Tie Solution GmbH prekių ir pristatymo sąlygos

Tie Solution GmbH Pardavimo ir pristatymo sąlygos, būklė kovo mėn. 2023

§ 1 Taikymas

(1) Visi Tie Solution GmbH (toliau vadinama „pardavėja“) pristatymai, paslaugos ir pasiūlymai vykdomi tik pagal šias Bendrąsias pristatymo sąlygas (toliau vadinamas AGB). Jos yra visų sutarčių, kurias pardavėjas sudaro su savo sutarties partneriais (toliau vadinami „užsakovais“), dėl jo siūlomų pristatymų ar paslaugų, dalis. Jos taip pat taikomos visiems ateities pristatymams, paslaugoms ar pasiūlymams užsakovui, net jei jie nėra atskirai susitarti.

(2) Užsakovo ar trečiųjų šalių verslo sąlygos netaikomos, net jei pardavėjas atskirai neprieštarauja jų taikymui atskirais atvejais. Net jei pardavėjas kreipiasi į laišką, kuriame yra užsakovo ar trečiosios šalies verslo sąlygos ar jie yra paminėti, tai nereiškia sutikimo su tais verslo sąlygomis.

§ 2 Pasirinkimas ir sutarties sudarymas

(1) Visi pardavėjo pasiūlymai yra laisvi ir neprivalomi, jei nėra aiškiai pažymėta, kad jie yra privalomi arba turi tam tikrą priėmimo terminą. Pardavėjas gali priimti užsakymus per 2 savaites nuo jų pateikimo užsakovui.

(2) Vienintelis teisinis santykių tarp pardavėjo ir užsakovo pagrindas yra raštiškai sudarytas pirkimo sutartis, įskaitant šias Bendrosios pristatymo sąlygas. Ši sutartis visiškai atspindi visus susitarimus tarp sutartinių šalių dėl sutarties objekto. Pardavėjo žodiniai pažadai prieš šios sutarties sudarymą neturi teisinės galios, o sutartinių šalių žodiniai susitarimai pakeičiami rašytine sutartimi, jei iš jų aiškiai nesimatytų, kad jie turi teisinę galios palaikyti.

(3) Susitarimų, įskaitant šias Bendrąsias Pirkimo Sąlygas, pakeitimai ir papildymai turi būti rašytinio pavidalo, kad būtų veiksmingi. Išskyrus vadovus arba įgaliotuosius atstovus, pardavėjo darbuotojai neturi teisės sudaryti žodinių susitarimų, kurie nukryptų nuo šių sąlygų. Rašytinės formos išlaikymui pakanka telekomunikacijos perdavimo, ypač fakso ar elektroninio pašto, jei yra perduodama pasirašyta deklaracijos kopija.

(4) Pardavėjo duomenys apie pristatymo ar paslaugos objektą (pvz., svoriai, matmenys, naudingumas, apkrova, tolerancijos ir techniniai duomenys) bei mūsų šio objekto aprašymai (pvz., brėžiniai ir paveikslėliai) yra tik apytikslūs, jei nebuvo nurodyta, kad sutarties tikslui reikalinga tiksliai atitinkanti suderinamumas. Jie nėra garantuojamos savybės, o tik pristatymo ar paslaugos aprašymai ar žymėjimai. Prekybiniai Nukrypimai und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

(5) Pardavėjas pasilieka nuosavybę ar autorių teises visiems savo pateiktiems pasiūlymams ir kainų citavimams, taip pat brėžiniams, paveikslėliams, skaičiavimams, brošiūroms, katalogams, modeliams ir kitiems dokumentams ir priemonėms, kurias jis pateikia užsakovui. Užsakovas negali naudoti šių daiktų ar jų turinio trečiosioms šalims arba pateikti jų viešai be pardavėjo išankstinio sutikimo, jų naudoti ar dauginti patys arba per trečiasias šalis. Pardavėjui reikia visiškai grąžinti šiuos daiktus ir sunaikinti bet kokias pagamintas kopijas, jei jie nebereikalingi normaliam verslo procesui arba jei derybos nesibaigia sutarties pasirašymu. Išimtis yra elektroninių duomenų saugojimas įprastam duomenų saugojimui.

§ 3 Kainos ir mokėjimas

(1) Kainos taikomos už paslaugų ir pristatymo apimtis, nurodytas užsakymo patvirtinimuose. Papildomos ar specialios paslaugos bus apmokamos atskirai. Kainos suprantamos eurais, pristatymo sandėliuose, pridėjus pakuotę, teisėtą PVM, eksportuojant muitą, mokesčius ir kitas viešas išlaidas.

(2) Jeigu sutarties kainos pagrindas yra pardavėjo kainoraštis ir pristatymas turėtų būti atliktas ne anksčiau kaip po keturių mėnesių nuo sutarties sudarymo, taikomos pardavėjo kainoraštyje nurodytos kainos, atsižvelgiant į susitartą procentinį arba fiksuotą nuolaidą.

(3) Sąskaitos sumos turi būti apmokėtos per dešimt dienų be jokių nuolaidų, jei kitaip raštu nėra sutarta. Mokėjimo data yra pardavėjo gavimo data. Mokėjimas čekiu yra neleidžiamas, nebent atskirai sutarta kitaip. Specialūs užsakymai turi būti apmokėti iš anksto suma 60%, likusi suma turi būti apmokėta per dešimt dienų po prekių gavimo be nuolaidų. Specialūs pasiūlymai ir/arba sandėlio prekės turi būti apmokėtos grynaisiais per dešimt dienų. Jei užsakovas neatlieka mokėjimo laiku, likusios sumos nuo mokėjimo dienos pradedamos skaičiuoti su 9 % metiniu palūkanų norma; teisė į reikalauti didesnių palūkanų ir kitų nuostolių už delsimo atvejus lieka nepakeista.

(3a) Naujiems klientams pardavėjas pasilieka teisę pristatyti už avansą arba grynais pinigais iki veikiančių verslo santykių nustatymo.

(4) Atsiskaitymas su užsakovo prieštaravimais arba mokėjimų laikymasis dėl tokių reikalavimų yra leidžiamas tik tuo atveju, jei prieštaravimai yra ginčijami arba teisiškai patvirtinti.

(5) Pardavėjas turi teisę atlikti arba teikti likusias pristatymo ar paslaugų teikimo užmokesčio sumas tik iš anksto apmokėjus arba užtikrinus garantiją, jei po sutarties sudarymo jis sužino apie aplinkybes, kurios reikšmingai sumažina užsakovo kreditingumą ir kelia pavojų pardavėjo atvirų reikalavimų apmokėjimui už atitinkamą sutarties santykį (įskaitant kitus atskirus užsakymus, kuriems taikomas tas pats pagrindinis sutartis).

§ 4 Pristatymas, pristatymo laikas ir grąžinimas

(1) Pristatymai atliekami iš gamyklos.

(2) Pardavėjo nurodyti terminai ir datos pristatymams ir paslaugoms visada yra tik apytiksliai, nebent aiškiai nurodyta fiksuota data arba terminas. Jei nėra ypatingų aplinkybių, 18 dienų papildomas laikotarpis laikomas tinkamu. Jei buvo susitarta dėl siuntimo, pristatymo terminai ir datos taikomos pristatymo momento, kai perduodama pervežėjui, krovinių vežėjui ar kitam transporto paslaugų teikėjui.

(3) Pardavėjas gali, nepažeidžiant savo teisių dėl užsakovo vėlavimo, reikalauti, kad užsakovas pratęstų pristatymo ir paslaugų teikimo terminus arba atidėtų pristatymo ir paslaugų teikimo datas laikotarpiu, kai užsakovas nesilaiko savo sutartinių įsipareigojimų prieš pardavėją.

(4) Pardavėjas neatsako už pristatymo neįmanomumą arba pristatymo vėlavimus, jei jie yra sukelti aukštesnės jėgos ar kitų neprognozuojamų įvykių, kurie nebuvo numatyti sutarties sudarymo metu (pvz., visų rūšių veiklos sutrikimai, sunkumai gaminio ar energijos tiekimo, transporto vėlavimai, streikai, teisėti užrakinti, darbo jėgos, energijos ar žaliavų trūkumas, sunkumai gauti reikalingus valdžios institucijų leidimus, valdžios priemonės arba tiekimo vėlavimas, neteisingas arba neatidėliotinas tiekimas iš tiekėjų), kuriuos pardavėjas neprisiima atsakomybės. Jei tokie įvykiai labai apsunkina arba padaro neįmanomą pardavėjo pristatymą ar paslaugą ir kliūtis nėra tik laikina, pardavėjas turi teisę atsisakyti sutarties. Laikinų kliūčių atveju pristatymo ar paslaugų terminai pratęsiami arba perkeliama pristatymo ar paslaugų atlikimo data per kliūties laikotarpį, pridedant tinkamą pradžios laikotarpį. Jei dėl vėlavimo pirkėjui nepriimtina priimti pristatymą ar paslaugą, jis gali raštu nedelsiant pranešti pardavėjui apie sutarties atsisakymą.

(5) Pardavėjas turi teisę atlikti dalines pristatymus, jei

• dalinis pristatymas yra naudojamas užsakovo sutartiniu tikslu,

• užtikrintas likusios užsakytos prekės pristatymas ir

• tai nesukelia reikšmingų papildomų išlaidų ar išlaidų (išskyrus atvejus, kai pardavėjas sutinka prisiimti šias išlaidas).

(6) Pardavėjas atsako už žalą, kurią patiria pirkėjas dėl pristatymo ar paslaugų atidėjimo arba dėl to, kad pristatymas ar paslaugos dėl bet kokios priežasties tampa neįmanomi. Atsakomybės apimtis apibrėžiama pagal šių Bendrųjų Pirkimo Sąlygų (toliau - BPS) 8 skyriaus nuostatas.

(7) Individualios gamybos atveju leidžiama padidinti ar sumažinti tiekimo kiekį iki +/- 10%, nes tai neišvengiama dėl techninių priežasčių.

(8) Individualiai pagaminta prekė yra iš principo nekeičiama.

(9) Už paprašytus mėginius taikomas vieneto kaina, pridėjus siuntimo išlaidas.

(10) Susitarus grąžinimui ar prekių keitimui, kaip paprastai šioje pramonėje, bus išduota kreditinė nota, lygi prekių vertei minus 25% tvarkymo mokesčiai. Siuntimo išlaidos negrąžinamos. Nepriimami nemokami siuntimai. Atkreipkite dėmesį, kad mūsų nurodyti Pantone spalvų kodai yra tik orientaciniai ir nuokrypiai nėra pagrindo prekių grąžinimui.

(11) Mūsų straipsnių pirminiam projektui (dizainams) taikome fiksuotą mokestį nuo 50 iki 200 eurų už kiekvieną dizainą, priklausomai nuo darbo apimties. Papildomi pakeitimai šiam projektui taip pat bus apmokestinami pagal darbo apimtį. Šie kaštai bus iš dalies arba visiškai grąžinami užsakymo atveju.

(12) Spaudos pavyzdžių išlaidos nurodomos pasiūlyme atsižvelgiant į darbo apimtį ir gamybos būdą.

§ 5 Vietos vykdymas, siuntimas, pakavimas, pavojus, perėjimas, priėmimas

(1) Visos sutarties pareigos vykdomos D-35578 Vetzlar, jei kitaip nenurodyta.

(2) Siuntimo būdas ir pakavimas yra pardavėjo nuožiūra. Jei nieko nesutarta kitaip, pakavimo išlaidas moka pardavėjas. Siuntimo išlaidos tenka užsakovui.

(3) Pavojus perduodant pristatymo objektą (pradedant pakrovimo procesą) perduodamas užsakovui, kai jį perduoda pervežėjas, krovinys ar kitas trečiasis asmuo, skirtas siuntimui atlikti. Tai taikoma net jei yra dalinis pristatymas ar pardavėjas dar atlieka kitas paslaugas (pvz., siuntimą). Jei siuntimas ar perduodimas vėluoja dėl užsakovo kaltės, pavojus perduodamas užsakovui nuo tos dienos, kai pristatymo objektas yra pasiruošęs siuntimui ir pardavėjas praneša apie tai užsakovui.

(4) Nuosavybės perdavimo pavojumi prisiima užsakovas. Jei pardavėjas saugo, saugojimo išlaidos sudaro 0,25% iš sąskaitos sumos už saugomus pristatymo daiktus už kiekvieną praėjusią savaitę. Pasilieka teisė reikalauti ir įrodyti kitas ar mažesnes saugojimo išlaidas.

(5) Siuntimą pardavėjas draudžia tik užsakovo išreikštu noru ir jo sąskaita nuo vagystės, lūžimo, transporto, gaisro ir vandens žalos ar kitų draudžiamų rizikų.

§ 6 Garantija, daiktų trūkumai

(1) Garantinis laikotarpis yra vieneri metai nuo pristatymo. Šis laikotarpis negalioja užsakovo reikalavimams dėl žalos atlyginimo, kylančios iš gyvybės, kūno ar sveikatos pažeidimo arba iš pardavėjo ar jo atstovų tyčinio ar grubaus neteisėto elgesio, kurie abu pasibaigia pagal teisės aktus.

(2) Pristatyti daiktai turi būti nedelsiant po pristatymo patikrinti užsakovu arba jo nurodytu trečiuoju asmeniu. Patikrinimo ir skundų pareiga ypač apima tai, kad pristatyta prekė atitinka prekės užsakymą pagal rūšį, savybes, matmenis, tiksliąją išdėstymą, spalvą ir kiekį, vadovaujantis prekybos normomis. Jei reikia, tai turi būti patikrinta atsitiktinai atrinktomis imtimis.

(3) Pateikti daiktai laikomi patvirtintais pirkėjo požiūriu dėl akivaizdžių ar kitokių trūkumų, kurie būtų buvę pastebimi nedelsiant ir atidžiai tikrinant, jei pardavėjui per septynias darbo dienas nuo pristatymo nepateikiamas rašytinis trūkumų pranešimas. Dėl kitokių trūkumų laikomi, kad pateikti pristatymo daiktai yra patvirtinti pirkėjo požiūriu, jei trūkumų pranešimas pardavėjui nepateikiamas per septynias darbo dienas nuo momento, kai trūkumas pasireiškė; jei trūkumas buvo pastebimas užsakovui naudojant daiktą įprastu būdu jau anksčiau, tačiau šis ankstesnis momentas yra lemiamas pranešimo laikotarpio pradžiai. Pardavėjo prašymu ginčijamas pristatymo daiktas turi būti grąžintas pardavėjui be mokesčių. Jei trūkumų pranešimas yra pagrįstas, pardavėjas kompensuoja pigiausios siuntimo krypties išlaidas; tai netaikoma, jei išlaidos didėja dėl to, kad pristatymo daiktas yra kitame nei numatytas naudojimo vietoje.

(4) Jeigu pristatytų daiktų yra defektų, pardavėjas, pasirinkęs tinkamą laiką, privalo ir turi teisę pirmiausia atlikti taisymą arba pakeitimą. Jei taisymas arba pakeitimas nepavyksta dėl neįmanomumo, netinkamumo, atsisakymo arba netinkamo delsimo, užsakovas gali atsisakyti sutarties arba sumažinti pirkimo kainą atitinkamai.

(5) Jei defektas yra pardavėjo kaltės, užsakovas gali reikalauti atlyginimo už žalą, atsižvelgiant į § 8 nustatytas sąlygas.

(6) Garantija netenka galios, jei užsakovas be pardavėjo sutikimo keičia pristatymo objektą arba leidžia jį keisti trečiosioms šalims ir dėl to pašalinimo sunkumai tampa neįmanomi arba nepriimtini. Bet kuriuo atveju užsakovas privalo padengti papildomas išlaidas, susijusias su pakeitimu ir pašalinimu.

(7) Atskirai su užsakovu susitarta naudotų daiktų pristatymas atliekamas be jokios garantijos dėl daiktų defektų.

§ 7 Apsaugos teisės

(1) Jei užsakovas nurodo reikalavimus naudoti trečiųjų šalių komercinių teisių ar autorių teisių apsaugotus dizaino elementus (pvz., logotipus), jis vienas atsako už trečiųjų šalių reikalavimus, kuriuos tai sukelia.

(2) Kiekvienas sutarties šalis nedelsdama praneš kitai sutarties šaliai raštu, jei prieš ją buvo pateikti reikalavimai dėl tokių teisių pažeidimo.

(3) Jeigu pardavėjas dėl 1 dalies nustatymų yra patrauktas atsakomybėn dėl intelektinės nuosavybės ar autorių teisių pažeidimo trečiųjų asmenų, užtikrinančių gynybą nuo reikalavimų, visus išlaidų kaštus, kurie reikalingi gynybai, turi atleisti užsakovas. Pardavėjas gali reikalauti nuo užsakovo tinkamo avanso. Pardavėjas yra įpareigotas, jei pardavėjas prašo, prisijungti prie teismo ginant pardavėją ir padėti jam geriausiai, kiek įmanoma.

(4) Pardavėjas gali reikalauti pateikti įrodymus, kad yra teisėtas naudoti dizaino elementus pagal 1 dalies nuostatas.

§ 8 Atsakomybė už padarytą žalą dėl kaltės

(1) Pardavėjo atsakomybė už padarytą žalą dėl bet kokios teisinės priežasties, ypač dėl neįmanomumo, vėlavimo, netinkamo ar klaidingo pristatymo, sutarties pažeidimo, pareigų pažeidimo derybose ir neteisėtos veikos, yra ribojama pagal šio § 8 nuostatas, jei tai priklauso nuo kaltės.

(2) Pardavėjas neatsako už paprastą savo organų, teisinių atstovų, darbuotojų ar kitų vykdančiųjų asmenų aplaidumą, jei tai nesusiję su sutarties esminėmis pareigomis. Sutarties esminės pareigos yra laiku pristatyti pristatymo objektą, jo laisvumas nuo teisinių trūkumų ir tokių daiktų trūkumai, kurie reikšmingai neigiamai veikia jo naudojimo galimybes, taip pat konsultavimo, apsaugos ir priežiūros pareigos, kurios turėtų užtikrinti sutarties objekto naudojimą pagal sutartį arba apsaugoti užsakovo personalo gyvybę ar sveikatą arba apsaugoti jo nuosavybę nuo reikšmingų žalos padarinių.

(3) Jeigu pardavėjas pagal § 8 (2) privalo atsakyti už žalą, tai atsakomybė yra ribojama iki žalos, kurią pardavėjas galėjo numatyti kaip galimą sutarties pažeidimo padarinius sutarties sudarymo metu arba kurią jis turėjo numatyti, taikant įprastą rūpestingumą. Netiesioginės žalos ir padarininės žalos, kylančios dėl pristatomojo daikto trūkumų, taip pat yra atlyginamos tik tuo atveju, jei tokios žalos yra būdingos pristatomojo daikto įprastai naudojimui.

(4) Atsakomybė už paprastą netinkamą elgesį yra pardavėjo atsakomybė už turtinius nuostolius ir iš jų kylančias papildomas turtines nuostatas apribota iki 25 % užsakymo vertės. Ši atsakomybės apribojimas netaikomas, jei užsakovas užsakymo pateikimo metu ir laiku prieš gamybą nurodo didesnę galimų turtinių nuostolių vertę.

(5) Ankstesni atsakomybės apribojimai ir atsisakymai taip pat taikomi pardavėjo organams, įstatymų nustatytiems atstovams, darbuotojams ir kitiems vykdymo padėjėjams.

(6) Jei pardavėjas teikia techninę informaciją arba konsultuoja ir ši informacija ar konsultacija nėra susijusi su sutartiniu paslaugų teikimo apimtimi, tai daroma nemokamai ir atsakomybės atsisakymas taikomas.

(7) Šio 8 skyriaus apribojimai ne taikomi pardavėjo ir jo įstatymų nustatytiems atstovams, darbuotojams ar kitiems vykdymo padėjėjams dėl tyčinio ir grubaus aplaidumo, dėl garantuotų savybių, dėl gyvybės, kūno ar sveikatos pažeidimo arba pagal produktų atsakomybės įstatymą.

§ 9 Nuosavybės teisės atidavimo atidėjimas

(1) Parduota prekė išlieka pardavėjo nuosavybe iki visiško pirkimo kainos apmokėjimo, tačiau užsakovas turi teisę ją toliau parduoti savo verslo veikloje.

(2) Bet kokių trečiųjų asmenų naudai atliekama prekių įkeitimo arba užstatymo operacija yra neleistina be pardavėjo sutikimo iki nuosavybės perdavimo. Trečiųjų asmenų atliekama prekių arešto operacija turi būti nedelsiant pranešta.

§ 10 Baigiamosios nuostatos

(1) Jei užsakovas yra prekybininkas, viešosios teisės asmuo arba viešasis teisės subjektas arba jei jis neturi bendrojo jurisdikcijos teismo Vokietijos Federacinėje Respublikoje, tada, pagal pardavėjo pasirinkimą, teismas yra D-35578 Vetslaras arba užsakovo buveinė. Tačiau šiuose atvejuose D-35578 Vetslaras yra vienintelis teismas, kuriame galima kreiptis į pardavėją. Ši nuostata nesumažina privalomų teisinių nuostatų dėl vienintelio jurisdikcijos teismo.

(2) Pardavėjo ir užsakovo santykiai yra reglamentuojami tik Vokietijos Federacinės Respublikos teise. Jungtinių Tautų sutartis dėl tarptautinės prekybos sutarčių dėl prekių, sudarytų 1980 m. balandžio 11 d. (CISG), netinka.

(3) Jeigu sutartyje ar šiose Bendrosiose pristatymo sąlygose (toliau vadinamose AGB) yra spragų, šioms spragoms užpildyti taikomos tie teisės veiksmingos nuostatos, kurios sutarties šalys būtų susitarusios, jeigu būtų žinojusios apie šias spragas ir vadovaujasi sutarties ekonominėmis tikslais bei šių Bendrųjų pristatymo sąlygų tikslu.

Pastabos:

Užsakovas žino, kad pardavėjas saugo duomenis iš sutarties pagal 28-ojo Federalinės duomenų apsaugos įstatymo straipsnį, siekdamas duomenų apdorojimo tikslų, ir pasilieka teisę perduoti duomenis trečiosioms šalims (pvz., draudimo bendrovėms), jei tai būtina sutarties vykdymui.

Užsakovai, kurie siūlo tekstilės gaminius Europos Sąjungos rinkoje, yra įstatymų nustatyti privalomi nuolatiniai, lengvai skaitomi, matomi ir prieinami ženklinimai, atitinkantys teisinius reikalavimus, ypač nurodytas vokiečių kalbos pavadinimas.