unie zijn wettelijk verplicht om deze permanent, gemakkelijk leesbaar, zichtbaar en toegankelijk te labelen volgens de wettelijke voorschriften, in het bijzonder met de voorgeschreven benamingen in de Duitse taal.