CGV de Tie Solution GmbH

Condicions de venda i lliurament de la Tie Solution GmbH Stand març 2023

§ 1 Aplicació

(1) Totes les lliuraments, serveis i ofertes de Tie Solution GmbH (d'ara endavant, el "venedor") es realitzen exclusivament d'acord amb aquestes Condicions Generals de Lliurament (anomenades CGC). Aquestes formen part de tots els contractes que el venedor celebra amb els seus socis contractants (anomenats també "encarregats") per a les lliuraments o serveis que ofereix. També s'apliquen a tots els futurs lliuraments, serveis o ofertes a l'encarregat, fins i tot si no es pacten de nou de manera separada.

(2) Les condicions comercials del contractant o de tercers no s'apliquen, encara que el venedor no s'oposi expressament a la seva aplicació en casos particulars. Encara que el venedor faci referència a una carta que contingui les condicions comercials del contractant o d'un tercer o que en faci referència, això no implica cap acord amb l'aplicació d'aquestes condicions comercials.

§ 2 Oferta i contractació

(1) Totes les ofertes del venedor són sense compromís i no vinculants, llevat que s'hagin marcat expressament com a vinculants o continguin un termini d'acceptació específic. El venedor pot acceptar les comandes en un termini de 2 setmanes després de la seva recepció per part del client.

(2) L'únic document vinculant per a les relacions jurídiques entre el venedor i el comprador és el contracte de compra signat per escrit, incloent aquestes Condicions Generals de Lliurament. Aquest document reflecteix completament totes les disposicions acordades entre les parts pel que fa a l'objecte del contracte. Les promeses verbals del venedor abans de la signatura d'aquest contracte no tenen valor legal i les disposicions verbals del contracte són substituïdes pel contracte escrit, llevat que expressament es disposi el contrari en cadascuna d'elles i que siguin vinculants.

(3) Les esmenes i modificacions dels acords assolits, incloent aquestes Condicions Generals de Lliurament, requereixen per a la seva validesa la forma escrita. Amb excepció dels directors generals o els apoderats, els empleats del venedor no estan autoritzats a acordar oralment res que s'hi oposi. Per complir amb la forma escrita, n'hi ha prou amb la transmissió telemàtica, especialment per fax o correu electrònic, sempre que s'enviï una còpia de la declaració signada.

(4) Les indicacions del venedor sobre l'objecte de lliurament o prestació (per exemple, pesos, dimensions, valors d'ús, capacitat de càrrega, toleràncies i dades tècniques) així com les nostres representacions del mateix (per exemple, dibuixos i il·lustracions) són només aproximades, llevat que la idoneïtat per a l'ús previst contractualment requereixi una coincidència exacta. No són característiques de qualitat garantides, sinó descripcions o identificacions del lliurament o prestació. Usual en el comerç Desviacions und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) El venedor es reserva la propietat o els drets d'autor de totes les ofertes i pressupostos presentats per ell, així com dels dibuixos, il·lustracions, càlculs, prospectes, catàlegs, models i altres documents i eines proporcionats al client. El client no pot fer accessible a tercers aquests objectes, ni com a tal ni pel seu contingut, sense el consentiment exprés del venedor, ni utilitzar-los o reproduir-los ell mateix o per mitjà de tercers. A petició del venedor, el client ha de retornar íntegrament aquests objectes i destruir les còpies realitzades, si ja no són necessaris per a la seva activitat comercial o si les negociacions no porten a la signatura d'un contracte. Això no s'aplica a l'emmagatzematge de dades proporcionades electrònicament per a fins de seguretat de dades habituals.

§ 3 Preus i pagament

(1) Els preus s'apliquen per a l'abast de serveis i lliurament especificats en les confirmacions de comanda. Els serveis addicionals o especials es facturaran per separat. Els preus s'entenen en euros des del magatzem de lliurament, més l'embalatge, l'IVA legal, els aranzels en cas de lliuraments d'exportació, així com les taxes i altres impostos públics.

(2) En la medida en que los precios acordados se basen en los precios de lista del vendedor y la entrega deba realizarse más de cuatro meses después de la celebración del contrato, se aplicarán los precios de lista vigentes del vendedor en el momento de la entrega (menos un descuento porcentual o fijo acordado).

(3) Els imports de les factures s'han de pagar en un termini de deu dies sense cap descompte, llevat que s'hagi acordat alguna cosa diferent per escrit. La data de pagament es determina per la recepció per part del venedor. El pagament per xec està exclòs, llevat que s'hagi acordat expressament en casos particulars. Les fabricacions especials requereixen un pagament a compte de 60%, i el saldo s'ha de pagar en un termini de deu dies després de rebre la mercaderia, sense cap descompte. Els articles especials i/o els articles en estoc s'han de pagar en un termini de deu dies en efectiu. Si el contractant no realitza el pagament a l'arribada del venciment, els imports pendents s'han de remunerar amb un interès anual del 9 % a partir del dia del venciment; es manté el dret a reclamar interessos més alts i altres danys en cas de retard.

(3a) En el cas de nous clients, el venedor es reserva el dret de lliurar per contra reemborsament o pagament anticipat fins que s'estableixi una relació comercial funcional.

(4) La compensació amb reclamacions contràries del client o la retenció de pagaments per a aquestes reclamacions només és permesa si les reclamacions contràries no són disputades o han estat legalment establertes.

(5) El venedor està autoritzat a executar o proporcionar només entregues o serveis pendents contra pagament anticipat o garantia si, després de la conclusió del contracte, es coneixen circumstàncies que poden minvar significativament la solvència del client i que posen en perill el pagament dels crèdits pendents del venedor pel client en el marc del mateix contracte (incloent altres comandes individuals per a les quals s'aplica el mateix contracte marc).

§ 4 Lliurament, temps de lliurament i devolució

(1) Les entregues es realitzen des de fàbrica.

(2) Els terminis i dates per a les entregues i serveis que el venedor hagi promès sempre s'entenen només com a aproximats, llevat que s'hagi acordat expressament un termini o data fixos. Si no hi ha circumstàncies especials, un termini de 18 dies es considera raonable. Si s'ha acordat l'enviament, els terminis i dates de lliurament es refereixen al moment de la transferència al transportista, transportista o tercer encarregat del transport.

(3) El venedor pot, sense perjudici dels seus drets derivats del retard del contractant, exigir del contractant una pròrroga dels terminis de lliurament i prestació o un ajornament dels terminis de lliurament i prestació pel període durant el qual el contractant no compleixi les seves obligacions contractuals amb el venedor.

(4) El venedor no es fa responsable de la impossibilitat de lliurament o dels retards en la lliurament, sempre que aquests siguin causats per força major o altres esdeveniments imprevisibles en el moment de la celebració del contracte (com ara interrupcions de tot tipus, dificultats en la obtenció de materials o energia, retards en el transport, vagues, tancaments legítims, manca de personal, energia o matèries primeres, dificultats en l'obtenció de les autoritzacions necessàries, mesures administratives o el subministrament inadequat, incorrecte o tardà per part dels proveïdors) que no siguin imputables al venedor. Si aquests esdeveniments dificulten o fan impossible de manera substancial la lliurament o el compliment per part del venedor i aquesta dificultat no és només temporal, el venedor té dret a resoldre el contracte. En cas d'obstacles temporals, els terminis de lliurament o compliment es prorroguen o s'ajornen pel temps de l'obstacle més un termini raonable d'inici. Si a causa del retard, el comprador no pot acceptar la lliurament o el compliment, pot resoldre el contracte mitjançant una declaració escrita immediata al venedor.

(5) El venedor només té dret a lliuraments parcials si

• el lliurament parcial és utilitzable pel contractant en el marc de la finalitat contractual determinada,

• la lliurament de la resta de la mercaderia sol·licitada està garantida i

• això no comporta una càrrega excessiva o costos addicionals per al contractant (a menys que el venedor es comprometi a assumir aquests costos).

(6) Si el venedor es posa en retard en la lliurament o prestació o si li resulta impossible realitzar la lliurament o prestació per qualsevol motiu, la responsabilitat del venedor per danys i perjudicis es limita a allò establert a la clàusula 8 d'aquestes Condicions Generals de Lliurament (dites AGB).

(7) En la fabricació individual, es permet una entrega amb un excés o una falta de +/- 10%, ja que és inevitable per raons tècniques.

(8) Els productes fabricats individualment no es poden canviar.

(9) Les mostres sol·licitades es facturen al preu unitari més les despeses d'enviament.

(10) En cas de retour ou d'échange convenu de marchandises en stock, un crédit est émis conformément aux pratiques de l'industrie pour la valeur marchande moins les frais de manutention 25%. Les frais d'expédition ne sont pas crédités. Les envois de colis non affranchis ne sont généralement pas acceptés. Veuillez noter que les valeurs de couleur que nous indiquons éventuellement selon Pantone ne sont données qu'à titre indicatif et que les écarts ne constituent pas une raison de retourner la marchandise.

(11) Per al primer esborrany (disseny) dels nostres articles, cobrem una tarifa plana entre 50,- i 200,- € per disseny, basada en el treball requerit. Per a altres modificacions d'aquest esborrany, també cobrem segons el treball requerit. Aquests costos seran reemborsats parcialment o totalment en cas de confirmació de l'encàrrec.

(12) Els costos per a la prova d'impressió es detallen a la oferta segons la complexitat i el tipus de producció.

§ 5 Lloc d'execució, enviament, embalatge, transferència de risc, acceptació

(1) El lloc d'execució per a totes les obligacions derivades del contracte és D-35578 Wetzlar, llevat que s'estableixi una altra cosa.

(2) El mètode d'enviament i l'embalatge estan sotmesos al criteri raonable del venedor. Els costos d'embalatge els assumeix el venedor, llevat que s'estableixi una altra cosa. Les despeses d'enviament són a càrrec de l'encarregat.

(3) El perill passa com a molt tard amb la lliurament del lliurament (sent decisiva l'inici del procés de càrrega) al transportista, transportista o altres tercers designats per a l'enviament al client. Això també s'aplica si es realitzen lliuraments parcials o si el venedor ha assumit altres serveis (per exemple, enviament). Si l'enviament o la lliurament es retarden a causa d'una circumstància que és responsabilitat del client, el perill passa al client a partir del dia en què el lliurament estigui llest per a l'enviament i el venedor ho hagi notificat al client.

(4) El client assumeix els costos d'emmagatzematge després de la transferència de risc. En cas que el venedor s'encarregui de l'emmagatzematge, els costos d'emmagatzematge seran de l'0,25% de l'import de la factura dels articles a emmagatzemar per setmana transcorreguda. Es reserva el dret de reclamar i demostrar altres costos d'emmagatzematge o costos d'emmagatzematge inferiors.

(5) L'enviament només es realitzarà pel venedor sota petició expressa del client i a càrrec d'aquest, assegurat contra robatori, trencament, danys de transport, incendis, danys per aigua o altres riscos assegurables.

§ 6 Garantia, defectes materials

(1) El termini de garantia és d'un any a partir de la data de lliurament. Aquest termini no s'aplica a les reclamacions per danys i perjudicis del client derivats de la violació de la vida, el cos o la salut o de negligències doloses o greus del venedor o dels seus col·laboradors, que prescriuen segons les disposicions legals corresponents.

(2) Els articles lliurats han de ser examinats immediatament després de la seva entrega per part de l'encarregat o de la persona designada per a això pel mateix, amb cura. L'obligació d'examen i de reclamació s'estén especialment a assegurar-se que el producte lliurat és idèntic al producte sol·licitat en termes de tipus, qualitat, mides, ajust, color i quantitat, dins de les toleràncies comercials habituals. Si cal, això s'ha de garantir mitjançant mostres aleatòries.

(3) Els articles lliurats es consideren aprovats pel comprador en relació amb defectes evidents o altres defectes que haguessin estat detectables mitjançant una inspecció immediata i diligent, si el venedor no rep una reclamació per escrit sobre defectes en un termini de set dies laborables des de la lliurament. Pel que fa a altres defectes, els articles lliurats es consideren aprovats pel comprador si la reclamació per defectes no arriba al venedor en un termini de set dies laborables des del moment en què es va manifestar el defecte; si el defecte era evident per a l'encarregat en un moment anterior a l'ús normal, aquest moment anterior és determinant per al començament del termini de reclamació. A petició del venedor, l'article lliurat objecte de reclamació s'ha de retornar al venedor sense càrrec. En cas de reclamació per defectes justificada, el venedor reemborsarà els costos de l'enviament més econòmic; això no s'aplica si els costos augmenten perquè l'article lliurat es troba en un lloc diferent del lloc d'ús previst.

(4) En cas de defectes materials dels objectes lliurats, el venedor està obligat i autoritzat, a la seva elecció i dins d'un termini raonable, a realitzar primer una reparació o un lliurament de substitució. En cas de fracàs, és a dir, impossibilitat, inacceptabilitat, denegació o retard inadequat de la reparació o el lliurament de substitució, el comprador pot rescindir el contracte o reduir el preu de compra de manera adequada.

(5) Si una deficiència és causada per culpa del venedor, l'encarregat pot reclamar una indemnització en les condicions establertes a l'article 8.

(6) La garantia queda anul·lada si l'encarregat modifica el lliurament sense el consentiment del venedor o si permet que tercers el modifiquin i això dificulta o impossibilita la reparació de les deficiències. En tot cas, l'encarregat ha de suportar els costos addicionals de reparació que es derivin de la modificació.

(7) La lliurament d'objectes usats acordada amb l'encarregat en casos particulars es realitza sense cap garantia per defectes materials.

§ 7 Drets de propietat

(1) En la medida en que el cliente proporcione directrices para el uso de elementos de diseño sujetos a derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros (por ejemplo, logotipos), será el único responsable de cualquier reclamación que surja de ello por parte de terceros.

(2) Cada parte contratante notificará inmediatamente por escrito a la otra parte contratante si se le hacen valer reclamaciones por la infracción de dichos derechos.

(3) Si el venedor és reclamat per tercers per la violació de drets de propietat industrial o drets d'autor a causa de les especificacions segons l'apartat 1, l'encarregat està obligat a eximir-lo de tots els costos necessaris per defensar-se contra les reclamacions. El venedor pot exigir un dipòsit adequat de l'encarregat per a això. A petició del venedor, està obligat a unir-se a una disputa legal al costat del venedor i donar suport al millor del seu coneixement.

(4) El venedor pot demanar la presentació de justificants per a la legitimació per a l'ús d'elements de disseny segons l'apartat 1.

§ 8 Responsabilitat per danys i perjudicis per culpa

(1) La responsabilitat del venedor per danys i perjudicis, independentment del fonament jurídic, en particular per impossibilitat, retard, lliurament defectuós o incorrecte, incompliment contractual, incompliment de deures en les negociacions contractals i actes il·lícits està limitada segons aquest § 8, sempre que es tracti d'una culpa.

(2) El venedor no respon en cas de negligència simple dels seus òrgans, representants legals, empleats o altres col·laboradors, sempre que no es tracti d'una infracció de les obligacions essencials del contracte. Les obligacions essencials inclouen l'obligació de lliurar el bé en temps i forma, la seva llibertat de defectes legals i defectes materials que afectin significativament la seva utilitat, així com les obligacions de consell, protecció i cura que han de permetre al client utilitzar el bé segons el contracte o protegir la vida o la salut del personal del client o protegir la seva propietat contra danys significatius.

(3) En la mesura en què el venedor sigui responsable de danys i perjudicis segons l'article 8 (2), aquesta responsabilitat es limita als danys que el venedor hagi previst com a possible conseqüència d'una infracció contractual en el moment de la celebració del contracte o que hauria de preveure amb la diligència deguda. Els danys indirectes i conseqüencials que siguin la conseqüència de defectes del bé només són indemnitzables en la mesura en què aquests danys siguin típics d'una utilització adequada del bé.

(4) En cas de responsabilitat per negligència simple, l'obligació de compensació del venedor per danys materials i els danys patrimonials resultants està limitada a una quantitat equivalent al 25 % del valor de la comanda. Aquesta limitació de responsabilitat no s'aplica si el client indica un valor més alt de possibles danys patrimonials en el moment de fer la comanda i abans del començament de la producció.

(5) Les exclusions et limitations de responsabilité ci-dessus s'appliquent également aux organes, représentants légaux, employés et autres auxiliaires d'exécution du vendeur.

(6) Dans la mesure où le vendeur fournit des informations techniques ou agit à titre consultatif et que ces informations ou conseils ne font pas partie de l'étendue des services convenus contractuellement, cela se fait gratuitement et exclut toute responsabilité.

(7) Les limitations de responsabilité prévues à l'article 8 ne s'appliquent pas à la responsabilité du vendeur et de ses représentants légaux, employés ou autres auxiliaires d'exécution en cas de comportement intentionnel ou gravement négligent, pour les caractéristiques garanties, en cas de violation de la vie, du corps ou de la santé ou en vertu de la loi sur la responsabilité du produit.

Secció 9 Reserva de propietat

(1) Els productes lliurats romanen propietat del venedor fins al pagament complet del preu de compra, però el client té dret a vendre'ls en el marc del seu negoci.

(2) Qualsevol empenyament o transferència de garantia de la mercaderia a favor de tercers està exclòs sense el consentiment del venedor abans del traspassament de la propietat. La confiscació de la mercaderia per part de tercers s'ha de comunicar immediatament.

§ 10 Disposicions finals

(1) Si el contractant és un comerciant, una persona jurídica de dret públic o un fons especial de dret públic o no té una seu general a la República Federal d'Alemanya, la jurisdicció per a totes les disputes relacionades amb la relació comercial entre el venedor i el contractant serà a elecció del venedor D-35578 Wetzlar o la seu del contractant. No obstant això, en aquests casos, la jurisdicció exclusiva per a les demandes contra el venedor serà D-35578 Wetzlar. Les disposicions legals obligatòries sobre jurisdiccions exclusives no es veuen afectades per aquesta disposició.

(2) Les relacions entre el venedor i el contractant estan subjectes exclusivament a la llei de la República Federal d'Alemanya. La Convenció de les Nacions Unides sobre contractes de compravenda internacional de mercaderies del 11 d'abril de 1980 (CISG) no s'aplica.

(3) En la medida en que el contrato o estas Condiciones Generales de Entrega (denominadas AGB) contengan lagunas de regulación, se considerarán acordadas aquellas disposiciones legalmente efectivas que las partes contratantes habrían acordado de acuerdo con los objetivos económicos del contrato y el propósito de estas Condiciones Generales de Entrega, si hubieran conocido la laguna de regulación.

Notes:

El contractant pren coneixement que el venedor emmagatzema dades del contracte segons l'article 28 de la Llei Federal de Protecció de Dades amb la finalitat de processament de dades i es reserva el dret de transmetre les dades a tercers (per exemple, assegurances) en la mesura que sigui necessari per a la realització del contracte.

Els contractants que posin a disposició productes tèxtils al mercat de la Unió Europea estan obligats per llei a etiquetar-los de forma permanent, llegible, visible i accessible segons les disposicions legals, en particular amb les denominacions prescrites en alemany.