Termenii și condițiile generale ale Tie Solution GmbH

Termeni și condiții de vânzare și livrare ale Tie Solution GmbH, versiunea martie 2023

§ 1 Aplicabilitate

(1) Toate livrările, serviciile și ofertele furnizate de Tie Solution GmbH (denumită în continuare „vânzătorul”) se fac exclusiv în conformitate cu aceste Condiții Generale de Livrare (denumite AGB). Acestea fac parte din toate contractele încheiate de vânzător cu partenerii săi contractuali (denumiți în continuare „comandantul”) referitoare la livrările sau serviciile oferite de acesta. Ele se aplică și pentru toate livrările, serviciile sau ofertele viitoare către comandant, chiar dacă nu sunt convenite separat.

(2) Termenii și condițiile clientului sau ale terților nu se aplică, chiar dacă vânzătorul nu se opune în mod separat aplicării lor într-un caz particular. Chiar și atunci când vânzătorul face referire la o corespondență care conține termeni și condiții ale clientului sau ale unui terț sau face referire la acestea, acest lucru nu constituie un acord cu privire la aplicarea acelor termeni și condiții.

§ 2 Ofertă și încheierea contractului

(1) Toate ofertele vânzătorului sunt fără obligații și neangajante, cu excepția cazului în care sunt marcate expres ca fiind obligatorii sau conțin un termen de acceptare specific. Vânzătorul poate accepta comenzi în termen de 2 săptămâni de la primirea acestora de la client.

(2) Singurul document relevant pentru relațiile juridice dintre vânzător și client este contractul de vânzare încheiat în scris, inclusiv aceste Condiții Generale de Livrare. Acesta reflectă în întregime toate acordurile dintre părțile contractante referitoare la obiectul contractului. Promisiunile verbale ale vânzătorului înainte de încheierea acestui contract nu au valoare juridică și acordurile verbale dintre părțile contractante sunt înlocuite de contractul scris, cu excepția cazului în care acestea sunt expres menționate ca fiind valabile.

(3) Completările și modificările acordurilor încheiate, inclusiv a acestor Condiții Generale de Livrare, necesită forma scrisă pentru a fi valabile. Cu excepția directorilor sau procuriștilor, angajații vânzătorului nu sunt autorizați să încheie acorduri verbale diferite de acestea. Pentru a respecta forma scrisă, este suficientă transmiterea prin telecomunicații, în special prin fax sau e-mail, cu condiția ca copia declarației semnate să fie transmisă.

(4) Informațiile vânzătorului cu privire la obiectul livrării sau prestării (cum ar fi greutăți, dimensiuni, valori de utilizare, capacitate de încărcare, toleranțe și date tehnice) precum și reprezentările noastre ale acestuia (cum ar fi desenele și ilustrațiile) sunt doar aproximative, în măsura în care utilizarea pentru scopul prevăzut contractual necesită o concordanță exactă. Acestea nu sunt caracteristici de calitate garantate, ci descrieri sau identificări ale livrării sau prestării. Abaterile comerciale și abaterile care sunt efectuate în conformitate cu reglementările legale sau care reprezintă îmbunătățiri tehnice sunt permise, în măsura în care nu afectează utilizarea pentru scopul prevăzut contractual.

(5) Vânzătorul își păstrează proprietatea sau drepturile de autor asupra tuturor ofertelor și estimărilor prezentate de el, precum și desenele, ilustrațiile, calculele, prospectele, cataloagele, modelele și alte documente și instrumente puse la dispoziția clientului. Clientul nu are dreptul să facă aceste obiecte accesibile terților, să le divulge, să le utilizeze sau să le reproducă, nici ca atare, nici în conținut, fără acordul expres al vânzătorului. La cererea vânzătorului, clientul trebuie să returneze complet aceste obiecte și să distrugă copiile realizate, dacă acestea nu mai sunt necesare în cadrul activității comerciale normale sau dacă negocierile nu duc la încheierea unui contract. Excepție fac stocarea datelor puse la dispoziție electronic în scopul obișnuit de protecție a datelor.

§ 3 Prețuri și plată

(1) Prețurile se aplică pentru gama de servicii și livrare specificată în confirmările de comandă. Serviciile suplimentare sau speciale vor fi facturate separat. Prețurile sunt exprimate în EURO, la depozitul de livrare, plus ambalajul, TVA-ul legal, taxele vamale și alte taxe și impozite publice în cazul livrărilor de export.

(2) În măsura în care prețurile convenite se bazează pe prețurile de listă ale vânzătorului și livrarea trebuie efectuată la mai mult de patru luni după încheierea contractului, prețurile de listă valabile ale vânzătorului se aplică la livrare (în fiecare caz după o reducere procentuală sau fixă convenită).

(3) Suma facturii trebuie achitată în termen de zece zile fără nicio deducere, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în scris. Data plății este considerată data primirii de către vânzător. Plata prin cec este exclusă, cu excepția cazului în care este convenită în mod separat în fiecare caz. Produsele personalizate necesită o plată în avans de 60%, restul trebuie achitat în termen de 10 zile de la primirea mărfii, fără nicio reducere. Produsele speciale și/sau produsele din stoc trebuie plătite în numerar în termen de 10 zile. Dacă cumpărătorul nu plătește la scadență, sumele restante vor fi calculate cu o dobândă de 9 % pe an începând cu ziua scadenței; se menține dreptul de a solicita dobânzi mai mari și alte daune în caz de întârziere.

(3a) În cazul clienților noi, vânzătorul își rezervă dreptul de a livra doar prin ramburs sau plată în avans până la stabilirea relațiilor comerciale funcționale.

(4) Compensarea cu pretențiile contraofertantului sau reținerea plăților din cauza acestor pretenții este permisă numai în măsura în care pretențiile contraofertantului nu sunt contestate sau stabilite definitiv prin hotărâre judecătorească.

(5) Vânzătorul are dreptul să execute sau să furnizeze doar livrări sau servicii restante numai în schimbul unei plăți în avans sau a unei garanții, dacă îi sunt cunoscute circumstanțe după încheierea contractului care ar putea reduce semnificativ creditabilitatea clientului și prin care plata creanțelor restante ale vânzătorului de către client este pusă în pericol din relația contractuală respectivă (inclusiv din alte comenzi individuale pentru care se aplică același contract cadru).

§ 4 Livrare, termen de livrare și returnare

(1) Livrările se fac din fabrică.

(2) Termenele și datele promise de vânzător pentru livrări și servicii sunt întotdeauna aproximative, cu excepția cazului în care este promis sau convenit expres un termen fix. În absența unor circumstanțe speciale, un termen de grație de 18 zile este considerat adecvat. În cazul în care a fost convenită expedierea, termenele și datele de livrare se referă la momentul transferului către transportator, transportatorul sau alt terț însărcinat cu transportul.

(3) Vânzătorul poate, fără a afecta drepturile sale în cazul întârzierii cumpărătorului, solicita de la cumpărător prelungirea termenelor de livrare și prestare a serviciilor sau amânarea termenelor de livrare și prestare a serviciilor cu perioada în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale față de vânzător.

(4) Vânzătorul nu este responsabil pentru imposibilitatea livrării sau pentru întârzierile în livrare, în măsura în care acestea sunt cauzate de forță majoră sau de alte evenimente imprevizibile la momentul încheierii contractului (de exemplu, disfuncții în funcționarea tuturor tipurilor de activități, dificultăți în obținerea materialelor sau energiei, întârzieri în transport, greve, blocade legale, lipsa de forță de muncă, energie sau materii prime, dificultăți în obținerea autorizațiilor necesare din partea autorităților, măsuri luate de autorități sau furnizarea necorespunzătoare sau neîn timp util de către furnizori), pe care vânzătorul nu le poate controla. În cazul în care astfel de evenimente fac livrarea sau prestarea serviciilor de către vânzător semnificativ mai dificilă sau imposibilă și obstrucția nu este doar de durată temporară, vânzătorul are dreptul să se retragă din contract. În cazul obstacolelor de durată temporară, termenele de livrare sau de prestare a serviciilor se prelungesc sau se amână cu perioada de obstrucție plus un termen rezonabil de pregătire. În măsura în care cumpărătorului nu i se poate cere să accepte livrarea sau prestarea serviciilor din cauza întârzierii, el poate să se retragă din contract prin declarație scrisă imediată către vânzător.

(5) Vânzătorul are dreptul să efectueze livrări parțiale numai dacă

• livrarea parțială poate fi utilizată de către comandant în cadrul scopului contractual specificat,

• livrarea restului mărfurilor comandate este asigurată și

• aceasta nu implică un efort suplimentar semnificativ sau costuri suplimentare pentru comandant (cu excepția cazului în care vânzătorul este de acord să suporte aceste costuri).

(6) Dacă vânzătorul întârzie cu livrarea sau prestarea serviciului sau dacă livrarea sau prestarea serviciului este imposibilă din orice motiv, răspunderea vânzătorului pentru daune este limitată conform § 8 din aceste Condiții Generale de Livrare (denumite AGB).

(7) În cazul producției individuale, este permisă o livrare suplimentară sau redusă de +/- 10%, deoarece este inevitabil din motive tehnice.

(8) Produsele fabricate individual sunt, în principiu, excluse de la schimb.

(9) Eșantioanele solicitate sunt facturate la prețul individual plus costurile de transport.

(10) În cazul returnării sau schimbului de marfă din stoc, se va emite un credit în conformitate cu practicile din industrie, în valoare de valoarea mărfurilor minus costurile de manipulare 25%. Costurile de transport nu vor fi creditate. Expedierile de colete neplătite nu vor fi acceptate în mod normal. Vă rugăm să rețineți că valorile de culoare indicate de noi conform Pantone sunt doar orientative și abaterile nu reprezintă un motiv pentru returnarea mărfurilor.

(11) Pentru prima versiune (design-uri) ale articolelor noastre, percepem o sumă fixă între 50 și 200 de euro pe design, în funcție de efortul necesar. Pentru modificări ulterioare la acest design, vom percepe, de asemenea, în funcție de efort. Aceste costuri vor fi rambursate parțial sau integral în cazul în care se dă comandă.

(12) Costurile pentru mostre de imprimare sunt indicate în oferta în funcție de efortul și tipul de producție.

§ 5 Locul de îndeplinire, expedierea, ambalarea, transferul riscului, acceptarea

(1) Locul de îndeplinire pentru toate obligațiile din relația contractuală este D-35578 Wetzlar, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

(2) Metoda de expediere și ambalare sunt la latitudinea vânzătorului. Costurile de ambalare sunt suportate de vânzător, dacă nu se prevede altfel. Costurile de transport sunt suportate de comandant.

(3) Riscul este transferat către client cel târziu la predarea bunurilor (momentul începerii încărcării fiind decisiv) către transportator, expeditor sau alt terț desemnat pentru efectuarea expedierii. Acest lucru se aplică chiar și în cazul livrărilor parțiale sau dacă vânzătorul a preluat alte servicii (de exemplu, expedierea). În cazul în care expedierea sau predarea bunurilor este întârziată din cauza unui motiv care aparține clientului, riscul este transferat către acesta începând cu ziua în care bunurile sunt pregătite pentru expediere și vânzătorul a notificat clientul.

(4) Costurile de depozitare după transferul riscului sunt suportate de către comandant. În cazul în care depozitarea este efectuată de către vânzător, costurile de depozitare reprezintă 0,25% din valoarea facturii pentru bunurile livrate pe săptămână. Se rezervă dreptul de a solicita și de a dovedi costuri de depozitare suplimentare sau mai mici.

(5) Expedierea este asigurată de către vânzător numai la cererea expresă a comandantului și pe cheltuiala acestuia împotriva furtului, avariei, deteriorării, incendiului și a altor riscuri asigurabile.

§ 6 Garanție, defecte de material

(1) Perioada de garanție este de un an de la livrare. Această perioadă nu se aplică pretențiilor de despăgubire ale clientului din cauza încălcării vieții, corpului sau sănătății sau din cauza încălcării intenționate sau neglijenței grave a vânzătorului sau a asistenților săi, care expiră în conformitate cu prevederile legale.

(2) Obiectele livrate trebuie să fie examinate imediat după livrare de către comandant sau de către terțul desemnat de acesta. Obligația de examinare și de notificare se referă în special la faptul că marfa livrată este identică cu marfa comandată în ceea ce privește toleranțele comerciale obișnuite în ceea ce privește tipul, calitatea, dimensiunile, potrivirea, culoarea și cantitatea. Acest lucru trebuie să fie asigurat, dacă este necesar, prin eșantionare.

(3) Obiectele livrate sunt considerate aprobate de către cumpărător în ceea ce privește defectele evidente sau alte defecte care ar fi putut fi observate printr-o examinare imediată și atentă, dacă vânzătorului nu i se adresează o reclamație scrisă privind defectele în termen de șapte zile lucrătoare de la livrare. În ceea ce privește alte defecte, obiectele livrate sunt considerate aprobate de către cumpărător dacă reclamația privind defectele nu i se adresează vânzătorului în termen de șapte zile lucrătoare de la momentul în care defectul a devenit evident; dacă defectul era deja vizibil pentru comanditar în utilizarea normală la o dată anterioară, această dată anterioară este relevantă pentru începutul termenului de reclamație. La cererea vânzătorului, obiectul livrat reclamat trebuie returnat la vânzător fără taxe de transport. În cazul unei reclamații justificate privind defectele, vânzătorul rambursează costurile celei mai ieftine rute de transport; aceasta nu se aplică în măsura în care costurile cresc deoarece obiectul livrat se află într-un alt loc decât locul utilizării prevăzute.

(4) În cazul deficiențelor obiectelor livrate, vânzătorul este obligat și autorizat să efectueze în primul rând remedierea sau livrarea de înlocuire, la alegerea sa, într-un termen rezonabil. În cazul eșecului, adică imposibilitatea, inacceptabilitatea, refuzul sau întârzierea nejustificată a remedierii sau livrării de înlocuire, comandantul poate să se retragă din contract sau să reducă prețul de achiziție în mod rezonabil.

(5) Dacă o deficiență se datorează vânzătorului, comandantul poate solicita despăgubiri în conformitate cu condițiile specificate în §8.

(6) Garanția nu se aplică în cazul în care comandantul modifică sau permite unui terț să modifice obiectul livrat fără acordul vânzătorului și astfel îngreunează sau face imposibilă remedierea defecțiunilor. În orice caz, comandantul va suporta costurile suplimentare rezultate din modificare pentru remedierea defecțiunilor.

(7) Livrarea de obiecte folosite convenită în mod individual cu comandantul se face cu excluderea oricărei garanții pentru defecte materiale.

§ 7 Drepturi de proprietate intelectuală

(1) În măsura în care comandantul face cerințe pentru utilizarea elementelor de design supuse drepturilor de proprietate intelectuală sau drepturilor de autor ale terților (de exemplu, logo-uri), el este singur responsabil pentru pretențiile terților rezultate din acestea.

(2) Fiecare parte contractantă va notifica imediat cealaltă parte contractantă în scris dacă i se fac pretenții pentru încălcarea acestor drepturi.

(3) Dacă vânzătorul este acționat în justiție de către terți pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a drepturilor de autor în conformitate cu prevederile alineatului (1), comandantul este obligat să-l elibereze de toate costurile necesare pentru apărarea cererilor. Vânzătorul poate solicita o avans adecvată de la comandant. La cererea vânzătorului, acesta este obligat să se alăture procesului în numele vânzătorului și să-l sprijine în cel mai bun mod posibil.

(4) Vânzătorul poate solicita prezentarea de dovezi privind dreptul de utilizare a elementelor de design conform alin. 1.

§ 8 Răspunderea pentru daune-interese din culpă

(1) Răspunderea vânzătorului pentru daune-interese, indiferent de temeiul juridic, în special din imposibilitate, întârziere, livrare defectuoasă sau greșită, încălcare a contractului, încălcare a obligațiilor în timpul negocierilor contractuale și delict civil este, în măsura în care este vorba de culpă, limitată în conformitate cu această secțiune 8.

(2) Vânzătorul nu răspunde în cazul neglijenței ușoare a organelor sale, reprezentanților legali, angajaților sau altor persoane împuternicite să îndeplinească obligațiile, cu excepția cazului în care este vorba despre încălcarea obligațiilor esențiale ale contractului. Obligațiile esențiale includ obligația de a livra în timp util obiectul livrat, absența defectelor de drept și a defectelor de natură să afecteze semnificativ utilizarea obiectului livrat, precum și obligațiile de consultanță, protecție și îngrijire care ar trebui să permită clientului să utilizeze obiectul livrat conform contractului sau să protejeze viața sau sănătatea personalului clientului sau să protejeze proprietatea acestuia împotriva daunelor semnificative.

(3) În măsura în care vânzătorul este responsabil în temeiul § 8 (2) pentru daune, această răspundere este limitată la daunele pe care vânzătorul le-a prevăzut ca posibile consecințe ale încălcării contractului la momentul încheierii contractului sau pe care ar fi trebuit să le prevadă prin aplicarea unei grijă obișnuite. De asemenea, daunele indirecte și consecințele care rezultă din defectele obiectului livrat sunt despăgubite numai în măsura în care astfel de daune sunt de așteptat în mod tipic în utilizarea normală a obiectului livrat.

(4) În cazul unei răspunderi pentru neglijență simplă, obligația de despăgubire a vânzătorului pentru daune materiale și daune ulterioare rezultate din acestea este limitată la o sumă de 25 % din valoarea comenzii. Această limitare a răspunderii nu se aplică dacă clientul indică o valoare mai mare a daunelor posibile la momentul plasării comenzii și înainte de începerea producției.

(5) Prevederile de mai sus privind excluderea și limitarea răspunderii se aplică în aceeași măsură în favoarea organelor, reprezentanților legali, angajaților și altor persoane care îndeplinesc atribuții în numele vânzătorului.

(6) În măsura în care vânzătorul furnizează informații tehnice sau oferă consultanță și aceste informații sau consultanță nu fac parte din gama de servicii convenite contractual, acestea sunt furnizate gratuit și cu excluderea oricărei răspunderi.

(7) Restricțiile prevăzute în această secțiune 8 nu se aplică răspunderii vânzătorului și a reprezentanților săi legali, angajaților sau altor persoane care îndeplinesc atribuții în cazul comportamentului intenționat și grav neglijent, în cazul caracteristicilor garantate, în cazul vătămării vieții, corpului sau sănătății sau în conformitate cu legea privind răspunderea produselor.

Articolul 9 Rezervă de proprietate

(1) Marfa livrată rămâne proprietatea vânzătorului până la plata integrală a prețului de achiziție, dar comandantul are dreptul să o revândă în cadrul activității sale comerciale.

(2) Orice gaj sau cesiune de garanție a mărfurilor în favoarea terților este exclusă fără acordul vânzătorului înainte de transferul proprietății. Gajul mărfurilor de către terți trebuie notificat imediat.

§ 10 Dispoziții finale

(1) Dacă comandantul este un comerciant, o persoană juridică de drept public sau o avere specială de drept public sau nu are o instanță generală în Germania, instanța competentă pentru toate eventualele dispute din relația comercială dintre vânzător și comandant este la alegerea vânzătorului D-35578 Wetzlar sau sediul comandantului. Cu toate acestea, în aceste cazuri, instanța exclusivă este D-35578 Wetzlar pentru acțiunile împotriva vânzătorului. Dispozițiile legale obligatorii privind instanțele exclusive nu sunt afectate de această reglementare.

(2) Relațiile dintre vânzător și comandant sunt supuse exclusiv legii Republicii Federale Germania. Convenția Națiunilor Unite privind contractele de vânzare internațională de mărfuri din 11 aprilie 1980 (CISG) nu se aplică.

(3) În măsura în care contractul sau aceste Condiții Generale de Livrare (denumite AGB) conțin lacune de reglementare, se consideră că au fost convenite acele reglementări juridic valabile pentru a completa aceste lacune, pe care părțile contractante le-ar fi convenit în conformitate cu obiectivele economice ale contractului și scopul acestor Condiții Generale de Livrare, dacă ar fi cunoscut lacuna de reglementare.

Indicații:

Comanditarul ia cunoștință că vânzătorul stochează date din relația contractuală conform § 28 din Legea federală privind protecția datelor în scopul procesării datelor și își rezervă dreptul de a transmite datele terților (de exemplu, asigurători), în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea contractului.

Comanditarul care pune la dispoziție produse textile pe piața Uniunii Europene este obligat prin lege să le eticheteze în mod permanent, ușor de citit, vizibil și accesibil conform cerințelor legale, în special cu denumirile prescrise în limba germană.