Tie Solution GmbH müügi- ja tarnetingimused

Müügi- ja tarnetingimused Tie Solution GmbH-le, seisuga märts 2023

§ 1 Kehtivus

(1) Kõik Tie Solution GmbH (edaspidi „müüja“) tarned, teenused ja pakkumised toimuvad ainult nende Üldiste Tarnetingimuste (edaspidi „ÜTT“) alusel. Need on osa kõigist lepingutest, mille müüja sõlmib oma lepingupartneritega (edaspidi „tellija“) tema pakutavate tarnete või teenuste kohta. Need kehtivad ka kõigi tulevaste tarnete, teenuste või pakkumiste puhul tellijale, isegi kui neid ei ole eraldi kokku lepitud.

(2) Tellija või kolmandate isikute tingimused ei kehti, isegi kui müüja ei vaidlusta nende kehtivust eraldi juhtumil. Isegi kui müüja viitab kirjale, mis sisaldab tellija või kolmanda isiku tingimusi või viitab neile, ei tähenda see nende tingimuste kehtivusega nõustumist.

§ 2 Pakkumine ja lepingu sõlmimine

(1) Kõik müüja pakkumised on vabad ja mittesiduvad, kui neid ei ole selgesõnaliselt märgistatud kui siduvaid või kui need ei sisalda konkreetset vastuvõtmistähtaega. Müüja võib tellimusi vastu võtta kuni 2 nädala jooksul pärast tellimuse esitamist tellijalt.

(2) Müüja ja tellija õigussuhete jaoks on ainus määrav kirjalikult sõlmitud ostuleping, sealhulgas need üldised tarnetingimused. See kajastab täielikult kõiki kokkuleppeid lepingupoolte vahel. Müüja suulised lubadused enne selle lepingu sõlmimist ei ole õiguslikult siduvad ja lepingupoolte suulised kokkulepped asendatakse kirjaliku lepinguga, kui neist ei tulene selgesõnaliselt, et need kehtivad edasi.

(3) Kokkuleppeid, sealhulgas neid Üldisi Tarne Tingimusi täiendavad ja muutvad täiendused ja muudatused, nõuavad kirjalikku vormi, et olla tõhusad. Välja arvatud juhul, kui tegemist on juhatuse liikmete või prokuristidega, ei ole Müüja töötajatel õigust sellest erinevaid suulisi kokkuleppeid sõlmida. Kirjaliku vormi säilitamiseks piisab telekommunikatsiooni teel edastamisest, eriti faksi või e-posti teel, kui allkirjastatud avalduse koopia edastatakse.

(4) Müüja andmed tarnitud kauba või teenuse kohta (nt kaalud, mõõtmed, kasutusväärtused, kandevõime, tolerantsid ja tehnilised andmed) ning meie selle kujutised (nt joonised ja pildid) on üksnes ligikaudsed, kui lepinguline eesmärk ei eelda täpset vastavust. Need ei ole garanteeritud omadused, vaid kirjeldused või märgistused tarnitud kauba või teenuse kohta. Tavapärased kaubanduslikud Kõrvalekalded und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) Müüja jätab endale õiguse omandiõigusele või autoriõigusele kõigis tema esitatud pakkumistes ja hinnapakkumistes ning tellijale esitatud joonistes, illustratsioonides, arvutustes, prospektides, kataloogides, mudelites ja muudes dokumentides ja abivahendites. Tellija ei tohi neid esemeid müüja väljenduseta nõusolekuta kasutada kolmandatele isikutele, neid avalikustada, kasutada või kopeerida ise või kolmandate isikute kaudu. Müüja nõudmisel peab tellija need esemed täielikult tagastama ja hävitama võimalikud valmistatud koopiad, kui neid ei vajata enam korraliku äritegevuse käigus või kui läbirääkimised ei vii lepingu sõlmimiseni. Erandiks on elektrooniliselt kättesaadavate andmete salvestamine tavapärase andmekaitse eesmärgil.

§ 3 Hinnad ja maksmine

(1) Hinnad kehtivad tellimuskinnitustes loetletud teenuste ja tarnete ulatusele. Lisateenused või eriteenused arvutatakse eraldi. Hinnad on eurodes, väljastuslaost lisandub pakend, seaduslik käibemaks, eksporditarnetel tollimaksud ning tasud ja muud avalikud maksud.

(2) Kui kokkulepitud hindade aluseks on müüja hinnakirjad ja tarnimine toimub alles rohkem kui neli kuud pärast lepingu sõlmimist, kehtivad müüja kehtivad hinnakirjad tarnimise ajal (vastavalt kokkulepitud protsendilisele või kindlale allahindlusele).

(3) Arve summad tuleb tasuda täies ulatuses 10 päeva jooksul, välja arvatud juhul, kui kirjalikult on kokku lepitud teisiti. Makse kuupäevaks loetakse müüjale laekumise kuupäev. Tšeki makse on välistatud, välja arvatud juhul, kui see on eraldi kokku lepitud. Erijuhtudel tuleb eritellimused tasuda ettemaksuna 60%, ülejäänud summa tuleb tasuda 10 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist ilma allahindluseta. Eripartiid ja/või laovarud tuleb tasuda 10 päeva jooksul netokassas. Kui tellija ei tasu tähtajaks, on välja jäänud summad alates tähtpäevast intressiga 9 % aastas; kõrgemate intresside ja täiendavate kahjude nõudmine viivituse korral jääb kehtima.

(3a) Uute klientide puhul jätab müüja endale õiguse tarnida ainult järelmaksu või ettemaksu alusel kuni toimivate ärisuhete kindlakstegemiseni.

(4) Vastuväidete või vastunõuete tasaarveldamine tellija vastu või maksete kinnipidamine selliste nõuete tõttu on lubatud ainult juhul, kui vastunõuded on vaidlustamata või õiguslikult kehtestatud.

(5) Müüja on õigustatud täitmata jäänud tarned või teenused täita ainult ettemaksu või tagatise vastu, kui pärast lepingu sõlmimist saab ta teada asjaoludest, mis võivad oluliselt vähendada tellija krediidivõimet ja ohustada müüja avatud nõuete tasumist tellija poolt vastavast lepingusuhtest (sh teistest üksiktellimustest, millele kehtib sama raamleping).

§ 4 Tarnimine, tarneaeg ja tagastamine

(1) Tarned toimuvad tehase laost.

(2) Müüja poolt lubatud tarne- ja teenindusajad kehtivad alati ainult ligikaudselt, välja arvatud juhul, kui on selgelt lubatud või kokku lepitud kindel tähtaeg või kuupäev. Kui erilisi asjaolusid ei esine, loetakse mõistlikuks tähtajaks 18 päeva. Kui on kokku lepitud saatmine, siis kehtivad tarneajad ja tarnekuupäevad hetkest, mil kaup antakse üle vedajale, kaubaveoettevõtjale või muule transpordiga seotud kolmandale isikule.

(3) Müüja võib nõuda tellijalt tarnimis- ja täitmistähtaegade pikendamist või tarnimis- ja täitmiskuupäevade edasilükkamist ajavahemiku võrra, mil tellija ei täida müüjale oma lepingulisi kohustusi, ilma et see kahjustaks tema õigusi tellija viivitusest tulenevalt.

(4) Müüja ei vastuta tarnimise võimatuse või viivituse eest, kui need on põhjustatud vääramatu jõu või muude ettenägematute sündmuste poolt, mis ei olnud lepingu sõlmimise ajal ette nähtavad (näiteks igasugused tööseisakud, raskused materjali või energia hankimisel, transpordi viivitused, streigid, seaduslikud tööseisakud, tööjõu, energia või tooraine puudus, raskused vajalike ametlike lubade hankimisel, ametlikud meetmed või tarnijate poolt mittetäielik, ebaõige või mitteõigeaegne tarnimine), mida müüjal ei ole võimalik kontrollida. Kui sellised sündmused raskendavad või teevad müüja kohustuse täitmise oluliselt võimatuks ja takistus ei ole ainult ajutine, on müüjal õigus lepingust taganeda. Ajutiste takistuste korral pikenevad tarnimis- või tähtajad takistuse kestuse võrra, lisaks mõistlikule ettevalmistusajale. Kui viivituse tõttu ei ole tellijale tarnimine või täitmine mõistlik, võib ta müüjale viivitamatult kirjaliku teate kaudu lepingust taganeda.

(5) Müüja on ainult osaliselt kohustatud tarnima, kui

• osaline tarnimine on tellija jaoks lepingulise eesmärgi raames kasutatav,

• ülejäänud tellitud kauba tarnimine on tagatud ja

• see ei tekita tellijale olulist lisatööd ega täiendavaid kulusid (välja arvatud juhul, kui müüja nõustub nende kulude kandmisega).

(6) Kui müüja on tarnega viivituses või on talle tarnimine või teenuse osutamine mis tahes põhjusel võimatu, siis vastutab müüja kahju hüvitamise eest vastavalt nendele Üldistele Tarnetingimustele (lühendatult AGB) § 8 sätetele.

(7) Individuaalse valmistamise korral on lubatud +/- 10% ulatuses koguse erinevus, kuna see on tehnilistel põhjustel vältimatu.

(8) Individuaalselt valmistatud kaupade tagastamine on põhimõtteliselt välistatud.

(9) Tellitud proovid arvutatakse ühiku hinnaga, millele lisanduvad postikulud.

(10) Kokkulepitud tagastuse või vahetuse korral laovarude puhul tehakse tavaliselt tagasimakse kauba väärtuse ulatuses, millest lahutatakse 25% käitlemiskulud. Saatmiskulusid ei tagastata. Saadetised, mille eest pole tasutud, ei võeta vastu. Pange tähele, et meie poolt Pantone'i järgi määratud värviväärtused on ainult orienteerivad ja kõrvalekalded ei ole kauba tagastamise põhjuseks.

(11) Meie artiklite esialgse kavandi (disaini) eest arvestame tasu vahemikus 50,- kuni 200,- eurot disaini kohta, sõltuvalt tekkivast töömahust. Lisamuudatuste eest selles kavandis arvestame samuti vastavalt töömahule. Need kulud hüvitatakse osaliselt või täielikult juhul, kui tellimus antakse.

(12) Andruckmustrite kulud kajastatakse pakkumises vastavalt töömahule ja tootmisviisile.

§ 5 Täitmispaik, saatmine, pakendamine, ohtude üleminek, vastuvõtmine

(1) Kõik lepingulised kohustused täidetakse aadressil D-35578 Wetzlar, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(2) Saatmisviis ja pakendamine on müüja mõistliku otsustusõiguse all. Pakendamise kulud kannab müüja, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Veokulud kannab tellija.

(3) Ohtu läheb üle tellijale hiljemalt siis, kui tarnitav ese (laadimisprotsessi algus on määrav) on üle antud ekspediitorile, vedajale või muule kolmandale isikule, kes on määratud saatmiseks. See kehtib ka siis, kui toimuvad osatarned või müüja on võtnud enda kanda muid teenuseid (nt saatmine). Kui saatmine või üleandmine viibib tellija tõttu, läheb oht tellijale üle päevast, mil tarnitav ese on saatmiseks valmis ja müüja on sellest tellijat teavitanud.

(4) Pärast ohtude üleminekut kannab tellija ladustamiskulud. Kui müüja hoiustab, on ladustamiskulud 0,25% ladustatavate tarnete arve summast iga möödunud nädala kohta. Jäetakse õigus nõuda ja tõendada täiendavaid või väiksemaid ladustamiskulusid.

(5) Saadetis kindlustatakse müüja poolt ainult tellija selgesõnalise soovi ja tema kulul varguse, purunemise, transpordi, tulekahju- ja veekahjude või muude kindlustatavate riskide vastu.

§ 6 Garantii, esemete defektid

(1) Garantiiaeg on üks aasta alates tarnimisest. See tähtaeg ei kehti tellija nõuetele kahju hüvitamiseks elu, keha või tervise kahjustamise või müüja või tema täitjate tahtlike või raske hooletuse rikkumiste eest, mis aeguvad vastavalt seaduslikele sätetele.

(2) Tarneained tuleb pärast kohaletoimetamist tellijale või tema määratud kolmandale isikule viivitamatult hoolikalt kontrollida. Kontrolli- ja kaebuskohustus hõlmab eelkõige seda, et tarnitud kaup vastab tellitud kaubale kaubanduslike tolerantside osas, nagu tüüp, omadused, mõõtmed, sobivus, värv ja kogus. Vajaduse korral tuleb see tagada proovide võtmisega.

(3) Tarne esemed loetakse ostja poolt heaks kiidetuks, mis puudutab ilmseid vigu või muid vigu, mis oleksid olnud märgatavad viivitamatu ja hoolika kontrolli käigus, kui müüjale ei saadeta kirjalikku pretensiooni seitsme tööpäeva jooksul pärast kohaletoimetamist. Muude vigade osas loetakse tarne esemed ostja poolt heaks kiidetuks, kui pretensioon ei jõua müüjani seitsme tööpäeva jooksul pärast seda hetke, mil viga ilmnes; kui viga oli tellijale juba varem normaalse kasutamise korral märgatav, on aga selle varasem aeg määrav pretensiooniperioodi alguseks. Müüja nõudmisel tuleb vaidlustatud tarne ese saata tagasi müüjale ilma transpordikuludeta. Õigustatud pretensiooni korral hüvitab müüja odavaima saatmisviisi kulud; see ei kehti juhul, kui kulud suurenevad, kuna tarne ese asub muus kohas kui ettenähtud kasutuskoht.

(4) Kui tarnitud esemetel on puudusi, on müüjal pärast mõistliku aja jooksul tehtavat valikut esmalt kohustus ja õigus parandada või asendada. Kui parandamine või asendamine ebaõnnestub, st kui parandamine või asendamine on võimatu, ebamõistlik, keeldutud või ebapiisavalt viivitunud, võib tellija lepingust taganeda või vähendada ostuhinda sobivalt.

(5) Kui puudus tuleneb müüja süüst, võib tellija vastavalt § 8 sätestatud tingimustele nõuda kahju hüvitamist.

(6) Garantii kaotab kehtivuse, kui tellija muudab tarnitava eseme müüja nõusolekuta või laseb seda muuta kolmandatel isikutel ning see raskendab vea kõrvaldamist või muudab selle võimatuks. Igasugusel juhul peab tellija kandma muudatusest tulenevad lisakulud vea kõrvaldamisel.

(7) Üksikjuhul tellijaga kokkulepitud kasutatud esemete tarnimine toimub ilma igasuguse garantiita esemete defektide suhtes.

§ 7 Kaitseõigused

(1) Kui tellija annab juhised kasutada kolmandate isikute tööstusõigusi või autoriõigustega kaitstud kujunduselemente (nt logod), vastutab ta üksinda kolmandate isikute nõuete eest, mis sellest tulenevad.

(2) Iga lepingupool teavitab teist lepingupoolt viivitamatult kirjalikult, kui talle esitatakse nõuded selliste õiguste rikkumise tõttu.

(3) Kui müüja on kolmandate isikute poolt tööstusõiguste või autoriõiguste rikkumise tõttu vastutav vastavalt lõike 1 nõuetele, on tellija kohustatud teda vabastama kõigist kuludest, mis on vajalikud nõuete kaitsmiseks. Müüja võib selleks nõuda mõistlikku ettemaksu tellijalt. Müüja taotlusel on ta kohustatud liituma müüja poolel kohtuvaidlusega ja toetama teda parima võimaliku viisil.

(4) Müüja võib nõuda tõendite esitamist kujunduselementide kasutamise õiguse kohta vastavalt lõikele 1.

§ 8 Kahju hüvitamise vastutus süülise teo alusel

(1) Müüja vastutus kahju hüvitamiseks, olenemata õiguslikust alusest, eriti võimatuse, viivituse, puuduliku või valesti toimetatud kauba, lepingurikkumise, lepinguläbirääkimiste kohustuste rikkumise ja ebaseadusliku teo korral on piiratud käesoleva § 8 kohaselt, kui see sõltub vastavalt süüle.

(2) Müüja ei vastuta oma organite, seaduslike esindajate, töötajate või muude täitmisabistajate lihtsa hooletuse korral, kui see ei ole seotud lepingu oluliste kohustuste rikkumisega. Lepingu olulised kohustused hõlmavad kohustust tarnida tarnitav ese õigeaegselt, selle vaba olemasolu õiguslikest puudustest ja sellistest asjaoludest, mis oluliselt mõjutavad selle kasutuskõlblikkust, samuti nõustamis-, kaitse- ja hoolduskohustusi, mis peaksid võimaldama tellijal tarnitavat eset lepingujärgselt kasutada või kaitsta tellija personali elu või tervist või kaitsta tema vara oluliste kahjude eest.

(3) Kui müüja vastutab vastavalt § 8 lõikele 2 kahju hüvitamise eest, siis vastutus piirdub kahjuga, mida müüja võis lepingurikkumise tagajärjel ette näha või mida ta oleks pidanud ette nägema tavapärase hoolsuse korral. Kaudsed kahjud ja tagajärjed, mis tulenevad tarnitava eseme puudustest, on samuti hüvitatavad ainult juhul, kui selliseid kahjusid võib oodata eseme tavapärase kasutamise korral.

(4) Kui müüja vastutab lihtsa hooletuse eest, siis on tema kohustus hüvitada varalised kahjud ja sellest tulenevad edasised varalised kahjud piiratud tellimuse väärtuse 25 % suuruse summaga. See vastutuse piirang ei kehti, kui tellija määrab tellimuse esitamisel ja tootmise alguseks õigeaegselt suurema võimalike varaliste kahjude väärtuse.

(5) Eeltoodud vastutusest loobumised ja piirangud kehtivad samal määral müüja organite, seaduslike esindajate, töötajate ja teiste täitjate kasuks.

(6) Kui müüja annab tehnilisi nõuandeid või nõustub nõu andma ning need nõuanded või nõustamine ei kuulu tema poolt kokkulepitud lepingulisele kohustusele, tehakse seda tasuta ja vastutusest loobumisega.

(7) Käesoleva § 8 piirangud ei kehti müüja ja tema seaduslike esindajate, töötajate või teiste täitjate vastutuse suhtes tahtliku ja raske hooletuse, garanteeritud omaduste rikkumise, elu, keha või tervise kahjustamise või tootevastutuse seaduse järgi.

§ 9 Omandiõiguse reserveerimine

(1) Tarneks antud kaup jääb müüja omandisse kuni ostuhinna täieliku tasumiseni, kuid tellija on siiski õigustatud seda oma äritegevuse raames edasi müüma.

(2) Kolmandatele kauba pandimine või tagatisõiguse üleandmine on müüja nõusolekuta enne omandiõiguse üleminekut välistatud. Kolmandate poolt kauba arestimine tuleb viivitamatult teatavaks teha.

§ 10 Lõppsätted

(1) Kui tellija on kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erivara või tal puudub Saksamaal üldine kohtualluvus, on müüja ja tellija vaheliste vaidluste lahendamise koht kas müüja valikul D-35578 Wetzlar või tellija asukoht. Kuid nendel juhtudel on D-35578 Wetzlar müüja ainupädev kohtualluvus. Sellest reeglist tulenevad sunduslikud seaduslikud määrused, mis käsitlevad ainupädevaid kohtualluvusi, jäävad kehtima.

(2) Müüja ja tellija vahelised suhted kuuluvad ainult Saksamaa Liitvabariigi seaduste alla. ÜRO rahvusvaheliste kaubanduslepingute konventsioon 11. aprillist 1980 (CISG) ei kehti.

(3) Kui leping või need üldised tarnetingimused (edaspidi nimetatud AGB) sisaldavad regulatsioonilünki, siis nende lünkade täitmiseks kehtivad õiguslikult tõhusad regulatsioonid, mida lepingupooled oleksid kokku leppinud vastavalt lepingu majanduslikele eesmärkidele ja nende üldiste tarnetingimuste eesmärgile, kui nad oleksid regulatsioonilünka teadnud.

Märkused:

Tellija teab, et müüja salvestab andmeid lepingusuhtest § 28 föderaalseaduse andmekaitse kohta andmetöötluse eesmärgil ja jätab endale õiguse edastada andmeid kolmandatele isikutele (nt kindlustusettevõtetele), kui see on lepingu täitmiseks vajalik.

Tellijad, kes pakuvad tekstiiltooteid Euroopa Liidus turule, on seadusega kohustatud märgistama neid vastavalt seaduslikele nõuetele, eriti saksa keeles etteantud nimetustega, püsivalt, kergesti loetavalt, nähtavalt ja kättesaadavalt.