Tie Solution GmbH ÁSZF

A Tie Solution GmbH értékesítési és szállítási feltételei, 2023 márciusi állapot

§ 1 Hatály

(1) Minden szállítás, szolgáltatás és ajánlat a Tie Solution GmbH (a továbbiakban „Eladó”) által kizárólag jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) alapján történik. Ezek a feltételek részét képezik minden olyan szerződésnek, amelyet az Eladó köt a szerződő partnereivel (a továbbiakban „Megrendelő” is) az általa kínált szállítások vagy szolgáltatások tekintetében. Ezek a feltételek érvényesek minden jövőbeli szállításra, szolgáltatásra vagy ajánlatra a Megrendelő részére, még akkor is, ha külön nem kerülnek kikötésre.

(2) Az ajánlattevő vagy harmadik fél üzleti feltételei nem alkalmazandók, még akkor sem, ha az eladó az egyedi esetben nem külön tiltakozik az alkalmazásuk ellen. Még akkor is, ha az eladó olyan levélre hivatkozik, amely az ajánlattevő vagy egy harmadik fél üzleti feltételeit tartalmazza vagy utal rájuk, az nem jelenti azt, hogy az eladó beleegyezik azok alkalmazásába.

§ 2 Ajánlat és Szerződéskötés

(1) Az eladó ajánlatai kötelezettség nélküliek és nem kötelezőek, hacsak kifejezetten kötelezőnek nem jelölik meg, vagy nem tartalmaznak meghatározott elfogadási határidőt. Az eladó a megrendeléseket az ügyfél által történő megadástól számított 2 héten belül elfogadhatja.

(2) Az eladó és a megrendelő közötti jogviszonyokat kizárólag a írásban megkötött vásárlási szerződés, beleértve ezeket az Általános Szállítási Feltételeket szabályozzák. Ez a szerződés tartalmazza az összes megállapodást a felek között a tárgyra vonatkozóan. Az eladó szóbeli ígéretei a szerződés megkötése előtt jogilag nem kötelező érvényűek, és a felek szóbeli megállapodásait a írásban megkötött szerződés helyettesíti, hacsak azokból kifejezetten nem következik, hogy kötelező érvényűek.

(3) A megállapodások módosításai és kiegészítései, beleértve ezeket az Általános Szállítási Feltételeket, érvényességükhöz írásbeli formára van szükség. Az eladó alkalmazottai, kivéve a vezető tisztségviselőket vagy meghatalmazottakat, nem jogosultak eltérő szóbeli megállapodásokat kötni. Az írásbeli formai követelmények betartásához elegendő a távközlési átvitel, különösen faxon vagy e-mailben, feltéve, hogy az aláírt nyilatkozat másolata is átkerül.

(4) Az eladó által szállított vagy nyújtott tárgyra vonatkozó adatok (például súly, méret, használati érték, terhelhetőség, toleranciák és műszaki adatok) és az általunk adott ábrázolások (például rajzok és képek) csak közelítő értékűek, hacsak a szerződésben meghatározott célhoz való alkalmazásuk pontos egyezést nem igényel. Nem garantált minőségi jellemzők, hanem a szállítás vagy szolgáltatás leírásai vagy jelölései. Kereskedelmi eltérések és eltérések, amelyek jogszabályi előírások miatt vagy műszaki fejlesztések miatt történnek, elfogadhatók, amennyiben nem befolyásolják a szerződésben meghatározott célhoz való alkalmazhatóságot.

(5) Az eladó fenntartja magának a tulajdonjogot vagy szerzői jogot minden ajánlatára, költségbecslésére és az ügyfélnek átadott rajzokra, ábrákra, számításokra, prospektusokra, katalógusokra, modellekre és más dokumentumokra és segédeszközökre vonatkozóan. Az ügyfél nem használhatja ezeket az eszközöket az eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül sem azokat harmadik félnek átadva, nyilvánosságra hozva, saját maga vagy harmadik fél által felhasználva vagy sokszorosítva. Az eladó kérésére az ügyfélnek teljes egészében vissza kell adnia ezeket az eszközöket és meg kell semmisítenie az esetlegesen készített másolatokat, ha azokat az üzleti forgalomban már nem használja, vagy ha a tárgyalások nem vezetnek szerződéskötéshez. Kivételt képeznek az elektronikusan rendelkezésre bocsátott adatok szokásos adatvédelmi céljából történő tárolása.

§ 3 Árak és fizetés

(1) Az árak az ajánlatban meghatározott teljesítési és szállítási terjedelemre vonatkoznak. További vagy különleges szolgáltatások külön díjazásra kerülnek. Az árak EURO-ban értendők, a szállítóhelyről történő szállítás esetén csomagolással, az adóval, az export szállítások esetén vám- és díjak, valamint más közterhek nélkül.

(2) Amennyiben az árak megállapodás szerint az eladó listaárai alapján kerültek meghatározásra, és a szállítás a szerződéskötéstől számított négy hónapon belül történik, az eladó aktuális listaárai érvényesek a szállítás időpontjában (egy megállapodott százalékos vagy fix kedvezmény levonása után).

(3) Számlaösszegeket 10 napon belül, minden levonás nélkül kell kifizetni, hacsak erről írásban másként nem állapodtak meg. A fizetés dátumának a vevőhöz történő beérkezés számít. Csekk fizetés kizárt, hacsak külön megállapodás nem történik. Különleges méretre készült termékek esetén előlegfizetésre van szükség, 60%, a fennmaradó összeget pedig a termék átvételétől számított 10 napon belül kell kifizetni, levonás nélkül. Különleges ajánlatok és/vagy raktári áruk 10 napos nettó készpénzes fizetési határidővel rendelhetők. Ha a megrendelő a fizetési határidőn belül nem teljesít, akkor a fennálló összegeket a lejárat napjától kezdve 9 % p. a. kamattal kell kamatoztatni; a késedelem esetén magasabb kamatok és további károk érvényesítése érintetlen marad.

(3a) Az új ügyfelek esetében az eladó fenntartja a jogot, hogy a működő üzleti kapcsolatok megállapításáig utánvéttel vagy előre fizetéssel szállítson.

(4) Az elszámolás az ügyfél ellenigényeivel vagy az ilyen igények miatt történő fizetési visszatartás csak akkor engedélyezett, ha az ellenigények vitatás nélküliek vagy jogerősen megállapítottak.

(5) Az eladó jogosult a fennálló szállításokat vagy teljesítéseket csak előre fizetéssel vagy biztosítékkal teljesíteni vagy teljesíteni, ha olyan körülményeket ismer meg a szerződés megkötése után, amelyek jelentősen csökkentik az ügyfél hitelképességét, és amelyek veszélyeztetik az eladó nyitott követeléseinek kifizetését az ügyfél által a megfelelő szerződéses viszonyból (beleértve más egyedi megrendeléseket is, amelyekre ugyanaz a keretszerződés vonatkozik).

§ 4 Szállítás, szállítási idő és visszatérés

(1) Szállítás az üzemről történik.

(2) Az eladó által ígért határidők és időpontok mindig csak közelítő értékek, hacsak kifejezetten nem ígérnek vagy egyeztetnek meg szilárd határidőt vagy időpontot. Ha nincsenek különleges körülmények, akkor 18 napos haladékot tekintünk elfogadhatónak. Ha szállítást állapodtak meg, akkor a szállítási határidők és időpontok az áru átadására vonatkoznak a fuvarozónak, a szállítmányozónak vagy más szállítással megbízott harmadik félnek.

(3) Az eladó jogosult - az ügyfél késedelme miatt fennálló jogai érintetlenül - kérni az ügyféltől a szállítási és teljesítési határidők meghosszabbítását vagy a szállítási és teljesítési időpontok eltolását az időtartamra, amely alatt az ügyfél nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit az eladóval szemben.

(4) Az eladó nem felelős a szállítás lehetetlenségéért vagy a szállítási késésekért, amennyiben azok a magasabb erő vagy más, a szerződéskötéskor előre nem látható események (például mindenféle üzemzavar, anyag- vagy energiaellátási nehézségek, szállítási késések, sztrájkok, törvényes kizárások, munkaerő-, energia- vagy nyersanyaghiány, szükséges hatósági engedélyek beszerzési nehézségei, hatósági intézkedések vagy a szállító által történő hiányos, helytelen vagy időben történő szállítás) által okozottak, amelyekért az eladónak nem vállal felelősséget. Amennyiben ezek az események jelentősen megnehezítik vagy lehetetlenné teszik az eladó szállítását vagy teljesítését, és az akadályozás nem csak átmeneti időtartamú, az eladónak jogában áll elállni a szerződéstől. Átmeneti időtartamú akadályok esetén a szállítási vagy teljesítési határidők meghosszabbodnak vagy eltolódnak a megakadályozás időtartamával, plusz egy megfelelő bevezetési idővel. Amennyiben a késedelem miatt a megrendelőnek nem lenne elviselhető a szállítás vagy teljesítés elfogadása, azonnali írásbeli nyilatkozattal visszaléphet a szerződéstől az eladóval szemben.

(5) Az eladó csak részszállításra jogosult, ha

• a részszállítás a szerződéses célra felhasználható az ügyfél számára,

• biztosítva van a megrendelt többi áru szállítása, és

• az ügyfélnek nem jelent jelentős többletköltséget vagy költségnövekedést (kivéve, ha az eladó vállalja ezeket a költségeket).

(6) Ha a eladó késedelembe esik a szállítással vagy teljesítéssel, vagy bármilyen okból lehetetlenné válik a szállítás vagy teljesítés, az eladó felelőssége a kártérítésre az Általános Szállítási Feltételek (röviden ÁSZF) 8. §-a szerint korlátozódik.

(7) Egyedi gyártás esetén +/- 10% többlet-/hiány szállítás engedélyezett technikai okok miatt.

(8) Az egyedi gyártású termékek általában nem cserélhetők.

(9) A minták ára egy darabonkénti ár plusz szállítási költség.

(10) Raktárkészlet visszavétele vagy csere esetén a termék értékének 25% kezelési költségek levonása utáni jóváírása történik, ahogy az iparágban általában szokásos. A szállítási költségeket nem jóváírjuk. Az előre fizetett csomagküldeményeket általában nem fogadjuk el. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Pantone által megadott színértékek csak tájékoztató jellegűek lehetnek, és eltérések nem jelentenek okot a termék visszaküldésére.

(11) Az első tervezet (design) elkészítéséért cikkeinkhez 50,- és 200,- euró közötti összeget számítunk fel, a felmerülő munka alapján. Az első tervezet további módosításaiért szintén a felmerülő munka alapján számítunk fel költséget. Ezeket a költségeket részben vagy teljes egészében visszatérítjük, amennyiben megbízást kapunk.

(12) Az előnyomtatvány költségei a feladat és a gyártási mód függvényében szerepelnek az ajánlatban.

§ 5 Teljesítési hely, szállítás, csomagolás, kockázat átruházása, átvétel

(1) A teljesítési hely az összes szerződéses kötelezettség teljesítésére D-35578 Wetzlar, hacsak másként nem állapodtak meg.

(2) A szállítási mód és a csomagolás az eladó megfelelő mérlegelésének alá van vetve. A csomagolás költségeit az eladó viseli, hacsak másként nem állapodtak meg. A fuvar költségei az ajánlattevőt terhelik.

(3) A veszély a szállítási tárgy átadásával (a rakodási folyamat kezdetének döntő jelentőségű) a megbízóra száll át, amikor azt a fuvarozónak, szállítmányozónak vagy más szállításra kijelölt harmadik félnek átadják. Ez akkor is érvényes, ha részszállítások történnek, vagy ha az eladó más szolgáltatásokat (például szállítást) vállalt. Ha a szállítás vagy az átadás az ügyfél okozta körülmény miatt késik, a veszély azon a napon száll át az ügyfélre, amikor a szállítási tárgy készen áll a szállításra, és az eladó erről értesítette az ügyfelet.

(4) A veszélyes átmenet utáni raktározási költségeket a megrendelő viseli. Ha a raktározást a eladó végzi, akkor a raktározási költségek a tárolandó szállítási tárgyak számlaösszegének 0,25%-ja lejárt hétenként. Az egyéb vagy alacsonyabb raktározási költségek érvényesítése és igazolása fenntartva marad.

(5) A szállítmányt az eladó csak a megrendelő kifejezett kérésére és költségén lopás, törés, szállítás, tűz- és vízkárok vagy egyéb biztosítható kockázatok ellen biztosítja.

§ 6 Jótállás, anyagi hibák

(1) A jótállási idő a szállítástól számított egy év. Ez az időszak nem vonatkozik az Előfizető kártérítési igényeire az élet, testi épség vagy egészség megsértése vagy a Vevő szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelezettségszegése miatt, amelyeket a jogszabályok szerint elévülnek.

(2) A szállított tárgyakat az átadást követően az ajánlattevőnek vagy általa meghatározott harmadik félnek gondosan meg kell vizsgálni. A vizsgálati és panasztevési kötelezettség különösen arra terjed ki, hogy a szállított áru megfelel-e a megrendelt áruval az áru jellegében, minőségében, méreteiben, illeszkedésében, színében és mennyiségében a kereskedelmi toleranciák szerint. Ha szükséges, ezt mintavétellel kell biztosítani.

(3) A szállított tárgyakat a vevő jóváhagyta azok tekintetében, hogy nyilvánvaló hibákat vagy más hibákat, amelyek egy azonnali, gondos vizsgálat során észrevehetőek lettek volna, ha a vevő nem küld a eladónak írásbeli hibajelzést a kézbesítést követő hét munkanapon belül. Más hibák tekintetében a szállított tárgyakat a vevő jóváhagyta, ha a hibajelzés nem érkezik meg az eladóhoz a hiba megjelenését követő hét munkanapon belül; ha a hiba a megrendelő számára a normál használat során már korábban észrevehető volt, akkor az előző időpont a panasz határidejének kezdetére irányadó. Az eladó kérésére a reklamált szállított tárgyat ingyenesen vissza kell küldeni az eladónak. Jogos hibajelzés esetén az eladó megtéríti a legkedvezőbb szállítási költségeket; ez nem vonatkozik, ha a költségek emelkednek, mert a szállított tárgy egy másik helyen található, mint a rendeltetésszerű használat helye.

(4) A szállított termékek anyagi hibái esetén az eladó választása szerint először javításra vagy cserebeszerzésre köteles és jogosult. Ha a javítás vagy cserebeszerzés sikertelen, azaz lehetetlen, elfogadhatatlan, megtagadott vagy aránytalanul hosszú ideig tart, az ajánlattevő jogosult elállni a szerződéstől vagy az árát arányosan csökkenteni.

(5) Ha a hiba az eladó hibájából ered, az ajánlattevő a § 8-ban meghatározott feltételek szerint kártérítést követelhet.

(6) A jótállás érvényét veszti, ha a megrendelő a szállítási tárgyat a szállító engedélye nélkül módosítja vagy harmadik fél által módosítja, és ezáltal a hibaelhárítás lehetetlenné vagy elfogadhatatlanná válik. Minden esetben a megrendelőnek viselnie kell a módosításból eredő többletköltségeket a hibaelhárítás során.

(7) Egy eseti megállapodás alapján történő használt tárgyak szállítása kizár minden felelősséget a tárgyak hibáiért.

§ 7 Védjegyek

(1) Amennyiben a megrendelő előírásokat tesz a harmadik fél szellemi tulajdonjogai alá tartozó tervezési elemek (pl. logók) felhasználására vonatkozóan, ő felelős az ebből eredő harmadik fél igényekért.

(2) Minden szerződő fél azonnal írásban értesíti a másik szerződő felet, ha ilyen jogok megsértése miatt igényeket támasztanak ellene.

(3) Ha harmadik fél az iparjogvédelmi vagy szerzői jogok megsértése miatt az 1. bekezdés szerinti előírások miatt jogi igényt támaszt a eladó ellen, akkor a megbízó köteles minden költséget megtéríteni, amelyek a követelések elhárításához szükségesek. Az eladó kérhet egy megfelelő előleget a megbízótól. Az eladó kérésére köteles az eladó oldalán részt venni a jogi eljárásban és a lehető legjobban támogatni azt.

(4) Az eladó kérheti a tervezési elemek használatának jogosultságának igazolását az (1) bekezdés szerint.

§ 8 Kártérítési felelősség hibás magatartás miatt

(1) Az eladó kártérítési felelőssége bármely jogalapból, különösen lehetetlenség, késedelem, hiányos vagy téves szállítás, szerződésszegés, szerződésmegállapodásokban előírt kötelezettségszegés és jogellenes magatartás esetén, amennyiben minden esetben hibás magatartásról van szó, az § 8 szerinti korlátozások szerint állapítható meg.

(2) Az eladó nem felelős egyszerű gondatlanság esetén sem az orgánumai, törvényes képviselői, alkalmazottai vagy más teljesítő segítői által, kivéve, ha az alapvető szerződési kötelezettségek megsértéséről van szó. Az alapvető kötelezettségek magukban foglalják a szállítási tárgy időben történő szállítására, a jogi hibáktól való mentességére, valamint az olyan tárgyi hibákra, amelyek jelentősen befolyásolják használhatóságát, valamint a tanácsadási, védelmi és gondoskodási kötelezettségekre, amelyek lehetővé teszik a megrendelő számára a szállítási tárgy szerződésszerű felhasználását, vagy amelyek a megrendelő személyzetének testi épségének vagy értékeinek védelmét célozzák a jelentős károk ellen.

(3) Amennyiben az eladó a § 8 (2) szerinti kártérítési felelősséggel tartozik, ez a felelősség csak azokra a károkra korlátozódik, amelyeket az eladó a szerződésszegés lehetséges következményeként előre láthatott vagy amelyeket az általános gondossági követelmények alkalmazása során előre kellett volna látnia. Az áruhibák miatt keletkező közvetett és következményes károk csak akkor téríthetők meg, ha ezek a károk az áru rendeltetésszerű használata során tipikusan előfordulnak.

(4) Az eladó felelőssége egyszerű gondatlanság esetén a vagyoni károkért és az ezekből eredő további vagyoni károkért az ajánlati érték 25 % összegére korlátozódik. Ez a felelősségi korlátozás nem érvényes, ha a megrendelő az ajánlati érték magasabb értékét jelzi az előállítás megkezdése előtt.

(5) A fent említett felelősség kizárások és korlátozások ugyanúgy érvényesek a Vevő szervezeteire, törvényes képviselőire, alkalmazottaira és más teljesítősegédeire is.

(6) Amennyiben az eladó technikai információkat nyújt vagy tanácsadó tevékenységet végez, és ezek az információk vagy tanácsadás nem tartoznak a szerződésben vállalt teljesítési körébe, akkor ezek ingyenesen történnek és minden felelősség kizárásával.

(7) A 8. § korlátozásai nem vonatkoznak a Vevő és törvényes képviselői, alkalmazottai vagy más teljesítősegédei által szándékosan vagy súlyosan gondatlanul elkövetett cselekményekre, a garantált tulajdonságok megsértésére, az élet, testi épség vagy egészség megsértésére vagy a termékbiztonsági törvény szerinti felelősségre.

§ 9 Tulajdonjog fenntartása

(1) A szállított áru az eladó tulajdonát maradja a vásárlási ár teljes kifizetéséig, azonban a megrendelő jogosult az áru továbbítására az ő tevékenységi körén belül.

(2) A termék zálogjogba helyezése vagy harmadik fél javára történő biztosítási átengedése az eladó tulajdonjogának átruházása előtt az eladó hozzájárulása nélkül kizárt. A termék foglalása harmadik fél által azonnal bejelentendő.

§ 10 Záradékok

(1) Ha az ajánlattevő kereskedő, közjogi személy vagy közjogi vagyon, vagy nincs általános bírósági hatásköre Németországban, akkor a bírósági hatáskör a szerződéses kapcsolatból eredő minden esetleges vitára az eladó választása szerint D-35578 Wetzlar vagy az ajánlattevő székhelye. Az eladó elleni keresetek esetében azonban D-35578 Wetzlar kizárólagos bírósági hatáskör. Ez a rendelkezés nem érinti a kizárólagos bírósági hatáskörre vonatkozó kötelező jogszabályokat.

(2) Az eladó és a megrendelő kapcsolata kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság jogára vonatkozik. Az Egyesült Nemzetek Szerződése a nemzetközi áruértékesítésről, amelyet 1980. április 11-én írtak alá (CISG), nem érvényes.

(3) Amennyiben a szerződés vagy jelen Általános Szállítási Feltételek (ÁSZF) hiányosságokat tartalmaznak, a hiányosságok kitöltésére azok a jogilag hatályos rendelkezések alkalmazandók, amelyeket a szerződő felek a szerződés gazdasági célkitűzései és az Általános Szállítási Feltételek céljai alapján megállapodtak volna, ha ismerték volna a hiányosságot.

Megjegyzések:

Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az eladó az adatfeldolgozás céljából az adatvédelmi törvény 28. §-a szerinti szerződéses kapcsolatból származó adatokat tárolja, és fenntartja magának a jogot, hogy az adatokat, amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges, harmadik feleknek (például biztosítóknak) továbbítsa.

Az Európai Unió piacán textiltermékeket kínáló megbízók törvényesen kötelesek a jogszabályi előírásoknak megfelelő, tartós, könnyen olvasható, látható és hozzáférhető jelöléssel ellátni a termékeket, különösen a német nyelvű előírt megnevezésekkel.