Opći uvjeti poslovanja tvrtke Tie Solution GmbH

Prodajni i isporučni uvjeti tvrtke Tie Solution GmbH, stanje ožujak 2023.

§ 1 Primjena

(1) Sve isporuke, usluge i ponude tvrtke Tie Solution GmbH (u daljnjem tekstu „prodavatelj“) obavljaju se isključivo prema ovim Općim uvjetima isporuke (u daljnjem tekstu „UVI“). Oni su sastavni dio svih ugovora koje prodavatelj sklapa sa svojim ugovornim partnerima (u daljnjem tekstu „naručitelj“) u vezi s isporukama ili uslugama koje nudi. Oni vrijede i za sve buduće isporuke, usluge ili ponude naručitelju, čak i ako se ne dogovore posebno.

(2) Poslovni uvjeti naručitelja ili trećih strana ne primjenjuju se, čak i ako prodavatelj u pojedinim slučajevima ne proturječi njihovoj primjeni. Čak i ako se prodavatelj poziva na pismo koje sadrži poslovne uvjete naručitelja ili treće strane ili se na njih poziva, to ne znači suglasnost s primjenom tih poslovnih uvjeta.

§ 2 Ponuda i sklapanje ugovora

(1) Sve ponude prodavatelja su neobvezujuće, osim ako nisu izričito označene kao obvezujuće ili sadrže određeni rok za prihvaćanje. Prodavatelj može prihvatiti narudžbe u roku od 2 tjedna od davanja narudžbe od strane naručitelja.

(2) Jedini mjerodavan za pravne odnose između prodavatelja i naručitelja je pismeni ugovor o kupnji, uključujući ove Opće uvjete isporuke. Taj ugovor u potpunosti odražava sve dogovore između ugovornih strana o predmetu ugovora. Usmene izjave prodavatelja prije sklapanja ovog ugovora nemaju pravnu snagu, a usmene dogovore ugovorne strane zamjenjuje pismeni ugovor, osim ako se iz njih izričito ne proizlazi da su obvezujući.

(3) Dopune i izmjene dogovorenih sporazuma, uključujući ove Opće uvjete isporuke, za njihovu učinkovitost zahtijevaju pisanu formu. Osoblje prodavatelja, osim direktora ili prokurista, nije ovlašteno sklapati usmene sporazume koji odstupaju od toga. Za očuvanje pisane forme dovoljna je telekomunikacijska prijenos, posebno putem telefaksa ili e-pošte, pod uvjetom da se prenese kopija potpisane izjave.

(4) Podaci prodavatelja o predmetu isporuke ili usluge (npr. težina, dimenzije, uporabne vrijednosti, nosivost, tolerancije i tehnički podaci) kao i naši prikazi istog (npr. crteži i slike) su samo približni, osim ako uporaba za ugovorenu svrhu zahtijeva točno podudaranje. Nisu jamstvene karakteristike, već opisi ili oznake isporuke ili usluge. Trgovačke razlike i razlike koje proizlaze iz zakonskih propisa ili predstavljaju tehnička poboljšanja su dopuštene, ako ne utječu na uporabljivost za ugovorenu svrhu.

(5) Prodavatel zadržava vlasništvo ili autorska prava na svim ponudama i procjenama troškova koje je dao, kao i crtežima, slikama, izračunima, prospektima, katalozima, modelima i drugim dokumentima i pomagalima koje je stavio na raspolaganje naručitelju. Naručitelj ne smije ove predmete učiniti dostupnima trećim osobama, otkriti ih, koristiti ih sam ili putem trećih osoba ili ih umnožavati bez izričite suglasnosti prodavatelja. Na zahtjev prodavatelja, naručitelj mora ih u potpunosti vratiti i uništiti sve kopije koje je napravio, ako ih više ne treba u redovnom poslovanju ili ako pregovori ne dovedu do zaključenja ugovora. Izuzetak su elektronički pohranjeni podaci koji su dostupni uobičajenoj sigurnosnoj kopiji podataka.

§ 3 Cijene i plaćanje

(1) Cijene vrijede za opseg usluga i isporuke naveden u potvrdama narudžbe. Dodatne ili posebne usluge se naplaćuju zasebno. Cijene su izražene u EUR od mjesta isporuke, uz dodatak pakiranja, zakonskog PDV-a, carine za izvozne isporuke, te naknada i drugih javnih davanja.

(2) Ukoliko su dogovorene cijene temeljene na cjenicima prodavatelja i isporuka se treba izvršiti više od četiri mjeseca nakon sklapanja ugovora, primjenjuju se cjenici prodavatelja koji vrijede u trenutku isporuke (uz dogovoreni postotni ili fiksni popust).

(3) Iznosi računa trebaju biti plaćeni u roku od deset dana bez ikakvog umanjenja, osim ako nije drugačije dogovoreno pismeno. Za datum plaćanja mjerodavan je primitak kod prodavatelja. Plaćanje čekom je isključeno, osim ako se posebno ne dogovori u pojedinačnom slučaju. Posebne izrade zahtijevaju plaćanje unaprijed u iznosu od 60%, a preostali iznos treba biti plaćen u roku od 10 dana od primitka robe bez popusta. Posebne ponude i/ili skladišna roba plaćaju se u roku od 10 dana neto gotovinom. Ako naručitelj ne plati na vrijeme, iznos duga se od dana dospijeća obračunava s kamatom od 9 % godišnje; zadržava se pravo na naplatu viših kamata i dodatnih šteta u slučaju kašnjenja.

(3a) Prodavatelj zadržava pravo isporučiti robu putem pouzeća ili unaprijed plaćanja do utvrđivanja funkcionirajućih poslovnih odnosa kod novih kupaca.

(4) Obračunavanje s protuzahtjevima naručitelja ili zadržavanje plaćanja zbog takvih zahtjeva dopušteno je samo ako su protuzahtjevi nesporni ili pravomoćno utvrđeni.

(5) Prodavatelj je ovlašten izvršiti ili pružiti još uvijek neizvršene isporuke ili usluge samo uz prethodnu uplatu ili osiguranje ako mu nakon sklapanja ugovora postanu poznate okolnosti koje značajno smanjuju kreditnu sposobnost naručitelja i koje ugrožavaju plaćanje otvorenih potraživanja prodavatelja od naručitelja iz odgovarajućeg ugovornog odnosa (uključujući druge pojedinačne narudžbe za koje isti okvirni ugovor vrijedi).

§ 4 Isporuka, rok isporuke i povrat

(1) Isporuke se vrše od tvornice.

(2) Rokovi i datumi koje prodavatelj navodi za isporuke i usluge uvijek se smatraju samo približnima, osim ako nije izričito dogovoreno fiksno vrijeme ili datum. Ako nema posebnih okolnosti, rok od 18 dana smatra se razumnim. Ako je dogovoreno slanje, rokovi i datumi isporuke odnose se na trenutak predaje prijevozniku, špediteru ili drugom trećem licu zaduženom za prijevoz.

(3) Prodavatelj može, bez obzira na svoja prava iz kašnjenja naručitelja, zahtijevati od naručitelja produljenje rokova isporuke i izvršenja ili odgodu rokova isporuke i izvršenja za vrijeme u kojem naručitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze prema prodavatelju.

(4) Prodavatel ne odgovara za nemogućnost isporuke ili kašnjenje isporuke, u mjeri u kojoj su uzrokovani višom silom ili drugim nepredvidivim događajima u vrijeme sklapanja ugovora (npr. poremećaji u radu svih vrsta, poteškoće u nabavi materijala ili energije, kašnjenje u transportu, štrajkovi, zakoniti lockout, nedostatak radne snage, energije ili sirovina, poteškoće u dobivanju potrebnih dozvola od nadležnih tijela, mjere nadležnih tijela ili nedostava, neispravna ili nepravovremena isporuka od strane dobavljača) koje prodavatelj nije mogao predvidjeti. Ako takvi događaji značajno otežavaju ili onemogućavaju isporuku ili izvršenje i ako je ometanje samo privremene prirode, prodavatelj ima pravo odustati od ugovora. U slučaju privremenih prepreka, rokovi za isporuku ili izvršenje produžuju se ili se pomjeraju za vrijeme trajanja prepreke plus razumni rok za pokretanje. Ako kupcu nije prihvatljivo preuzeti isporuku ili izvršenje zbog kašnjenja, može se povući iz ugovora putem neposredne pisane izjave prodavatelju.

(5) Prodavatel ima pravo na djelomične isporuke samo ako

• djelomična isporuka može biti upotrebljena za svrhu navedenu u ugovoru,

• isporuka preostale naručene robe je osigurana i

• to ne uzrokuje značajne dodatne troškove ili napore kupcu (osim ako se prodavatelj ne slaže preuzeti te troškove).

(6) Ako prodavatelj kasni s isporukom ili uslugom ili mu je isporuka ili usluga, iz bilo kojeg razloga, nemoguća, odgovornost prodavatelja za naknadu štete ograničena je prema § 8 ovih Općih uvjeta isporuke (nazvanih AGB).

(7) Kod individualne izrade dopušteno je povećanje/smanjenje isporuke od + / - 10%, jer je neizbježno iz tehničkih razloga.

(8) Individualno izrađena roba je u osnovi isključena iz zamjene.

(9) Zatraženi uzorci naplaćuju se po pojedinačnoj cijeni plus troškovi dostave.

(10) Kod dogovorenog povrata ili zamjene robe iz skladišta, dobiva se kredit u visini vrijednosti robe umanjen za troškove rukovanja 25%. Troškovi dostave se ne vraćaju. Neprijavljeni paketi se u pravilu ne primaju. Imajte na umu da su Pantone vrijednosti koje navodimo samo orijentacija i odstupanja nisu razlog za vraćanje robe.

(11) Za prvi nacrt (dizajn) naših članaka naplaćujemo paušal između 50,- i maksimalno 200,- eura po dizajnu, temeljem nastalog napora. Za daljnje promjene na ovom nacrtu također naplaćujemo prema utrošenom vremenu. Ovi troškovi će biti djelomično ili u potpunosti refundirani u slučaju dodjele narudžbe.

(12) Troškovi za uzorke otiska će biti navedeni u ponudi ovisno o zahtjevnosti i načinu proizvodnje.

§ 5 Mjesto izvršenja, dostava, pakiranje, prijelaz opasnosti, preuzimanje

(1) Mjesto izvršenja svih obveza iz ugovornog odnosa je D-35578 Wetzlar, osim ako nije drugačije određeno.

(2) Način otpreme i pakiranje su podložni razboritom odlučivanju prodavatelja. Troškove pakiranja snosi prodavatelj, osim ako nije drugačije dogovoreno. Troškove prijevoza snosi naručitelj.

(3) Rizik prelazi na naručitelja najkasnije predajom predmeta isporuke (pri čemu je odlučujući početak postupka utovara) prijevozniku, špediteru ili drugoj osobi određenoj za izvršenje otpreme. To vrijedi čak i ako se vrše djelomične isporuke ili ako je prodavatelj preuzeo druge usluge (npr. otprema). Ako se otprema ili predaja odgađaju zbog okolnosti koje su uzrokovane naručiteljem, rizik prelazi na naručitelja od dana kada je predmet isporuke spreman za otpremu i kada je prodavatelj to obavijestio naručitelja.

(4) Troškove skladištenja nakon prijenosa rizika snosi naručitelj. Ako prodavatelj obavlja skladištenje, troškovi skladištenja iznose 0,25% iznosa računa za pohranjene isporučene predmete po proteklim tjednima. Zadržava se pravo ostvarivanja i dokazivanja dodatnih ili manjih troškova skladištenja.

(5) Pošiljka se osigurava od krađe, loma, prijevoza, požara i vodene štete ili drugih osigurivih rizika samo na izričiti zahtjev naručitelja i na njegov trošak.

§ 6 Jamstvo, nedostaci

(1) Jamstveni rok iznosi jednu godinu od isporuke. Ovaj rok ne vrijedi za zahtjeve naručitelja za naknadu štete zbog povrede života, tijela ili zdravlja ili zbog namjernog ili grubo nemarnog kršenja obveza prodavatelja ili njegovih izvršitelja, koji zastarijevaju prema zakonskim propisima.

(2) Isporučeni predmeti odmah nakon dostave moraju biti pažljivo pregledani od strane naručitelja ili od strane određene treće osobe. Obveza pregleda i prigovora posebno se odnosi na to da isporučena roba odgovara naručenoj robi u uobičajenim tolerancijama u pogledu vrste, kvalitete, dimenzija, pristajanja, boje i količine. Ako je potrebno, ovo treba osigurati putem uzoraka.

(3) Isporučeni predmeti smatraju se odobrenima od strane kupca u pogledu očiglednih nedostataka ili drugih nedostataka koji bi bili vidljivi prilikom odmah izvršenog pažljivog pregleda, ako prodavatelju ne stigne pismena primjedba o nedostatku u roku od sedam radnih dana od isporuke. U pogledu drugih nedostataka, isporučeni predmeti smatraju se odobrenima od strane kupca ako primjedba o nedostatku ne stigne prodavatelju u roku od sedam radnih dana od trenutka kada se nedostatak pojavio; ako je nedostatak bio vidljiv naručitelju pri normalnoj uporabi već u ranijem trenutku, taj raniji trenutak je mjerodavan za početak roka za primjedbu. Na zahtjev prodavatelja, reklamirani isporučeni predmet treba se vratiti prodavatelju bez tereta. U slučaju opravdane primjedbe na nedostatak, prodavatelj nadoknađuje troškove najjeftinijeg načina slanja; ovo ne vrijedi ako se troškovi povećavaju jer se isporučeni predmet nalazi na drugom mjestu od mjesta namjenske uporabe.

(4) U slučaju nedostataka isporučenih predmeta, prodavatelj je obvezan i ovlašten, nakon što izabere unutar razumnog roka, prvo izvršiti popravak ili zamjenu. U slučaju neuspjeha, odnosno nemogućnosti, neprihvatljivosti, odbijanja ili neprimjerenog kašnjenja popravka ili zamjene, naručitelj može odustati od ugovora ili primjereno smanjiti kupoprodajnu cijenu.

(5) Ako nedostatak proizlazi iz krivnje prodavatelja, naručitelj može zahtijevati naknadu štete pod uvjetima utvrđenim u § 8.

(6) Jamstvo prestaje ako naručitelj bez suglasnosti prodavatelja mijenja isporučeni predmet ili ga mijenjaju treće strane, a time otežava ili onemogućava otklanjanje nedostataka. U svakom slučaju, naručitelj mora snositi dodatne troškove otklanjanja nedostataka koji nastaju zbog promjene.

(7) Isporuka rabljenih predmeta dogovorena pojedinačno s naručiteljem vrši se isključivo bez jamstva za materijalne nedostatke.

§ 7 Prava intelektualnog vlasništva

(1) Ukoliko naručitelj postavi zahtjeve za korištenje dizajnerskih elemenata koji su podložni pravima intelektualnog vlasništva ili autorskim pravima trećih strana (npr. logotipi), on je sam odgovoran za zahtjeve trećih strana koji proizlaze iz toga.

(2) Svaka ugovorna strana će drugu ugovornu stranu odmah pisanim putem obavijestiti ako se protiv nje podnesu zahtjevi zbog kršenja takvih prava.

(3) Ako prodavatelj bude zbog zahtjeva iz stavka 1 tuėen od strane trećih osoba zbog kršenja industrijskih prava ili autorskih prava, naručitelj je obvezan osloboditi ga svih troškova koji su potrebni za obranu zahtjeva. Prodavatelj za to može zatražiti primjereni predujam od naručitelja. Na zahtjev prodavatelja, obvezan je pridružiti se sudskom postupku na strani prodavatelja i podržati ga najbolje što može.

(4) Prodavatelj može zahtijevati dostavu dokaza o ovlaštenju za korištenje elemenata dizajna prema stavku 1.

§ 8 Odgovornost za naknadu štete zbog krivnje

(1) Odgovornost prodavatelja za naknadu štete, bez obzira na pravni temelj, posebno zbog nemogućnosti, kašnjenja, neispravne ili pogrešne isporuke, kršenja ugovora, kršenja obveza tijekom pregovora o ugovoru i nezakonitog djelovanja, ograničena je u skladu s ovim § 8, ako se u svakom slučaju radi o krivnji.

(2) Prodavatel ne odgovara za jednostavnu nepažnju svojih organa, zakonskih zastupnika, zaposlenika ili drugih izvršitelja, osim ako se ne radi o kršenju bitnih ugovornih obveza. Bitne obveze su obveza pravovremene isporuke predmeta isporuke, njegova sloboda od pravnih nedostataka i takvih nedostataka u stvarima koji značajno narušavaju njegovu uporabljivost, kao i savjetodavne, zaštitne i skrbničke obveze koje bi trebale omogućiti naručitelju ugovornu uporabu predmeta isporuke ili zaštitu života ili zdravlja osoblja naručitelja ili zaštitu njegove imovine od značajne štete.

(3) U mjeri u kojoj prodavatelj prema § 8 (2) odgovara za naknadu štete, ta odgovornost je ograničena na štete koje je prodavatelj mogao predvidjeti kao moguću posljedicu kršenja ugovora prilikom sklapanja ugovora ili koje bi morao predvidjeti primjenom uobičajene pažnje u prometu. Posredne štete i posljedične štete koje proizlaze iz nedostataka isporučene robe nadalje su nadoknadive samo u mjeri u kojoj se takve štete tipično očekuju kod namjenske uporabe isporučene robe.

(4) U slučaju odgovornosti za jednostavnu nepažnju, odgovornost prodavatelja za štetu na imovini i iz toga proizašlu daljnju štetu na imovini ograničena je na iznos od 25 % vrijednosti narudžbe. Ovo ograničenje odgovornosti ne vrijedi ako naručitelj prilikom narudžbe i prije početka proizvodnje navede veću vrijednost moguće štete na imovini.

(5) Navedena isključenja odgovornosti i ograničenja primjenjuju se u istoj mjeri i u korist organa, zakonskih zastupnika, zaposlenika i drugih izvršitelja prodavatelja.

(6) U mjeri u kojoj prodavatelj daje tehničke informacije ili savjetuje i te informacije ili savjetovanje ne spadaju u opseg usluga koje je ugovorno dužan pružiti, to se čini besplatno i uz isključenje svake odgovornosti.

(7) Ograničenja iz ovog § 8 ne primjenjuju se na odgovornost prodavatelja i njegovih zakonskih zastupnika, zaposlenika ili drugih izvršitelja zbog namjernog i grubo nemarnog ponašanja, zbog jamčenih svojstava, zbog povrede života, tijela ili zdravlja ili prema zakonu o odgovornosti za proizvode.

§ 9 Pravo zadržavanja vlasništva

(1) Isporučena roba ostaje vlasništvo prodavatelja do potpune isplate kupoprodajne cijene, no naručitelj ima pravo daljnje prodaje u okviru svoje poslovne djelatnosti.

(2) Založba ili prijenos prava osiguranja robe u korist trećih strana isključeni su bez suglasnosti prodavatelja prije prijenosa vlasništva. Zapljena robe od strane trećih strana mora se odmah prijaviti.

§ 10 Završne odredbe

(1) Ako je naručitelj trgovac, pravna osoba javnog prava ili javno pravno posebno imovinsko pravo ili nema općeg mjesta suda u Saveznoj Republici Njemačkoj, nadležnost za sve eventualne sporove iz poslovnog odnosa između prodavatelja i naručitelja po izboru prodavatelja je D-35578 Wetzlar ili sjedište naručitelja. Međutim, u ovim slučajevima D-35578 Wetzlar je isključiva nadležnost za tužbe protiv prodavatelja. Ova odredba ne utječe na obvezujuće zakonske odredbe o isključivim nadležnostima sudova.

(2) Odnosi između prodavatelja i naručitelja isključivo su podložni zakonima Savezne Republike Njemačke. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. travnja 1980. (CISG) se ne primjenjuje.

(3) Ukoliko ugovor ili ovi Opći uvjeti isporuke (dalje u tekstu: AGB) sadrže praznine u regulaciji, za popunjavanje tih praznina smatraju se dogovorene one pravno valjane odredbe koje bi ugovorne strane dogovorile prema ekonomskim ciljevima ugovora i svrsi ovih Općih uvjeta isporuke da su poznavale prazninu u regulaciji.

Napomene:

Naručitelja se obavještava da prodavatelj pohranjuje podatke iz ugovornog odnosa u svrhu obrade podataka u skladu s § 28 Zakona o zaštiti podataka i zadržava pravo prenijeti podatke trećim stranama (npr. osiguravajućim društvima) u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršenje ugovora.

Naručitelji koji stavljaju tekstilne proizvode na tržište Europske unije zakonski su obvezni trajno, lako čitljivo, vidljivo i dostupno označavanje u skladu s zakonskim propisima, posebno s propisanim nazivima na njemačkom jeziku.